Detail předmětu

Úvod do kulturní a sociální antropologie

FaVU-UDKSAAk. rok: 2021/2022

Kurz je koncipován jako cyklus na sebe navazujících přednášek. V rámci jednotlivých hodin se studenti seznámí s prací významných osobností oboru, klíčovými texty a příklady antropologických výzkumů. Každá přednáška bude tematizovat vztah mezi uměním a antropologií v rámci diachronního schématu napříč časem a místy pomocí příkladů konkrétních projektů, děl a relevantních textů. Část výkladu bude věnována objasnění historické role antropologických institucí ve vztahu k formování kolektivních identit a k politické praxi. Součástí kurzu bude i přednáška přizvaného hosta z oblasti antropologie. Důležitá bude reflexe témat ze strany studentů formou diskuzí, esejů, respektive vlastních projektů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Výsledky učení předmětu

Absolvování kurzu by mělo studentům pomoci orientovat se v mnohavrstvém prostředí současné globální umělecké teorie i praxe prostoupené odkazy na sféru antropologie. Kurz posílí jejich schopnost interdisciplinárního myšlení, reflexi akademických textů a rozšíří obzor pro inspiraci v jejich vlastní tvorbě.

Prerekvizity

Předchozí zkušenost s oblastí kulturní a sociální antropologie není nutná.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Teoretické přednášky, analýza textů a děl, diskuze a praktické ukázky.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro absolvování předmětu jsou stanoveny následující podmínky:
- aktivní účast ve výuce (2 povolené neomluvené absence) nebo předložení úkolu vypracovaného na základě alternativního zadání po dohodě s vyučujícím
- odevzdání zadaného úkolu
- absolvování závěrečného testu

Osnovy výuky

1. Úvod – antropologický obrat – reflexe oboru v současné umělecké teorii a praxi.
2. Pozice antropologie ve společnosti a mezi vědními obory – úvod do metodologie (etnografie, zúčastněné pozorování, různost forem výzkumu, textualita a vizuální záznam).
3. Ti Druzí – kořeny oboru v dějinách evropského myšlení – od Tacita k turismu (rasa, orientalismus, exotismus, břemeno bílého muže, indigenní agenda).
4. Základy oboru: kolonialismus a globální proměny v 19. století.
5. Duch romantismu – vernakulární, nízké a primitivní v antropologii i umění (Kant versus Herder).
6. Kultura proti přírodě – od zkoumání lidských kořenů po posthumanismus (Darwin, Marx, Tim Ingold a morální zvíře).
7. Franzd Boas a antropologie v USA (od kulturních vzorců po kulturní ekologii).
8. Sociologický obrat – antropologie mezi Francií a Británií (od Durkheima po Cambridge Analytica).
9. Jazyk a strukturální antropologie – stoletím Clauda Léviho-Strausse k novým mýtům.
10. Antropologie mysli – od Freudových tabu po „Century of Self“.
11. Tělo a moc – biologie, gender, sexualita a identita – postkoloniální a kritická teorie.

Zápočtový týden – závěrečná hodina: Studenti předloží praktický úkol dle zadání formulovaného v první třetině kurzu. Nad každým projektem proběhne diskuze s vyučujícím.

Učební cíle

Cílem kurzu je nabídnout studentům základní orientaci v klíčových pojmech, konceptech a teoriích sociální a kulturní antropologie. Představí ji v souvislosti širšího vývoje evropského myšlení jako interdisciplinární pole, které způsobilo obrat v teorii sociálních a humanitních věd a jehož vliv kontinuálně narůstá i v umění. Nepůjde přitom o tradiční formu chronologické prezentace oborových dějin, ale o tematizaci zásadních okruhů antropologického myšlení. V rámci kurzu se bude posilovat schopnost studentů pracovat s odbornými texty i vizuálními materiály. Dalším z cílů je srozumitelně nastínit odbornou metodologii, její význam a souvztažnost s uměleckým výzkumem. Důraz bude kladen na pochopení tvůrčích impulzů vyvěrajících z oborové kritiky, postkoloniálního myšlení a aplikovaných forem antropologie. Není přitom záměrem, aby studenti rigidně přijali antropologický diskurz, metodu a paradigma za závazné postuláty a snažili se suplovat práci antropologů, nýbrž poukázat na možnosti mezioborové spolupráce a tvůrčí inspirace na pomezí vědy a umění.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka probíhá v učebnách KTDU FaVU VUT v hodinách určených rozvrhem. Minimální účast je 85 %. Nahrazování zameškané výuky probíhá po dohodě s pedagogem ve formě alternativních zadání.

Základní literatura

Soukup, Václav. Dějiny antropologie. Praha: Karolinum, 2004, ISBN 80-246-0337-3 (CS)
Geertz, Clifford. Interpretace kultur. Praha: Slon, 2000. ISBN 80-85850-89-3 (CS)

Doporučená literatura

Eriksen, Thomas Hylland. Úvod do sociální a kulturní antropologie. 1. vydání. Praha: Portál, 2008, ISBN 978-80-7367-465-6 (CS)
Budil, Ivo. T. Mýtus, jazyk a kulturní antropologie. 4. vydání. Praha: Triton, 2003, ISBN 80-7254-321-0 (CS)
Davies, Merryl Wyn a Piero: Kulturní antropologie. Praha: Portál, 2003. ISBN 9788071787785 (CS)
Benedictová, Ruth. Kulturní vzorce. 1. vydání, Praha: Argo, 1999. ISBN 80-7203-212-7 (CS)
Douglas, Mary. Čistota a nebezpečí. Analýza konceptu znečištění a tabu. Praha: Malvern, 2014. ISBN: 978-80-87580-91-2 (CS)
Lévi-Strauss, Claude: Myšlení přírodních národů. Praha: Dauphin, 2000, ISBN 80-901842-9-4 (CS)
Rapport, Nigel a Overing, Joanna. Social and cultural anthropology : the key concepts. 1st pub. London: Routledge, 2000. ISBN 0415181569. (EN)
Ferraro, Gary. Cultural Anthropology: An Applied Perspective. 4. vydání Belmont: Wadsworth, 2015. ISBN 978-1285738505 (EN)
Rabinow, Paul. Anthropos today : reflections on modern equipment. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2003. ISBN 0691115664. (EN)
Tim Ingold: Perception of environment, London: Routledge, 1. vydání, 2000, ISBN 041522831X (EN)
Ortner, Sherry B. Anthropology and social theory : culture, power, and the acting subject. Durham: Duke University Press, 2006. ISBN 0822338645. (EN)
Sarah Pink – László Kurti – Ana Isabel Alfonso (eds.). Working Images. Visual Research and representation in Ethnography, Routlege, 2004. ISBN 978-0415306546. (EN)
Tim Ingold, Gísli Pálsson (eds.), Biosocial Becomings: Integrating Social and Biological Anthropology. Cambridge University Press, 2013, ISBN 978-1107025639 (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor