Detail předmětu

Odborná praxe - CHT

FCH-BC_ODP_CHTAk. rok: 2021/2022

Odborná praxe v podniku nebo neakademické instituci zaměřené na chemii nebo chemii využívajícím. Studenti se seznámí s fungováním konkrétního podniku oboru, a to po stránce technologické, řídící nebo vývojové. Poznají význam komunikace a spolupráce při praktické aplikace teoretických poznatků. Předmět je určen pro studenty s vlastními kontakty na podniky či instituce, kde si možnost praxe mohou sami dohodnout.

Výsledky učení předmětu

Znalost konkrétní výrobní nebo vývojové praxe, technologie v podniku či instituci chemického průmyslu či aplikované chemie.

Prerekvizity

Absolvování prvního ročníku balakářského studia

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Cvičení - 6 vyučovacích hodin týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou získání zápočtu je pravidelná docházka do podniku, kde se praxe vykonává, vedení výkazu o provedené práci a dále vypracování technické zprávy o místě a náplni praxe, poznatcích získaných během praxe a s vlastním hodnocením navštíveného provozu, technologie, pracoviště a poznané činnosti. Absolvování praxe musí být doloženo potvrzením podniku (může být součástí pracovního výkazu). K zápočtu je tedy nutno odevzdat:
1. technickou zprávu o praxi a jejím průběhu, s vlastním hodnocením v závěru (rozsah alespoň 10 stran textu, mimo obrázků, tabulek ap.);
2. pracovní výkaz v rozsahu 1 den = 1 max. 2 řádky a ve formátu datum-počet odpracovaných hodin-popis práce v daném dni;
3. potvrzení o absolvování praxe a celkovém počtu odpracovaných hodin (vzor k dispozici na e-learningu);
položky 2 a 3 lze sloučit do jednoho dokumentu (formuláře), lze je rovněž připojit na konec technické zprávy.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Osnova předmětu je určena zaměřením podniku (organizace), kde bude praxe vykonávána minimálně po dobu 2 týdnů (80 pracovních hodin). Místo praxe je nutno předem projednat s garantem předmětu.

Cíl

Seznámit studenty s výrobní, případně vývojovou praxí v podniku (instituci) zaměřeném na chemický průmysl či chemii obecně. Prohloubit teoretické poznatky studentů získané ve výuce a získat zkušenosti s řešením konkrétních problémů průmyslové praxe nebo s realizací a provozováním konkrétních technologií. Zdokonalit dovednosti studentů v oblasti spolupráce a komunikace v týmu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Projednání místa praxe s garantem předmětu. Pravidelná docházka do podniku, ve kterém praxe probíhá, průběžné vedení výkazu o provedené práci.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BKCP_CHCHTE bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný
  • Program BPCP_CHCHTE bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program BKCP_CHCHT bakalářský

    obor BKCO_SCH , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program BPCP_CHCHT bakalářský

    obor BPCO_SCH , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

78 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning