Detail předmětu

Sklo, keramika, pojiva

FCH-BC_SKPAk. rok: 2021/2022

základní stavební prvky silikátových materiálů, definice a dělení keramických materiálů, struktura a vlastnosti keramiky, vazby v keramických materiálech, základní suroviny, technologie výroby tradičních keramických materiálů na bázi jílových surovin, technická keramika, žáruvzdorné materiály, definice, druh, charakteristiky, vlastnosti a aplikace, progresivní keramika, oxidová keramika, neoxidová keramika, keramické materiály pro lékařské využití, supravodivá keramika, sklokeramika, skelné a krystalické povlaky, definice, charakteristiky, vlastnosti a použití skla, druhy skla dle chemického složení, technologie výroby skla, tavení, charakteristiky taveniny, sklářské pece, typy, konstrukce, rozdělení anorganických pojiv, sádrové maltoviny, vápno, portlandský cement, definice, suroviny, technologie výroby, hydratace portlandského cementu, tuhnutí a tvrdnutí, malty, betony, hlinitanový cement, pucolány, latentní hydraulické látky, alkalicky aktivované materiály

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalosti o základních surovinách pro výrobu silikátových materiálů.
Studenti se budou moci orientovat v základech technologie výroby skla, keramiky a anorganických pojiv.
Studenti získají poznatky o fyzikálních a chemických dějích, které nastávají při výrobě skla, keramiky a anorganických pojiv.
Studenti budou schopni rozlišit jednotlivé typy skel, keramiky a anorganických materiálů.
Studenti získají znalosti o důležitých vlastnostech jednotlivých typů skla, keramiky a anorganických pojiv.

Prerekvizity

Základní znalosti z anorganické a fyzikální chemie. Základy struktury materiálů a chemie keramiky a skla.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizovaná formou přednášek – 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je zakončen písemnou zkouškou, na kterou navazuje ústní zkouška. K úspěšnému ukončení předmětu je potřeba získat 50% bodů v písemné části. Témata ke zkoušce jsou zveřejněna předem na e-learningovém systému LMS Moodle a jsou v rozsahu daném osnovou předmětu. Pokud bude povoleno pouze distanční zkoušení, bude zkouška obsahovat pouze ústní část.

Osnovy výuky

1. Úvod, základní stavební prvky silikátových materiálů, základní suroviny pro výrobu keramiky, skla a anorganických pojiv.
2. Definice a dělení keramických materiálů, struktura a vlastnosti keramiky, vazby v keramických materiálech, základní suroviny.
3. Technologie výroby tradičních keramických materiálů na bázi jílových surovin.
4. Žáruvzdorné materiály, definice, druh, charakteristiky, vlastnosti a aplikace.
5. Technická keramika, oxidová keramika, neoxidová keramika.
6. Sklokeramika, skelné a krystalické povlaky.
7. Definice, charakteristiky, vlastnosti a použití skla, druhy skla dle chemického složení.
8. Technologie výroby skla, tavení, charakteristiky taveniny, sklářské pece, typy, konstrukce.
9. Rozdělení anorganických pojiv, sádrové maltoviny, vápno.
10. Portlandský cement, definice, suroviny, technologie výroby.
11. Hydratace portlandského cementu, tuhnutí a tvrdnutí, malty, betony.
12. Přednáška odborníka z praxe.
V rámci přednášek bude zařazena 1 přednáška odborníka z praxe.

Učební cíle

Cílem předmětu je poskytnout základní vědomosti v oboru silikátové chemie a technologie z jednotlivých oblasti s důrazem na fyzikální a chemické charakteristiky surovin, fyzikálně-chemické reakce a procesy, technologické zařízení a vlastnosti produktů.


Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

neni

Základní literatura

Hanykýř V., Kutzendörfer J.: Technologie keramiky, VEGA,Praha 2000 (CS)
Doyle P.J. : Glass-making Today, , Portcullis Press; Revised edition (January 1979) (CS)
Hlaváč J., Základy technologie silikátů, SNTL Praha 1981 (CS)
Kingery W.D. et all: Introduction to Ceramics,1976 John Wileys and Sons (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor