Detail předmětu

Základy anatomie a histologie

FEKT-BPC-ZAHAk. rok: 2021/2022

Základy anatomie jsou koncipovány jako nosný morfologický obor s klinickými poznámkami pro všechny typy bakalářského studia, některé kapitoly jsou vysvětleny podrobněji – např. pohybový aparát pro fyzioterapeuty, trávicí soustava pro obor výživa atd. Po ukončení větších celků je zařazena demonstrace vybraných anatomických i klinických preparátů (modelů).
Základy histologie mají poskytnout stručný ucelený obraz o mikroskopické a submikroskopické stavbě buněk, tkání a orgánů. Tyto znalosti jsou nezbytné pro pochopení základních regulačních mechanismů v lidském organismu a pochopení funkce jednotlivých orgánů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Lékařská fakulta (LF MU)

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen popsat lidský organismus a jeho stavbu na makro- a mikroskopické úrovni včetně základních fyziologických aspektů. Je schopen tyto vědomosti aplikovat v různých klinických oborech s přihlédnutím k možnostem specializovaných bioinženýrských zásahů v rámci orgánových a systémových struktur.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni biologie, eventuálně základů chemie v rámci středoškolského studia.
Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „pracovníka poučeného“ dle Vyhl. 50/1978 Sb., kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu. Standardním kritériem je absolvování zkoušky formou PC testu. Závěrečná zkouška testuje znalosti ze základů anatomie a histologie a pochopení fyziologických a klinických souvislostí.

Osnovy výuky

1. Základní popis tkání.
2. Základní popis jednotlivých orgánů.
3. Základní popis soustav lidského organismu – kosterní, svalová a kloubní, respirační, endokrinní, gastrointestinální, kardiovaskulární, urogenitální, nervová a smyslová.
4. Vysvětlení základních fyziologických a klinických návazností.
5. Základy humánní cytologie, typy tkání.
6. Stručný přehled histologické stavby nejdůležitějších orgánů.
7. Úvod do anatomie - historie oboru, roviny, směry.

Praktické vyučování započitatelné do odborné praxe (dle vyhlášky č. 39/2005 Sb.):
Diagnostické zdravotnické přístroje: 0 hodin,
Terapeutické zdravotnické přístroje: 0 hodin,
Laboratorní zdravotnické přístroje: 0 hodin.

Učební cíle

Osvojení základních vědomostí o makroskopické a mikroskopické stavbě jednotlivých soustav a orgánů lidského organismu, pochopení hierarchie vztahu: buňka – tkáň – orgán – celý organismus.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka laboratorních cvičení je povinná.

Základní literatura

HOLIBKOVÁ, Alžbeta a Stanislav LAICHMAN. Přehled anatomie člověka. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1994. ISBN 80-244-1480-5. (CS)
FIALA, P., J. VALENTA a L. EBERLOVÁ. Anatomie pro bakalářské studium ošetřovatelství. Plzeň: Lékařská fakulta, 2004. ISBN 80-246-0804-9. (CS)
NAŇKA, Ondřej a Miloslava ELIŠKOVÁ. Přehled anatomie. Praha: Galén, 2009. ISBN 978-80-7262-612-0. (CS)
ČECH, Svatopluk a Drahomír HORKÝ. Přehled obecné histologie. Brno: MU Brno, 2005. ISBN 978-80-210-5544-5. (CS)
ČECH, Svatopluk a Drahomír HORKÝ. Mikroskopická anatomie. Brno: MU Brno, 2003. ISBN 978-80-210-5550-6. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-BTB bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Anatomie: roviny, směry lidského těla, základy osteologie a artrologie. Kostra osová, kostra lebky, kostra HK,DK. Obecná myologie, svaly žvýkací,mimické, svaly trupu a končetin. Obecná stavba GIT, dutina ústní – konečník, velké žlázy,slezina. Respirační soustava. Srdce, přehled cév. Ledvina, močové cesty. Pohlavní soustava mužská a ženská, svalové dno pánevní. Centrální nervová soustava – mícha. CNS – mozek. Periferní nervová soustava. Zrakové ústrojí. Statoakustické ústrojí.

Laboratorní cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Histologie: cytologie I ( jádro,organely, povrchy buněk, buněčný cyklus). Tkáň epitelová a krycí. Tkáně pojivové. Tkáň svalová. Tkáň nervová. Složení periferní krve, lymfatické orgány. Stavba srdce a krevních cév, dýchací systém. Gastrointestinální trakt. Močový systém. Pohlavní systém. Endokrinní soustava. Smyslové orgány (retina, Cortiho orgán). Kůže.