Detail předmětu

Chemical Engineering I

FCH-BAA_CHI1Ak. rok: 2021/2022

Teoretické základy procesů a aparátů chemických a biochemických
technologií, doplněné výpočetním a laboratorním cvičením. Materiálové a energetické bilance, proudění a doprava tekutin (výpočty potrubí, čerpání kapalin), filtrace, usazování, fluidizace, míchání, odstřeďování, mechanické operace (charakterizace partikulárních systémů, granulometrie, mletí, třídění, dopravníky, sypné vlastnosti, návrh sil).

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

5

Výsledky učení předmětu

Studenti získají základní znalosti Jednotkových operací oblastí Hydraulických pochodů a Partikulárních systémů Chemického inženýrství, které se používají při návrzích a při posuzování jednotlivých procesních uzlů v praxi chemických i jiných výrob v laboratorním měřítku i v průmyslové praxi..

Prerekvizity

Matematika - základy vektorového, diferenciálního a integrálního počtu;
Fyzika - základy mechaniky, hydrodynamiky, termodynamiky a difuzních procesů;
Přístrojová technika - základy snímání, přenosu a zpracování dat fyzikálních veličin;

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně, Cvičení - 2 vyučovací hodiny týdně. Ostatní aktivity - 2 vyučovací hodiny týdně je Praktikum z Chemického inženýrství. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu je nutná aktivní
účast ve cvičení a vyřešení zadaných příkladů.
Zkouška sestává z písemné a ústní části, kde
má posluchač prokázat základní teoretické, početní
a praktické znalosti daného oboru.
U písemné části zkoušky lze používat literaturu určenou zkoušejícím.

Osnovy výuky

Chemicko-inženýrské bilance;
Energetická bilance proudění;
Ztráty v potrubních systémech;
Čerpání kapalin;
Procesy sedimentace;
Míchání;
Patikulární látky;
Fluidisace;
Tlakové filtrace;
Sdílení tepla;
Sdílení tepla konvekcí;
Odparky;

Učební cíle

Osvojení principů chemicko-inženýrských dějů při transportu kapalin a pevné fáze. Seznámení s návrhy technologických zařízení používaných při realizaci těchto dějů v průmyslových procesech.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na Výpočtových cvičení, vypracování individuálních Zápočtových příkladů v předepsané kvalitě, úspěšná písemná část zkoušky je podmíněna získáním hodnocení minimálně 32body z 50možných.

Základní literatura

Coulson J.M. Richardson J.F. Chemical Engineering Butter worth Heinmann Oxford 2002 (EN)
Míka, V. Základy chemického inženýrství, SNTL Praha 1977 (CS)
Robert H. Perry : Perry's Chemical Engineers' Platinum Edition, McGraw-Hill Professional, 1999 (EN)

Doporučená literatura

Leon P. Berton: Chemical Engineering Research Trends , NOVA Publishers, 2007 (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPAP_ENVI magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor