Detail předmětu

Týmový projekt - CHM

FCH-BC_TP_CHMAk. rok: 2021/2022

Obsahem praktického předmětu je teoretická výuka způsobu práce v odborném týmu v rámci týmového řešení konkrétního problému z oblasti chemie a technologie materiálů. Budou navržena témata, k jejichž řešení se studenti přihlásí podle zájmu o konkrétní problematiku a vytvoří malé týmy. Na základě získaných poznatků z oblasti týmové práce a řízení lidských zdrojů si studenti rozdělí role a v rámci týmu budou řešit zadaný problém. Zpracují záměr, metodiku, stanoví si cíle práce. Vypracují souhrnnou závěrečnou zprávu, která bude podrobena oponentuře a jejíž výstupy studenti představí v rámci prezentace průběhu řešení a výstupů projektu. Předmět je přípravou na následující řešení individuálních projektů v rámci bakalářských prací, kdy se studenti musí zařadit do existujících výzkumných týmů a plnit přidělenou roli.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Výsledky učení předmětu

Studenti si osvojí pravidla práce v odborném týmuv rámci týmového řešení konkrétního problému z oblasti chemie a technologie materiálů. Na základě získaných poznatků z oblasti týmové práce a řízení lidských zdrojů si studenti vytvoří malé týmy podle zájmu o konkrétní problematiku, rozdělí si role a v rámci týmu budou řešit zadaný problém teoreticky. Naučí se pravidla zpracování závěrečné souhrnné zprávy a připraví se na oponenturu. V rámci prezentace průběhu řešení a výstupů projektu získají nové prezentační dovednosti. Předmět je přípravou na následující řešení individuálních projektů v rámci bakalářských prací, kdy se studenti musí zařadit do existujících výzkumných týmů a plnit přidělenou roli.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Vyučování bude probíhat s podporou konzultací se supervizorem týmu na kontrolních dnech.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet bude získán po předložení a kontrole souhrnné zprávy a prezentaci výsledků projektu.

Osnovy výuky

1.týden: Úvod do výuky, projektové řízení, týmová práce. Rozdělení studentů do týmů, výběr témat a supervizorů.
2.-9. týden: Zpracování projektového zadání - kontrolní dny v jednotlivých týmech.
10.-13. týden: Prezentace výsledků jednotlivých týmů, diskuse, oponentura závěrečné zprávy.

Učební cíle

Cílem předmětu je týmové řešení konkrétního problému z oblasti chemie a technologie materiálů. Studenti vytvoří malé týmy, rozdělí si role a v rámci týmu budou řešit zadaný problém z některé z oblastí výzkumu nebo odborné praxe. Výsledkem bude oponovaná souhrnná zpráva a prezentace průběhu řešení a výstupů projektu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka bude průběžně kontrolována při kontrolních dnech supervizorem týmu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPCP_CHTM bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program BKCP_CHTM bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný