Detail předmětu

Úvod do bakalářské práce - CHM

FCH-BC_UBP_CHMAk. rok: 2021/2022

Studenti se naučí, jaké jsou základní části odborných textů a co má být jejich obsahem. Seznámí s literárními zdroji a naučí se, jak vypracovat teorii (současný stupeň poznání v daném oboru). Zopakují a rozšíří si znalosti týkající se zpracování a prezentace dat. Nabyté znalosti si studenti vyzkouší prakticky při oponování některé z bakalářských prací (BP) předchozích ročníků, jejichž tematický okruh se shoduje s tématem jejich prací. Práci budou posuzovat z hlediska úplnosti a obsahu jednotlivých částí BP, srozumitelnosti a typografických pravidel, vztahu názvu a cílů práce k výběru testovacích metod, podmínek měření, formy zpracování a hodnocení výsledků včetně formulace závěru.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Výsledky učení předmětu

Studenti budou po absolvování předmětu vědět, jak má vypadat odborný text, jaké jsou jeho části a obsah; studenti budou vědět jak pracovat s databázemi a jak se citují zdroje odborné literatury. Dále budou studenti vědět, jak data prezentovat formou tabulek a obrázků, jak mají být velké a kam se v textu umisťují.

Prerekvizity

Základní znalosti z chemické informatiky.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou cvičení v rozsahu dvě hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení klasifikovaného zápočtu je nutné absolvovat všechna cvičení a získat klasifikaci ze všech zadaných úkolů (podíl dílčího hodnocení úkolů na výsledné známce je uvedený v závorce v procentech): prezentace pravidel, předpisů a norem týkajících se vypracování závěrečné práce a její obhajoby (30 %), test z typografických pravidel (20 %), oponentura BP (35 %), prezentace vlastní BP (15 %).

Osnovy výuky

1. Úvod: náplň cvičení, představení studentů, rozdělení studentů do skupin po čtyřech (tabulka 1; na E-learning soubor Hodnocení), informace na E-learning
2. Bakalářská práce (BP) – definice, zakotvení v předpisech VUT a FCH; státní závěrečná zkouška (SZZ)
a její průběh; struktura odborného textu, styl psaní
3. Pravidla pro zpracování vysokoškolských kvalifikačních prací na FCH VUT v Brně, typografická pravidla, pravidla pro vytváření grafů, tabulek, obrázků, příloh a dodatků
4. Obrázky, tabulky a celkový styl textu v obhájených BP předchozích ročníků – jak ano, jak ne
5. Bibliografické citace podle normy ČSN ISO 690 – návaznost na Pravidla pro zpracování vysokoškolských kvalifikačních prací na FCH VUT v Brně
6. Rešerše, odborné informační zdroje a databáze; písemný test z typografických pravidel
7.– 11. Oponování bakalářských prací předchozích ročníků dle tematického zaměření BP studentů: prezentace ve skupině, hodnocení individuální
12.–13. Ústně-vizuální individuální prezentace teoretické části popřípadě experimentální a výsledkové části aktuálně zpracovávaných BP

Učební cíle

Vštípit studentům, že
- struktura všech odborných textů (protokolů, zpráv z měření, závěrečných prací, odborných článků) je stejná,
- že pro úplnost a srozumitelnost textu je nutné uvést všechny jeho části a to o obsahu, které jí přísluší,
- že kromě odborné přesnosti a správnosti je také nutné prezentovat data srozumitelně ve standardním formátu (tabulky a obrázky) a
- celý text upravit dle platných typografických pravidel.
Jednotná forma textů značně usnadňuje orientaci a srozumitelnost.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na semináři v rozsahu dvě hodiny týdně je povinná pro studenty prezenční formy studia – účast se eviduje. Neomluvená neúčast může vést k neudělení zápočtu. Kombinovaná forma výuky je podporována kurzem E-learning, v rámci kterého jsou studentům k dispozici veškeré učební opory (elektronické učební texty, prezentace z přednášek, informace o úkolech a jejich hodnocení); termín prezentace práce provedené na aktuálně řešené BP a testu z typografických pravidel probíhají v termínu po vzájemné domluvě.

Základní literatura

Elementární statistická analýza. Editoval Lubomír Cyhelský, Jana Kahounová a Richard Hindls. 2. dopl. vyd. Praha : Management Press, 2001. 318 s. ISBN 80-7261-003-1. (CS)
ZVÁRA, Karel. Biostatistika, Praha : Karolinum, 2004. 213 s. ISBN 80-246-0739-5. (CS)
Prezentace a literatura k předmětu. In: Elearning FCH [online]. [citace 2017-02-11]. Dostupné z https://moodle.vutbr.cz/course/view.php?id=191688#section-9 (CS)
Co je rešerše. In: Knihovna CVUT [online]. [citace 2017-02-11]. Dostupné z http://knihovna.cvut.cz/cs/vyhledavani/reserse/co-je-reserse (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPCP_CHCHT bakalářský

    obor BPCO_CHM , 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

  • Program BKCP_CHCHT bakalářský

    obor BKCO_CHM , 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

  • Program BPCP_CHTM bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program BKCP_CHTM bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning