Detail předmětu

Řízení elektrizačních soustav

FEKT-MPC-RESAk. rok: 2021/2022

Cílem kurzu je, jak zajistit co nejvyšší spolehlivost zásobování odběratelů elektrické energie a udržení jmenovitého kmitočtu a napětí. Optimalizace nákladů na výrobu a přenos elektrické energie. Problematika mezinárodní spolupráce elektrizačních soustav, řízení výměny výkonů a energie v normálním provozu a v havarijních situacích.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- využít metody uzlových napětí s eliminací bilančního uzlu pro řešení ustáleného chodu elektrizační soustavy jako lineární úlohy
- vysvětlit a aplikovat Newton-Raphsonovu, zjednodušenou Newtonovu a Gauss-Seidlovu iterační metodu pro výpočet ustáleného chodu v elektrizační soustavě jako nelineární úlohy
- aplikovat hospodárné rozdělení výroby elektráren
- popsat způsoby regulace kmitočtu v elektrizační soustavě
- vysvětlit způsob regulace předávaných výkonů v propojených elektrizačních soustavách
- vyjmenovat a popsat zdroje a spotřebiče jalového výkonu
- vysvětlit způsob regulace napětí jalovým výkonem

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Stagg G.W.,El-Abiad A.H.:Computer methods in pow.syst.analysis,McGraw Hill 1968
Arrillaga J.,Arnold C.P.:Computer analysis of pow.syst.,John Wiley 1992
Kolcun M., Griger V: Riadenie prevádzky elektrizačných sústav ISBN 80-89061-76-1 Mercury-Smékal 2003
Haluzík, E.: Řízení provozu elektrizačních soustav, skriptum VUT v Brně, 1983, 126s.
Kolcun, M., Chladný, V., Varga, L.: Počítačová analýza elektrizačnej sústavy, TU Košice 2006, ISBN 80-8073-453-4
Kersting, W. H.: Distribution System Modeling and Analysis, 2012, ISBN 978-1-4398-5622-2

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky, numerické cvičení a cvičení na počítači. Předmět využívá e-learning (Moodle). Student odevzdává dva samostatné projekty.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je hodnocen za aktivitu ve cvičení, samostatné úkoly, zakončen hodnocením závěrečné zkoušky s částí příkladovou a teoretickou.
Studenti mohou získat:
až 40 bodů ze cvičení (numerické a počítačové)
až 60 bodů ze zkoušky (praktická a teoretická část)

Podrobné vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Metody výpočtu ustáleného chodu.
Newton-Raphsonova iterační metoda.
Zjednodušená Newtonova iterační metoda.
Hospodárné rozdělování výroby výkonů.
Komplexní optimalizace.
Zobecněná úloha optimalizace.
Regulace kmitočtu-primární,sekundární,terciární.
Regulace kmitočtu a předávaných výkonů v propojených soustavách.
Regulace napětí transformátory.
Zdroje a spotřebiče jalového výkonu.
Regulace napětí jalovým výkonem.
Metody hodnocení spolehlivosti provozu ES.
Dispečerské řízení.

Cíl

Znalost základních matematických modelů pro řízení propojených elektrizačních soustav, zejména: Výpočty toku výkonů a regulace napětí, řízení kmitočtu, hospodárná výroba výkonů, hodnocení spolehlivosti ES a dispečerské řízení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPC-EEN magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný
  • Program MPC-EAK magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

8 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

18 hod., povinná

Vyučující / Lektor