Detail předmětu

Základy první pomoci

FEKT-BPC-ZPPAk. rok: 2021/2022

První pomoc představuje základní postupy bezprostřední nelékařské pomoci u život ohrožujících stavů. Předmět se věnuje postupům při rozpoznávání různých zranění a rovněž si klade za cíl naučit studenty správně postupovat při záchraně života.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Lékařská fakulta (LF MU)

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- Posoudit situaci a provést základní vyšetření zraněného
- Zkontrolovat základní životní funkce zraněného
- Provést manévry pro uvolnění dýchacích cest
- Provádět nepřímou kardiopulmonální masáž
- Provést kroky pro omezení tepenného krvácení
- Ošetřit krvácivá zranění
- Rozpoznat symptomy různých vnitřních poranění
- Rozeznat různé druhy zlomenin a provést správnou fixaci

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti biologie člověka na úrovni středoškolského studia. Student by měl především dokázat popsat krevní oběh, a orientovat se obecné anatomii člověka.
Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „pracovníka poučeného“ dle Vyhl. 50/1978 Sb., kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet ze cvičení je podmíněn docházkou a bude udělen po úspěšném absolvování testu. Test je zaměřen na ověření teoretických znalostí z oblasti poskytování první pomoci.
Zápočet za celý předmět je získán na základě závěrečného kolokvia (forma ústní zkoušky).

Osnovy výuky

První pomoc je teoreticko - praktický předmět předávající vědomosti a dovednosti pro poskytování předlékařské první pomoci. Cílem předmětu je poskytnout základní poznatky o zásadách první pomoci při náhle vzniklých poruchách zdraví. Dále zvládnout organizaci první pomoci na místě, kde k postižení došlo a naučit se základní dovednosti transportu raněných, obvazové techniky a kardiopulmonální resuscitace.

Student bude po absolvování předmětu schopen:
• provést primární a sekundární vyšetření pacienta;
• předvést 1 minutu základní neodkladné resuscitace na modelu dospělého;
• předvést 1 minutu základní neodkladné resuscitace na modelu dítěte;
• poskytnout první pomoc u osoby v bezvědomí, při vědomí.

Praktické vyučování započitatelné do odborné praxe (dle vyhlášky č. 39/2005 Sb.):
Diagnostické zdravotnické přístroje: 0 hodin,
Terapeutické zdravotnické přístroje: 2 hodin,
Laboratorní zdravotnické přístroje: 0 hodin.

Učební cíle

Předmět by měl studenty seznámit s principy, zásadami a praktickými dovednostmi při poskytování první pomoci.

Základní literatura

AUSTIN, Margaret, Rudy CRAWFORD a Vivien J. ARMSTRONG. První pomoc: autorizovaná příručka organizací St John Ambulance, St Andrew's First Aid a British Red Cross. Translated by Petr Stříbrný. V Praze: Slovart, 2015. 288 stran. ISBN 9788073913861. (CS)

Doporučená literatura

Guidelines 2015 – evropské doporučené postup pro resuscitaci. (CS)
PETRŽELA MICHAL, První pomoc pro každého, 2. vydání, Praha, Grada 2016. (CS)
MALÁ L., První pomoc pro všechny situace v souladu s evropskými doporučeními 2015, Praha 2016. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-BTB bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Neodkladná resuscitace I. Posouzení situace,základní vitální funkce,zajištění průchodnosti dýchacích cest,umělé dýchání
2. Neodkladná resuscitace II.
Zástava srdeční činnosti, zástava krevního oběhu, masáž srdce, postupy při kardiopulmonální resuscitaci
3. Neodkladná resuscitace dětí.
Náhlé poruchy zdraví u dětí.
4. Krvácení. Šok.
5. Poruchy vědomí. Křečové stavy.
6. Úrazy hlavy, krku, páteře, pánve.
7. Úrazy hrudníku, břicha, končetin.
8. Poškození teplem, chladem, elektrickým proudem, chemikáliemi.
9. Dopravní nehody, hromadná neštěstí - situace s mnoha zraněnými, polytraumata. Naléhavé stavy u diabetiků.
10.Úrazy a akutní poškození očí.
11. Naléhavé stavy v gynekologii a porodnictví.
12. Bolesti na hrudi. Tonutí.
13. Otravy. Uštknutí hadem, pokousání zvířaty, bodnutí hmyzem, alergické reakce.

Laboratorní cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Kardiopulmonální resuscitace I. zástava dýchání, neprůchodnost dýchacích cest, manévry a pomůcky k zajištění průchodnosti dýchacích cest, podpůrné dýchání, umělé dýchání
2. Kardiopulmonální resuscitace II. zástava krevního oběhu,indikace k zahájení KPR, nepřímá masáž srdce, prekordiální úder, resuscitace dospělého, kolapsové stavy
3. Neodkladná resuscitace dětí. Zvláštnosti KPR u dětí, její sekvence, délka
4. Krvácení, šok krvácení arteriální, venózní, kapilární, tlakové body, tlakový obvaz, škrtidlo, zvláštní typy krvácení z ucha, z nosu, z dutiny ústní, vnitřní krvácení, šok
5. Typy ran. Drobná poranění, skalpující poranění, ztrátová poranění, amputace, popáleniny, poranění hrudníku a břicha, obvazová technika
6. Zlomeniny úrazy kloubů a svalů druhy zlomenin, imobilizace, fixace, technika dlahování, poranění axiálního skeletu, transport
7. Konzultační týden