Detail předmětu

Základy chemie a technologie maltovin

FCH-BC_TMAAk. rok: 2021/2022

základní stavební prvky silikátových materiálů, rozdělení anorganických pojiv, rozdělení maltovin, technická pojiva, vodníé sklo, fosfátová pojiva, sádrové maltoviny,definice, suroviny, technologie výroby, hydratace, vápno, definice, suroviny, technologie výroby, hydratace,portlandský cement, definice, suroviny, technologie výroby, hydratace portlandského cementu, tuhnutí a tvrdnutí, malty, přísady a příměsi, betony, hlinitanový cement, pucolány, latentní hydraulické látky, zkušební metody, analytické metody maltovin, alkalicky aktivované materiály

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalosti o základních surovinách pro výrobu anorganických pojiv a maltovin.
Studenti se budou moci orientovat v základech technologie výroby anorganických pojiv a maltovin.
Studenti získají poznatky o fyzikálních a chemických dějích, které nastávají při výrobě anorganických pojiv.
Studenti získají poznatky o procesech provázejících hydrataci maltovin.
Studenti budou schopni rozlišit jednotlivé typy maltovin.
Studenti se seznámí se zkušebními a analytickými metodami v oboru maltovin.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizovaná formou přednášek – 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je zakončen písemnou zkouškou, na kterou navazuje ústní zkouška. K úspěšnému ukončení předmětu je potřeba získat 50% bodů v písemné části a prokázat dostatečné znalosti v ústní části. Témata ke zkoušce jsou zveřejněna předem na e-learningovém systému LMS Moodle a jsou v rozsahu daném osnovou předmětu.

Osnovy výuky

1. Úvod, základní stavební prvky, rozdělení anorganických pojiv, technická pojiva.

2. Sádra a síranová pojiva.

3. Vápno a vápenná pojiva.

4. Portlandský cement, definice, rozdělení, technologie výroby.

5. Hydratace portlandského cementu.

6. Speciální cementy.

7. Zkušební metody maltovin.

8. Sekundární suroviny.

9. Beton.

10. Přísady a příměsi.

11. Aktuální situace v oboru maltovin.

12. Přednáška odborníka z praxe.

13. Přednáška odborníka z praxe.

 


Učební cíle

Cílem předmětu je poskytnout základní vědomosti v oboru chemie a technologie anorganických pojiv a maltovin. Důraz bude kladen fyzikálně-chemické reakce a procesy probíhající při výrobě a použití jednotlivých maltovin a technologii výroby. Předmět seznámí studenty se základními zkušebními metodami v oboru maltovin.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

není

Základní literatura

Hlaváč J., Základy technologie silikátů, SNTL Praha 1981 (CS)
Šauman Z., Maltoviny I, PC-DIR spol. s.r.o. 1993 (CS)
Collepardi M., The New Concrete, Grafiche Tintoretto 2006 (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPCP_CHTM bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinný
  • Program BKCP_CHTM bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning