Detail předmětu

Praktikum z makromolekulární chemie

FCH-BC_MCH_PAk. rok: 2021/2022

Náplní praktika z makromolekulární chemie je syntéza, izolace a příp. zpracování vybraných technických polymerů jako jsou polyamidy, polyurethany, polystyren, polymethylmetakrylát, polyvinylacetát, fenolformaldehydové a melaminformaldehydové pryskyřice, poly(styren-co-maleinanhydrid), nenasycené polyesterové pryskyřice, polyvinylalkohol, polyvinylbutyral, triacetát celulózy, poly(styren-co-maleinová kyselina) aj. Pro syntézy uvedených polymerů jsou používány radikálové polymerace a polykondenzace. V rozsahu praktické výuky jsou obsaženy i základní metody přípravy polymerů z hlediska technologického - polymerace v bloku, suspenzi, emulzi, srážecí polymerace. Modifikace připravených polymerů jsou prováděny reakcemi polymeranalogickými. Zařazeny jsou i jednoduché zkoušky provozního typu, jako např. stanovení čísla kyselosti, měření bodu gelace polyesterových pryskyřic, stanovení charakteristických dob vytvrzování polyuretanů aj. Z oblasti kinetiky radikálové polymerace je zařazeno vyhodnocení polymerační rychlosti v závislosti na koncentraci iniciátoru. Praktikum umožňuje získat studentům praktické zkušenosti a dovednosti laboratorních technik přípravy polymerů potřebné při řešení diplomových prací a také v další praxi. Výuka je koncipována tak, aby podporovala vzdělávání v chemické informatice, bezpečnosti práce a ochraně životního prostředí.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Výsledky učení předmětu

Praktické osvojení jednotlivých polymeračních technik, separačních postupů a jednoduchých metod zpracování připravených polymerů. Studenti si prohloubí znalosti o polymeračních reakcích a technikách, chemickém složení, struktuře a vlastnostech polymerních materiálů a o reaktivitě polymerů.

Prerekvizity

Makromolekulární chemie
Praktikum z organické chemie

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Laboratorní cvičení - 4 vyučovací hodiny týdně. Studijní materiály k výuce předmětu jsou k dispozici na e-learningu, včetně bezpečnostních listů chemikálií.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro získání zápočtu je třeba absolvovat všechny laboratorní úlohy (při zhoršené epidemiologické situaci může být až polovina úloh vypracována teoreticky). V odůvodněných vážných případech (z důvodu lékařem potvrzené nemoci) je umožněno nahrazení v jiné studijní skupině. Dále je třeba odevzdat ve stanoveném termínu všechny protokoly včetně příloh (domácí příprava a laboratorního záznam) a absolvovat zápočtový test s výsledkem A až E.

Osnovy výuky

1.a) Emulzní polymerace vinylacetátu
b) Izolace polyvinylacetátu
2.a) Příprava polyvinylalkoholu hydrolýzou PVAc
b) Příprava polymerního filmu, stanovení rozpustnosti
3.a) Příprava a přesrážení polyvinylbutyralu
b) Lepení skel polyvinylbutyralem
4.a) Suspenzní polymerace styrenu
b) Bloková polymerace styrenu
5.a) Emulzní polymerace styrenu
b) Příprava nylonu 66 (610)
6.a) Bloková polymerace methylmethakrylátu (MMA)
b) Příprava PMMA pomocí soupravy Dentacrylu
7.a) Příprava melamin-formaldehydové pryskyřice
b) Vytvrzení odlitku
8.a) Příprava fenol-formaldehydové pryskyřice - resolu
b) Příprava resitu - bakelitu
9.a) Příprava polyurethanu
b) Příprava polyurethanové pěny
10.a) Příprava nenasyceného polyesteru (PES)
b) Stanovení čísla kyselosti PES
11.a) Srážecí polymerace kyseliny akrylové
b) Zpracování polyesterové pryskyřice vytvrzováním
12.a) Alternující radikálová kopolymerace styrenu s maleinanhydridem
b) Hydrolýza kopolymeru poly(styren-maleinanhydridu)

Učební cíle

Využití teoretických znalostí získaných v kursu "Makromolekulární chemie" pro praktické syntézy vybraných technických polymerů pomocí radikálových polymerací, polykondenzačních, polyadičních a dále polymeranalogických reakcí. Z technologického hlediska se studenti seznámí s polymeracemi roztokovými, suspenzními, emulzními, blokovými a srážecími. Výuka přispívá i ke vzdělávání v oblasti bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pro získání zápočtu je třeba absolvovat všechny laboratorní úlohy (při zhoršené epidemiologické situaci může být až polovina úloh vypracována teoreticky). V odůvodněných vážných případech (z důvodu lékařem potvrzené nemoci) je umožněno nahrazení v jiné studijní skupině. Dále je třeba odevzdat ve stanoveném termínu všechny protokoly včetně příloh (domácí příprava a laboratorního záznam) a absolvovat zápočtový test s výsledkem A až E.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

Braun D., Cherdron H., Ritter H., Polymer Synthesis: Theory and Practice, Springer 2001, ISBN:3-540-41697 (EN)

Doporučená literatura

Sandler R.S. et. al., Polymer Synthesis and Characterization: Laboratory manual, AP 1998, ISBN: 0-12-618-240-X (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPCP_CHCHT bakalářský

    obor BPCO_CHM , 3. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program BKCP_CHCHT bakalářský

    obor BKCO_CHM , 3. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program BPCP_CHTM bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program BKCP_CHTM bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinný