Detail předmětu

Polymerní materiály

FCH-BC_POMAk. rok: 2021/2022

První část kurzu je zaměřena na základní pojmy z oblasti fyzikálního chování polymerních materiálů, zejména termomechanickou křivku, fázové chování, teplotu skelného přechodu, teplotu tečení a tání, krystalinitu polymerních materiálů, rozpustnost polymerů, elektrické a optické vlastnosti, aditivaci, plnění a vyztužování polymerních materiálů.
Druhá část kurzu je zaměřena na strukturu, vlastnosti, výrobu a aplikace termoplastických polymerních materiálů: polyolefiny a kaučuky, PVC a fluoropolymery, polystyrenové plasty, polyamidy a polyimidy, polyestery, deriváty celulózy, termoplastické elastomery a speciální inženýrské polymery.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Výsledky učení předmětu

Znalost základních vlastností, struktury a aplikačních možností polymerních materiálů při jejich použití v technické praxi. Přehled přísad používaných k formulaci polymerních materiálů požadovaných vlastností.

Prerekvizity

Makromolekulární chemie

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška má dvě části, písemnou 30 min a ústní 30 minut. Je třeba získat v obou částech hodnocení lepší než 50 %. Po úspěšném složení písemné zkoušky ji není třeba v případě neúspěšné ústní zkoušky znovu opakovat. Výsledná známka je určena podle aritmetického průměru procentuelní úspěšnosti obou částí.

Osnovy výuky

1. Historický vývoj plastových materiálů, přírodní plasty a jejich modifikace, rozvoj vinylových polymerů, termoplasty a termosety. Názvosloví polymerů.
2. Vztah mezi strukturou a chemickými vlastnostmi. Rozpustnost polymerů, chemická reaktivita, degradace, síťování, stárnutí a vliv povětrnosti, difúze a permeabilita, toxicita, hořlavost.
3. Vztah mezi strukturou, elektrickými a optickými vlastnostmi plastů. Dielektrická konstanta, elektricky vodivé polymery. Optické vlastnosti polymerů.
4. Aditivace plastů. Plniva, plastifikátory a změkčovadla, lubrikanty, stabilizátory, retardéry hoření, barviva, nadouvadla, síťovadla, UV-degradovatelná aditiva.
5. Polyetylén, příprava, vlastnosti, použití, zesíťovaný a chlorovaný polyethylén.
6. Polypropylén a ostatní alifatické polyolefiny. Kopolymery, dieny, kaučuky.
7. Halogen-vinylové polymery: PVC a PTFE. Ostatní vinylové polymery: PVAc, polyakryláty, styrenové plasty aj.
8. Polyamidy a polyimidy. Polyacetaly a příbuzné polymery. Polykarbonáty. Polymery s p-fenylénovou skupinou.
9. Celulóza a její deriváty.
10. Polyestery.
11. Termoplastické elastomery.
12. Termicky odolné polymery.
13. Funkcionalizované polymery. Struktura, metody přípravy, vlastnosti.

Učební cíle

Student se seznámí s polymerními materiály z inženýrského pohledu a získá znalosti o vlastnostech a aplikačních možnostech jednotlivých polymerů, které mu budou užitečné v dalším studiu předmětů zaměřených na technologické zpracování a apllikace plastů, ale i na teoretické kurzy, např. fyzika polymerů. Kurz je zaměřen zejména na materiály s termoplastickou matricí. Doporučuje se v pokračování kurzem "Chemie a technologie polymerních materiálů", který je zaměřen na reaktoplastové polymerní materiály.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Doporučuje se účast na nepovinných přednáškách. V době zhoršené epidemiologické situace bude výuka probíhat on-line výukou prostřednictvím MS Teams s možným ověřením aktivity účastníků.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPCP_CHCHT bakalářský

    obor BPCO_CHM , 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

  • Program BKCP_CHCHT bakalářský

    obor BKCO_CHM , 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

  • Program BPCP_CHTM bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program BKCP_CHTM bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning