Detail předmětu

Fyziologie člověka

FEKT-BPC-FYZAk. rok: 2021/2022

Fyziologie člověka se zabývá normálními funkcemi lidského organismu, jeho orgánů a tkání, buněk, buněčných organel a molekul. Klade důraz na způsob, jakým jsou dílčí funkce regulovány, aby v každém okamžiku odpovídaly dané situaci a jak jsou současně integrovány do vyššího, kvalitně dokonalejšího celku - organismu.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Zajišťuje ústav

Lékařská fakulta (LF MU)

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen popsat jednotlivé systémy lidského organismu a děje v nich probíhajících. Dále je schopen tyto znalosti aplikovat v praxi – například při interpretaci naměřených signálů. Také je schopen popsat jednotlivé regulační mechanismy v lidském organismu.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia biologie, chemie a fyziky.
Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „pracovníka poučeného“ dle Vyhl. 50/1978 Sb., kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Studenti k úspěšnému zapsání se na zkoušku musí splnit minimální počet bodů předzkouškového testu a to ze všech oblastí fyziologie. Následuje ústní zkouška, vedená formou rozhovoru s důrazem na schopnost studenta získané poznatky nejenom popsat, ale vzájemně a mezioborově propojit s morfologií a s poznatky z biochemie a fyziky.

Osnovy výuky

1. Obecné funkční principy.
2. Fyziologie krve.
3. Srdce a fyziologie periferního krevního oběhu.
4. Respirace.
5. Gastrointestinální trakt.
6. Metabolismus a výživa.
7. Vylučovací systém.
8. Systém endokrinní.
9. Fyziologie reprodukce.
10. Fyziologie nervové soustavy, mozek a chování.

Učební cíle

Předmět si klade za cíle seznámit studenty technických směrů se základními principy fungování zdravého lidského organismu, objasnit podstatu probíhajících dějů a jejich vzájemných regulačních principů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Laboratorní cvičení jsou povinná. Neúčast lze, po domluvě s vyučujícím, nahradit.

Základní literatura

WILHELM, Zdeněk et al. Stručný přehled fyziologie člověka pro bakalářské studijní programy. Brno: MU Brno, 2005. ISBN 978-80-210-5283-3. (CS)
SILBERNAGL, Stefan a Agamemnon DESPOPOULOS. Atlas fyziologicke člověka. Praha: Grada, 1993. ISBN 80-247-0630-X. (CS)
WARD, Jeremy a Roger LINDEN. Základy fyziologie. Praha: Galén, 2010. ISBN 978-80-7262-667-0. (CS)
KITTNAR, Otomar et al. Lékařská fyziologie. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3068-4. (CS)
MOUREK, Jindřich. Fyziologie. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3918-2. (CS)
WILHELM, Zdeněk. Praktická cvičení z fyziologie pro bakalářské studijní programy. Brno: MU Brno, 2004. (CS)
NOVÁKOVÁ, Zuzana et al. Praktická cvičení z fyziologie. Brno: MU Brno, 2007. ISBN 978-80-210-4391-6. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-BTB bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Úvod do studia lékařské fyziologie. Buňka - buněčná membrána. Vznik klidového membránového napětí.
Krev - složení, funkce. Imunitní systém.
Srdce - morfologie, funkce, gradient srdeční automacie. EKG.
Čerpací funkce srdce. Krevní oběh - malý, velký, fetální. Zvláštnosti krevního oběhu některých orgánů.
Respirace - mechanika dýchání, vitální kapacita, transport plynů.Regulace dýchání, hypoxie.
Ledviny - morfologie a funkce jednotlivých oddílů. Protiproudový systém ledvin.
Funkční zkoušky ledvin.Složení tělesných tekutin. Acidobazická rovnováha.
Gastrointestinální trakt, metabolismus substrátů.Výživa člověka, obezita.
Obecné principy regulací, žlázy s vnitřní sekrecí.
Regulace homeostázy natria, kalcia, regulace glykémie, vodního hospodářství, energie
Neuron: morfologie, funkční stavba, mediátory. Morfologie a funkce míchy.
Morfologie a funkce prodl.míchy, mozečku, bazálních ganglií, mozkové kůry. Reflexy.
Vyšší nervová činnost, učení, spánek, paměť.

Laboratorní cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Stanovení počtu erytrocytů, osmotická resistence, krevní skupiny, koncentrace hemoglobinu
Úder srdečního hrotu, srdeční ozvy. Palpační vyšetření tepu-změny při práci, při změně polohy těla
Elektrokardiografie, ergometrie
Krevní tlak u člověka – neinvazivní metody jeho měření (Korotkov, oscilometrie, Peňázova metoda)
Digitální model funkce aorty. Spirometrie
Pneumografie, pneumotachografie
Stanovení citlivosti dýchacího centra na hypoxii a hyperkapnii
Pletysmografie (výpočet rychlosti průtoku krve předloktím), sfygmografie (rychlost tepové vlny)
Stanovení energetického výdeje organismu měřením a výpočtem
Hodnocení stavu výživy
Reflexy u člověka. Registrace reflexu Achillovy šlachy – mechanická a elektrická odpověď
EEG. Elektrookulografie. Stabilometrie.
Reakční doba. Vyšetření zrakové ostrosti. Zorné pole a slepá skvrna. Akomodace, Scheinerův pokus.