Detail předmětu

Dějiny hudby 20. st.

FEKT-BPC-DHUAk. rok: 2021/2022

Vývoj hudby zejména evropského kontinentu ve 20. století, pochopení zákonitostí změn uměleckých směrů a kompozičních technik. Společenská situace na přelomu 19. a 20. století a její odraz v umění: tvorba generace 60. let - Skrjabin, Mahler, Ives. Nositelé nových myšlenek: Satie, Stravinskij, Les Six, Hindemith, Bartók. Druhá vídeňská škola a nástup dodekafonie. Situace v českých zemích, Janáček, Martinů. Přehled hlavních vývojových proudů tzv. vážné (artificiální hudby) v návaznosti na zimní semestr. Specifická situace v USA - Gershwin a Bernstein. Stalinský teror a tvorba v SSSR. Důvody vzniku avantgardy mezi dvěma válkami ve 20. a 30.letech a její hlavní představitelé.renesance starých kompozičních technik a metod (tzv. neoklasicismus – neobaroko).Vývoj tzv. druhé avantgardy po 2.světové válce. Polská škola, její specifika, představitelé, přínos. Francie k Messiaenovi. Elektroakustická hudba. Současná situace, přehled existujících soudobých kompozičních technik a skladatelských osobností u nás i ve světě.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- vyjmenovat významné světové skladatele přelomu 19. a 20. století a charakterizovat jejich tvorbu,
- vyjmenovat významné evropské autory 1. poloviny 20. století a charakterizovat jejich tvorbu,
- vyjmenovat významné české skladatele 1. poloviny 20. století a charakterizovat jejich tvorbu,
- vysvětlit zákonitosti změn uměleckých směrů a kompozičních technik 20. století,
- charakterizovat druhou vídeňskou atonální školu z hlediska kompoziční techniky.
- vyjmenovat významné skladatele dle tematiky letního semestru v Evropě a v USA.a. charakterizovat jejich tvorbu,
- vysvětlit důvody vzniku poválečné avantgardy a vyjmenovat její hlavní představitele,
- charakterizovat hlavní osobnosti vývoje české hudby 20.století a jejich hlavní díla
- charakterizovat tzv. polskou školu a její specifika, vyjmenovat její představitele,
- vyjmenovat významné francouzské skladatele poloviny 20. a charakterizovat jejich tvorbu,
- popsat historii elektroakustické hudby, její hlavní směry a představitele,
- charakterizovat současnou situaci v hudbě, vyjmenovat existující proudy a významné české i světové skladatelské osobnosti.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti z oblasti všeobecného vzdělání, na jejichž základě student prošel přijímacím řízením.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Semináře mají charakter výkladu, obohaceného poslechem nahrávek a podle možností videozáznamů a jejich rozborem, fotografiemi a ukázkami partitur. Účast na seminářích je kontrolovaná.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. K závěru semestru student předloží seminární práci v písemné podobě obsahující analýzu a charakteristiku jím zvolené skladby 20.století v mezích probírané tematiky. Za zkoušku ve formě ústního pohovoru je uděleno maximálně 100 bodů. Pro úspěšné složení zkoušky je potřeba získat alespoň 50 bodů.

Osnovy výuky

1.-3. Tvorba generace pozdních romantiků G.Mahler, R.Strauss, Al.Skrjabin –Vít.Novák, J.Suk a ad..
4.-6. Průkopnící hudby 20..stol. Ch.Ives, E.Varése, F.Busoni,E.Satie aj.
7. - 10. Radikální neofolklorismu v hudbě 20.stol.: L.Janáček, B.Bartók, I.Stravinskij aj..
11. Druhá vídeňská škola: Berg, Webern.
12.-13. Situace v českých zemích: Janáček, Martinů.
14.-15. Situace v evropské hudbě ve 20. a 30.letech – tzv. 1.avantgarda v představitelích II.vídeňské školy.
16.-17 Renesance starých forem a metod v hudbě 1.pol.20.století: neoklasicismus, neobaroko – ideály Pařížské Šetky, Stravinskij
18.-19. Důvody vzniku poválečné avantgardy po 2.světové válce a její hlavní představitelé.
20.-21. Polská kompoziční škola, její specifika, představitelé, přínos.
22. Francie: od Honeggera k Messiaenovi.
23.-24. Elektroakustická, konkrétní a tzv. industriální hudba a jejich funkce od druhé pol.20.století do současnosti
25.-26. Současná situace: přehled existujících soudobých kompozičních technik a skladatelských osobností u nás i ve světě.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámení studentů s vývojem hudby zejména evropského kontinentu ve 20. století.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Schnierer M. Hudba 20.století. Učební text JAMU, Brno, 2007. (CS)
ČERNUŠÁK, G. Dějiny evropské hudby. Praha : SNKHLU, 1964. (CS)
KOHOUTEK, C. Novodobé skladebné směry v hudbě. Praha : SHV, 1965. (CS)
Navrátil M. Nástin vývoje evropské hudby 20. století, Ostrava, 1993. (CS)
Vysloužil J. Hudebníci 20. storočia, Opus Bratislava 1981, 2.vyd.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-AUD bakalářský

    specializace AUDB-TECH , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
    specializace AUDB-ZVUK , 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

52 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor