Detail předmětu

Odborná praxe - CHM

FCH-BC_ODP_MAk. rok: 2021/2022

V rámci předmětu Odborná praxe je student povinen absolvovat stáž v rozsahu dvou týdnů v podniku nebo instituci v ČR nebo v zahraničí. Podnik si student volí sám podle toho jaké má zaměření studia. V rámci ústavu chemie materiálů se jedná o podniky, kde se vyrábí, zpracovávají nebo analyzují anorganické, polymerní či kompozitní materiály. Vybraný podnik je studentovi schválen vyučujícím a následně je dle dohodnutého časového plánu zahájena praxe. Konkrétní náplň praxe odpovídá činnosti v budoucím zaměstnání studenta a je rovněž odsouhlasena vyučujícím. Není nutnou podmínkou absolvovat praxi najednou (dva týdny) je možná i dlouhodobější varianta – 1 – 2 dny v týdnu, za 14-dní, apod., celkově však musí být splněn minimální počet dní strávených na praxi, který je 10 dní.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Výsledky učení předmětu

Po absolvování předmětu odborná praxe by měl student výrazně posílit v následujících disciplínách

- Komunikace s kolegy v pracovním kolektivu
- Schopnosti teamového řešení vzniklých neočekávaných situací na pracovišti
- Manuální dovednosti z provozních laboratoří, při rychlých provozních analýzách apod.
- Schopnost navrhovat řešení např. analýz pro danou výrobu, kontroly apod.
- Zdokonalení prezentačních schopností, nejen na PC ale také pouze pomocí papíru, či pouze verbálně
- Získání představy o reálných provozních a výrobních podmínkách
- Získání povědomí o sociální a platové situaci zaměstnanců v reálném procesu
- Rozvoj schopnosti řešit úkoly samostatně

Prerekvizity

Pro úspěšné absolvování předmětu Odborná praxe, by měl student zvládat dovednosti odpovídající jeho zaměření studia a věku. Jedná se zejména o následující dovednosti:

- Znalosti chemických výpočtů (roztoky, koncentrace, plyny)
- Znalosti základních matematických operací (matematika SŠ)
- Základní orientace v laboratoři, bezpečnost práce, první pomoci
- Povědomí o nebezpečnosti běžně používaných chemických látek (kyseliny, zásady, jedy)
- Povědomí o existenci R/S vět, CAS číslech, o klasifikaci chemických látek, apod.
- Jazyková znalost, pokud je praxe vykonávána v zahraničí
- Základní komunikativní schopnosti
- Schopnost reagovat na nově vzniklé podněty a situace

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět Odborná praxe je předmětem praktickým mimo získání dovedností v průběhu samotné praxe snaží vést studenty k samostatnosti a k jejich následné použitelnosti v pracovním procesu, pro který jsou studenti připravováni. Při úvodní hodině vyučující studenty podrobně seznámí s podmínkami udělení zápočtu. Dále je vše na samotných studentech. Vyučující studentům dále k dispozici každý týden, vždy v čase inzerovaných konzultačních hodin nebo kdykoli po předchozí domluvě.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět Odborné praxe je po absolvování hodnocen udělením neklasifikovaného zápočtu. Zápočet je udělován na základě úspěšně splněných níže uvedených požadavků:

- Sjednání a absolvování praxe v požadovaném časovém rozsahu
- Předání zprávy o odborné praxi v rozsahu 4-6 stran A4
- Předání potvrzení o absolvování praxe
- Pohovor s vyučujícím o průběhu praxe a získaných poznatcích

Osnovy výuky

Odborná praxe probíhá dle následující osnovy:
- Výběr vhodné instituce, podniku pro praxi
- Dohoda s podnikem o náplni, formě a časovém plánu praxe
- Podpis smlouvy o praxi mezi FCH VUT a podnikem, institucí
- Absolvování praxe, potvrzení o absolvování praxe (formulář FCH VUT)
- Tvorba protokolu o náplni praxe v rozsahu 4-6 stran A4
- Předání potvrzení o absolvování praxe a protokolu o náplni praxe
- Zápočtový pohovor s vyučujícím o náplni praxe, prováděných činnostech a získaných dovednostech v průběhu praxe
- Udělení zápočtu

Učební cíle

Cílem předmětu Odborná praxe je seznámit studenty s reálným pracovním procesem, v reálném prostředí, pro který jsou připravováni v rámci svého studia. Studenti mají v tomto předmětu možnost krátkodobé stáže v podniku, kde se seznámí s výrobou, zpracováním či analýzou materiálů. Studenti absolvují své odborné praxe v takových podnicích či institucích, které svým výrobním programem, zaměřením odpovídají odbornému zaměření studenta a to i s ohledem na budoucí závěrečnou absolventskou práci. Celkově je hlavním cílem předmětu poskytnout studentům reálný pohled na zaměstnání, pro která jsou připravováni.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pro úspěšné absolvování předmětu Odborná praxe by si student praxi sám zařídit, v případě, že to z nějakého důvodu nezvládne, pomůže mu s vhodným umístěním na praxi vyučující. Po absolvování praxe v požadovaném rozsahu 10 dní po 8,5 hodinách na praxi, odevzdá student vyučujícímu potvrzení o vykonané praxi a protokol o náplni praxe v rozsahu 4-6 stran A4. Vše je zakončeno zápočtovým pohovorem s vyučujícím o praxi a získaných dovednostech. Na základě všech splněných výše uvedených bodů je studentovi udělen zápočet.

Základní literatura

Literatura bude doporučena na zákldě komkrétních praxí individuálně. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPCP_CHCHT bakalářský

    obor BPCO_CHM , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program BKCP_CHCHT bakalářský

    obor BKCO_CHM , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program BPCP_CHTM bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program BKCP_CHTM bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

78 hod., povinná

Vyučující / Lektor