Detail předmětu

Laboratory Classes in Analytical Chemistry II

FCH-BAA_ANC2_PAk. rok: 2021/2022

Praktická výuka vybraných základních instrumentálních analytických metod: potenciometrie, automatické titrace, spektrofotometrie, fluorimetrie, emisní plamenová fotometrie, tenkovrstvá chromatografie, ionexová chromatografie, elektrogravimetrie

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

3

Nabízen zahraničním studentům

Pouze domovské fakulty

Výsledky učení předmětu

Absolvování kurzu zvýší kompetence studentů následovně:
1. Budou prakticky seznámeni s vybranými analytickými metodami.
2. Budou schopni prakticky aplikovat jednotlivé postupy stanovení.
3. Procvičí si přesnou práci v analytické laboratoři, přípravu standardních roztoků a správné zásady práce se vzorkem.
4. Studenti budou zvládat všechny potřebné výpočty a budou ovládat vyhodnocení analytických výsledků získaných jednotlivými analýzami.

Prerekvizity

Praktikum z analytické chemie I.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Laboratorní cvičení - 6 vyučovacích hodin týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Klasifikovaný zápočet
Podmínka udělení:
-absolvování všech úloh praktika, odevzdání všech výsledků a protokolů v požadované kvalitě
-úspěšné absolvování zápočtového testu (15-20 otázek).
Výsledné hodnocení praktika vychází z průměru známek za jednotlivé úlohy.
Klasifikace:
100-90% A
89-80% B
79-70% C
69-60% D
59-50% E
49-0% F

Osnovy výuky

Redoxní titrace (Manganometrie, bichromátometrie)
Srážecí titrace (Argentometrie)
Automatická titrace (alkalimetrie)
Titrace v nevodném prostředí
Spektrofotometrie
Vícesložková analýza
Extrakční spektrofotometrie
Fluorimetrie
Emisní plamenová spektrometrie
Separační metody
Analýza slitin mědi

Učební cíle

Cílem Praktika z analytické chemie II je naučit studenty základům a použití vybraných instrumentálních analytických metod, jako je potenciometrie, automatická titrace, spektrofotometrie, fluorimetrie, emisní plamenová spektrometrie, tenkovrstvá chromatografie, ionexová chromatografie a elektrogravimetrie.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vstupní písemné testy v každém cvičení ke kontrole připravenosti studentů.
Zápočtový test na závěr kurzu.

Základní literatura

Z.Šimek et al.: Quantitative analysis (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPAP_ENVI magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Laboratorní cvičení

78 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning