Detail předmětu

Úvod do filosofie umění 1

FaVU-1UFIL-ZAk. rok: 2021/2022

Cílem tohoto kurzu je seznámit studující s hlavními tématy anglo-americké analytické filozofie umění od ustavení této disciplíny v padesátých letech 20. století po současnost. Těžištěm přednášek bude výklad odborných texů, jejichž volba je motivovaná nejen jejich historickým významem, ale také, a především jejich relevancí v současnosti. Kurz si klade otázku, jak mohou filozofové přispět k řešení problémů současného umění, respektive těch, jimž čelí samotní umělci. Přednášky se zaměří na problematiku specifičnosti umění oproti obyčejným věcem; recepci umění; otázky spojené s historickým přerodem umění a myšlenkou, že umění dospělo ke konci a v neposlední řadě také na etickou dimenzi umění.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Absolventi kurzu by měli být schopni porozumět základním pojmům filozofie umění, adekvátně je používat a chápat je v širších souvislostech.

Prerekvizity

Orientace v současném umění a povšechný přehled o teorii umění a filozofii.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Těžištěm výuky bude výklad jednotlivých pojmů a teorií formou přednášek. Prostor bude vyhrazen i pro diskusi.

Způsob a kritéria hodnocení

Písemná práce na předem zkonzultované téma.

Osnovy výuky

1) Úvodní hodina: kontinentální vs. analytická estetika. Předmět a hlavní témata analytické estetiky a filozofie umění. Vliv filozofie jazyka.
2) Určení podstaty umění jako jedno z hlavních témat analytické filozofie umění. Lze umění definovat? A má definování umění vůbec smysl? Historické implikace tématu (Kristeller), obecně zaměřené publikace a studie (Andina, Davies, Carroll)
3) Antiesencialismus v estetice. (Weitz, Kennick)
4) Obrat k definování umění. Pojem „svět umění“ (Danto)
5) Institucionální teorie umění – od první formulace po revizi a kritiku (Dickie)
6) Arthur C. Danto: význam uměleckého díla a intepretace (Danto)
7) Konec umění – jak chápat umění v dějinách a mohou dějiny umění skončit? (Danto, Belting)
8) Posthistorické umění vs. modernismus a postmodernismus; pluralismus světa umění (Danto)
9) Jak působí umění na vnímatele? Estetické oceňování umění jako zvláštní druh zakoušení díla. Kritika estetického oceňování umění v rámci analytické filozofie (Dickie)
10) Umění a etika. Morální zodpovědnost umělce. Jaké morální otázky současné umění klade a jak může k jejich řešení přispět filozofie? umírněný moralismus (Carroll)
11) Morální kritika umění – Berys Gaut
12) Shrnutí probraných témat, diskuse

Učební cíle

Cílem tohoto kurzu je seznámit studující s hlavními tématy a pojmy anglo-americké analytické filozofie umění.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách není povinná.

Doporučená literatura

ANDINA, Tiziana. The Philosophy of Art: The Question of Definition. London: Bloomsbury, 2013. (EN)
BELTING, Belting. Konec dějin umění. Praha: Mladá fronta, 2000. (CS)
BULLOUGH, Edward. “Psychická distance“ jako faktor v umění a estetický princip. Estetika, 1995, 32, s. 12-31. (CS)
DANTO, Arthur C. Konec umění. Estetika, 35, 1998, č. 1, s. 1–18. (CS)
DANTO, Arthur C. Po konci umění. Praha: Academia, 2021? (CS)
DANTO, Arthur C. Svět umění. in: KULKA, Tomáš –CIPORANOV, Denis (eds.). Co je umění? Červený Kostelec: Pavel Mervart 2010, s. 95-111. (CS)
DAVIES, Stephen. Definitions of Art. Ithaka, London: Cornell University Press, 1991. (EN)
DICKIE, George. The Art Circle. Evanston: Chicago Spectrum Press, 1997. (EN)
DICKIE, George. Co je umění? Institucionální analýza. in: KULKA, Tomáš –CIPORANOV, Denis (eds.). Co je umění? Červený Kostelec: Pavel Mervart 2010, s. 113–132. (CS)
DICKIE, George. History of the Institutional Theory of Art. In: týž. Art and Value. Malden, Oxford: Blackwell Publishers, 2001, s. 52–73. (EN)
DICKIE, George. The Myth of Aesthetic Attitude. in: MARGOLIS, Joseph (ed.) Philosophy Looks the Art. Philadelphia: Temple University Press, 1987, s. 100-116. (EN)
GOLDIE, Peter, SCHELLEKENS, Elisabeth. Who is Afraid of Conceptual Art? London, New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2010. (EN)
GOODMAN, Nelson. Jazyky umění. Nástin teorie symbolů. Praha: Academia 2007. (CS)
GOODMAN, Nelson. Kdy je umění? in: KULKA, Tomáš –CIPORANOV, Denis (eds.). Co je umění? Červený Kostelec: Pavel Mervart 2010, s. 255-267. (CS)
KENNICK, William. Does Traditional Aesthetics Rest Upon a Mistake. In. LIPMAN, Mattew: Contemporary Aesthetics. Boston: Allyn and Bacon, 1973, s. 219–234. (EN)
KRISTELLER, Paul Oskar. The Modern System of the Arts: A Study in the History of Aesthetics Part I. Journal of the History of Ideas, Vol. 12, No. 4 (Oct., 1951), s. 496-527. (EN)
KRISTELLER, Paul Oskar. The Modern System of the Arts: A Study in the History of Aesthetics Part II. Journal of the History of Ideas, Vol. 13, No. 1 (Jan., 1952), s. 17-46. (EN)
KULKA, Tomáš –CIPORANOV, Denis (eds.). Co je umění? Červený Kostelec: Pavel Mervart 2010. (CS)
SCHELLEKENS, Elisabeth. Aesthetics and Morality. London: Continuum, 2007. (EN)
WEITZ, Morris. Role teorie v estetice. in Tomáš KULKA – Denis CIPORANOV (eds.). Co je umění? Červený Kostelec: Pavel Mervart 2010, s. 51–64. (CS)
ZUSKA, Vlastimil. Estetická distance – Dialog sebereflexe. Estetika, 1995, 32, s. 1-9. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

52 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Elementární obeznámení s filozofickými pojmy a základní filozofickou metodou, jíž je myšlenkový experiment.
2. Základní orientace v dějinách filozofie a tématech metafyziky, etiky a filozofie společnosti.
3. Filozofie je představena jako zastřešující obor estetiky.