Detail předmětu

Úvod do bakalářské práce - CHT

FCH-BC_UBP_CHTAk. rok: 2021/2022

Předmět si klade za cíl seznámit posluchače s aspekty psaní odborných textů s ohledem na specifika psaní závěrečných prací. Pozornost je věnována jak obecným zásadám psaní jednotlivých částí (Abstrakt, Úvod, Teoretická část a Experimentální část, Výsledky a diskuse, Závěr) tak specifickým postupům odevzdávání závěrečných prací na Fakultě chemické VUT v Brně. Předmět také rozebírá zásady zpracování a prezentace experimentálních dat, které jsou využívány v chemicko-inženýrské praxi, a všímá si častých prohřešků pozorovaných u závěrečných prací absolventů. Součástí kurzu je i seznámení s typografickými zásadami upravovanými příslušnou normou a práce s informačními zdroji.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Výsledky učení předmětu

Po absolvování předmětu studenti budou rozumět základním postupům a pravidlům pro zpracování odborných textů, práci s databázemi a používání citací. Dále budou schopni relevantně volit metody pro sběr, analýzu a prezentování experimentálních dat.

Prerekvizity

Základní znalosti z chemické informatiky.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou cvičení - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Klasifikovaný zápočet.

Osnovy výuky

Přednášené témata:
1. Úvod do bakalářské práce: pokyny a směrnice pro zpracování práce a SZZ, struktura odborného textu a jeho jednotlivé části,
2. Pravidla pro zpracování vysokoškolských kvalifikačních prací na FCH VUT v Brně, normy a pravidla pro zpracování technických prací, typografická pravidla, pravidla pro vytváření grafů, příprava tabulek, obrázků, příloh, dodatků, apod.
3. Rešerše, odborné informační zdroje a databáze, citace dle normy, zákony a etika.
4. Základy zpracování experimentálních dat: nástroje, možnosti a způsoby zpracování dat, sběr dat, zpracování dat, zobrazení a základní analýza dat, vyjadřování variability, míry polohy, průměr grupovaných dat, vážený průměr, korelace, lineární regrese, nejistota přímých měření, nejistota nepřímých měření, kombinovaná a rozšířená nejistota, apod.
5. Rozbor absolventských prací.
6. Rozbor absolventských prací.
7. – 12. Práce na semestrálním projektu.
13. Prezentace semestrálních projektů.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit posluchače s vybranými aspekty psaní odborných textů a dále se zásadami zpracování a prezentace dat využívaných v chemicko-inženýrské praxi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinnou součástí prezenční i kombinované formy studia je seminář v rozsahu dvě hodiny týdně pro prezenční studium a jedna hodina týdně pro studium kombinované. Kombinovaná forma výuky je podporována elearningovým kurzem v rámci kterého jsou studentům k dispozici učební opory zahrnující elektronické učební texty, prezentace z přednášek, návody k jednotlivým úlohám řešeným na semináři a další.

Základní literatura

Francírek F. Bakalářská práce : bakalářská práce. Co, jak a proč připravit, zpracovat, napsat a zhodnotit. Praha, Ingenio et Arti, 2012 (CS)
Kapounová J., Kapoun P. Bakalářská a diplomová práce: od zadání po obhajobu. Praha, Grada, 2017 (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BKCP_CHCHTE bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program BPCP_CHCHTE bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program BKCP_CHCHT bakalářský

    obor BKCO_SCH , 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

  • Program BPCP_CHCHT bakalářský

    obor BPCO_SCH , 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning