Detail předmětu

Laboratory Classes in Analytical Chemistry I

FCH-BAA_ANC1_PAk. rok: 2021/2022

Praktická výuka analytických důkazových reakcí vybraných iontů: kationty alkalických kovů a kovů alkalických zemin, kationty tvořící málo reozpustné chloridy, kationty srážející se sulfanem v kyselém prostředí, kationty srážející se hydrogensulfidem amonným, anionty tvořící málo rozpustné barnaté soli, anionty tvořící málo rozpustné stříbrné soli.
Praktická výuka základních metod kvantitativní analýzy: Gravimetrie, titrace alkalimetrické, acidimetrické, chematometrické, redoxní

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

3

Nabízen zahraničním studentům

Pouze domovské fakulty

Výsledky učení předmětu

Absolvování kurzu zvýší kompetence studentů následovně:
1. Budou mít podrobný přehled o analyticky a technologicky významných reakcích běžných iontů.
2. Prohloubí si znalosti o reaktivitě a některých fyzikálních vlastnostech skupin běžných prvků a iontů.
3. Budou schopni aplikovat tvůrčím způsobem výběr analyticky významných činidel a indikátorů.
4. Budou seznámeni s technikou mikroskopických reakcí a reakcí v malých objemech.
5. Budou ovládat přesnou práci v analytické laboratoři, přípravu standardních roztoků a vzorků.
6. Budou zvládat všechny výpočty využívané v gravimetrii a volumetrii.

Prerekvizity

Zvládnutí praktik z anorganické a organické chemie.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Laboratorní cvičení - 3 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Klasifikovaný zápočet
Podmínka udělení:
-absolvování všech úloh praktika, odevzdání všech výsledků a protokolů v požadované kvalitě
-úspěšné absolvování zápočtového testu (15-20 otázek).
Výsledné hodnocení praktika vychází z průměru známek za jednotlivé úlohy.
Klasifikace:
100-90% A
89-80% B
79-70% C
69-60% D
59-50% E
49-0% F

Osnovy výuky

1. Úvod do praktika, bezpečnost práce, metodika práce v analytické laboratoři
2. Kationty alkalických kovů, kationty kovů alkalických zemin
3. Skupina iontů tvořících málo rozpustné chloridy, skupina iontů tvořící sulfidy srážející se v kyselém prostředí
4. Skupina iontů srážejících se hydrogensulfidem amonným
5. Skupina málo rozpustných barnatých solí
6. Skupina aniontů tvořících stříbrné soli, rozpustné v 2 mol/l HNO3
7. Skupina aniontů tvořících stříbrné soli málo rozpustné v 2 mol/l HNO3, skupina aniontů NO3-, NO2-, ClO4-
8. Gravimetrie I - stanovení Fe jako Fe2O3.
9. Gravimetrie II - stanovení Ni diacetyldioximem.
10. Alkalimetrie.
11. Acidimetrie.
12. Chelatometrie
13. Redoxní titrace

Učební cíle

Cílem první části praktika z analytické chemie I, zaměřeného na kvalitativní reakce, je naučit studenty charakteristickým reakcím anorganických iontů s vybraným souborem skupinových a selektivních činidel, vyhodnotitelných vizuálně nebo pomocí jednoduché instrumentace. Cílem druhé části praktika z analytické chemie I je uvedení studentů do problematiky kvantitativní analytické chemie, zvládnutí a osvojení si základních analytických metod z oblasti gravimetrie a volumetrie.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vstupní písemné testy v každém cvičení ke kontrole připravenosti studentů.
Zápočtový test na závěr kurzu.

Základní literatura

Z. Šimek et al: Qualitative analysis. Laboratory classes in analytical chemistry I, II. (EN)
R. Komendová et al.: Analytical reactions of inorganic ions (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPAP_ENVI magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Laboratorní cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning