Detail předmětu

Laboratory Classes in Chemical Engineering I

FCH-BAA_CHE1_PAk. rok: 2021/2022

Chemicko-inženýrské procesy sedimentace, čerpání kapalin, přestupu tepla, stacionárního sušení, mletí, dopravy kapalin v potrubních rozvodech, fluidisace, dopravy práškových materiálů, separace sítováním, separace na vzduchových třidičích, vzduchové chlazení, dvoufázového toku, tlakové filtrace, kavitačních jevů, kinetiky transportu vlhkosti v partikulárních systémech a dynamických účinků proudu plynu ve čtvrtprovozní velikosti zařízení.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

2

Nabízen zahraničním studentům

Pouze domovské fakulty

Výsledky učení předmětu

Studenti získají základní návyky a dovednosti při snímání, zpracování a vyhodnocování procesních dat ve čtvrtprovozní velikosti zařízení;

Prerekvizity

Matematika - základy vektorového, diferenciálního a integrálního počtu; používání programu EXCEL;
Fyzika - základy mechaniky, hydrodynamiky, termodynamiky a difuzních procesů;
Přístrojová technika - základy snímání, přenosu a zpracování dat fyzikálních veličin;

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Laboratorní cvičení - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení je formou klasifikovaného zápočtu. Hodnocení zápočtem je podmíněno účastí na plném počtu předepsaných měření, znalostí měřené tematiky, schopností orientovat se v procesu měření, samostatností projevenou při vlastním měření, kvalitou a včasností zpracování protokolu měření. Udělení zápočtu je podmíněno též uhrazených škod, ke kterým při měření eventuálně došlo a to v předepsané výši.
Měření v náhradních termínech je možné pouze ve velmi omezeném rozsahu.

Osnovy výuky

0) Zásady bezpečnosti v laboratoři chemického inženýrství;
1) Procesy sedimentace;
2) Čerpání kapalin;
3) Přestup tepla kapalina-kapalina;
4) Stacionární sušení;
5) Míchání;
6) Mletí a Separace práškových materiálů sítováním;
7) Doprava kapalin v potrubních rozvodech;
8) Fluidisace;


Poznámka: Skutečné pořadí měření úloh 1) - 8) pro jednotlivé dvojice studentů určuje vyučující

Učební cíle

Ověření platnosti teoretických vztahů jednotkových operací Chemického inženýrství na laboratorních zařízeních ve čtvrtprovozní velikosti. Osvojení principů a matematických postupů charkterizacie chemicko-inženýrských dějů při transportu kapalin a pevné fáze. Seznámení s návrhy technologických zařízení používaných při realizaci těchto dějů v průmyslových procesech.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na předepsané řadě měření, odevzdání protokolů všech měření v předepsané kvalitě.

Základní literatura

- (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPAP_ENVI magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný