Detail předmětu

Úvod do chemie a technologie materiálů

FCH-BC_UCHTMAk. rok: 2021/2022

Náplní předmětu bude přehledné pojednání o materiálech současnosti se zaměřením na ty materiály a typy materiálů, kterým se výzkumníci na ÚCHM FCH věnují. Budou nastíněny tematické možnosti budoucího zpracování závěrečných prací na tomto ústavu.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Výsledky učení předmětu

Základní orientace v oblasti výroby a zpracování různých typů materiálů, povědomí o surovinové základně pro výrobu konkrétních typů materiálů. Orientace v aplikacích jednotlivých materiálů. Předmět by měl poskytnout základní informace pro další studium a odborný rozvoj studenta.


Prerekvizity

Obecné a základní znalosti ze základní školy a střední školy v oblasti fyziky, matematiky a chemie.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek v rozsahu 2 hodiny týdně.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro absolvování předmětu je podmínkou získání nejméně 50 bodů ze 100 bodů ze závěrečného zápočtového testu. Test bude obsahovat otázky z jednotlivých témat, která budou v průběhu semestru odpřednášena. Po napsání testu na dostatečný počet bodů, bude studentům udělen zápočet.

Osnovy výuky

Úvod do chemie a technologie materiálů

1. roč. ZS, povinně volitelný předmět, přednáška 2h/týden
• garant: Tomáš Opravil
anotace: Přehled základních typů materiálů, jejich vlastností a technologií pro získání základního povědomí o odborném zaměření studijního programu Chemie a technologie materiálů.
Okruhy:
1. Maltoviny I (portlandský cement)
2. Maltoviny II (vápno, sádra, AAM)
3. Keramické materiály I (jílová keramika)
4. Keramické materiály II (oxidová, neoxidová, funkční keramika)
5. Průmysl výroby a zpracování anorganických materiálů v ČR
6. Komoditní, inženýrské a speciální termoplasty
7. Chemie a technologie reaktoplastů
8. Kaučuky a technická pryž
9. Polymery z obnovitelných zdrojů
10. Technologie zpracování polymerních materiálů
11. Železné kovy
12. Neželezné kovy a korozní ochrana

Učební cíle

Cílem předmětu je představit studentům reálnou materiálovou základnu současnosti, typy materiálů, jejich aplikace, způsoby výroby a surovinovou základnu. V rámci předmětu budou představeny jak materiály anorganické kovové i nekovové, tak materiály polymerní, kompozitní popřípadě některé speciální materiály se speciálními aplikacemi. Předmět bude sledovat současné trendy v materiálových vědách i výzkumné směry aplikovaného i základního výzkumu na FCH.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Tato výuka není kontrolovaná.

Základní literatura

Hlaváč J., Základy technologie silikátů, SNTL PrahaHlaváč J., Základy technologie silikátů, SNTL PrahaHlaváč J., Základy technologie silikátů, SNTL PrahaHlaváč J., Základy technologie silikátů, SNTL PrahaHlaváč J., Základy technologie silikátů, SNTL PrahaHlaváč J., Základy technologie silikátů, SNTL PrahavHlaváč J., Základy technologie silikátů, SNTL PrahaHlaváč J., Základy technologie silikátů, SNTL PrahaHlaváč J., Základy technologie silikátů, SNTL Praha (CS)
Mleziva, J., Šňupárek, J., Polymery-výroba, struktura, vlastnosti a použití, Sobotáles Praha (CS)
Hanykýř V., Kutzendörfer J., Technologie keramiky, VEGA Praha (CS)
Jonšta, Z., Nauka o kovech II, VŠB-TU, Ostrava (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPCP_CHCHT bakalářský

    obor BPCO_CHM , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

  • Program BKCP_CHCHT bakalářský

    obor BKCO_CHM , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

  • Program BPCP_CHTM bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program BKCP_CHTM bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky