Detail předmětu

Světové a české umění 1. pol. 19. století v souvislostech

FaVU-1SCU19st-ZAk. rok: 2021/2022

Přednáškový cyklus posluchače seznamuje s malířstvím, sochařstvím, architekturou a urbanismem první poloviny 19. století a s určujícími soudobými teoriemi. Výklad je uveden představením základních kulturních tezí a ideových konceptů konce 18. a počátku 19. století v euroamerickém kontextu. V oblasti malířství a sochařství se zaměřuje na převládající tendence – klasicismus, preromantismus, romantismus a biedermeier –, v oblasti architektury pak na stylové polohy doznívajícího baroka, klasicismu, neopalladianismu a romantického historismu. Pozornost je věnována také otázkám stylu, funkce, umělecké úlohy, archeologie či památkové péče. Sledována jsou rovněž témata jako zrod občanské společnosti a vznik jejích institucí, utváření veřejného prostoru nebo vztah umění a architektury k reprezentaci politického uspořádání. Světové trendy jsou srovnávány s lokálním středoevropským vývojem.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Výsledky učení předmětu

Studenti budou schopni definovat základní pojmy z oblasti malířství, sochařství, užitého umění a architektury a urbanismu první poloviny 19. století v širším společenském, kulturním a politickém kontextu. Současně dokážou identifikovat základní stylové tendence a klíčová díla umění a architektury sledovaného období a usouvztažnit je se soudobými teoretickými koncepty.

Prerekvizity

Znalosti z dějin umění a architektury 1. poloviny 19. století na středoškolské úrovni; všeobecný přehled o kulturní a politické historii daného období.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky a exkurze; v průběhu jednoho semestru se koná vždy 10 přednášek a 3 exkurze (návštěvy vybraných výstavních institucí; komentované prohlídky významných uměleckých děl a architektonických realizací na území města Brna in situ).

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška formou písemného testu (25 otázek, multiple choice, vždy 1 správná a 4 chybné odpovědi); časový limit pro vyplnění testu: 25 minut; za každou správnou odpověď 1 bod, za nesprávnou 0 bodů. Pro úspěšné ukončení předmětu je třeba dosáhnout minimálně 13 bodů.

Osnovy výuky

1. Úvod: společenský a hospodářsko-politický kontext přelomu 18. a 19. století jako východisko a pozadí pro uměleckou tvorbu
2. Osvícenství: tendence a nové myšlenky; prolínání umění, filosofie a společenských věd; vznik institucí
3. Francouzská revoluce: počátek vlny společenských převratů, otřes aristokracií a vznik nových společenských vrstev
4. Neoklasicismus: kosmopolitní náhled světa, obraz a apropriace prvků „exotických“ kultur
5. Komentovaná procházka po brněnské architektuře první poloviny 19. století
6. Pokládání základů národních identit: formy romantismu, fenomén nostalgie
7. Pád a zrod impérií: umění a politika prvního francouzského císařství, regentství a období vlády Jiřího IV.
8. Exkurze dle aktuální nabídky (brněnská výstavní instituce)
9. Průmyslová revoluce: vliv technologického pokroku na společnost a umění; předchůdci fotografie a železnice jako „internet své doby“
10. Umění ve službách adorace a manipulace: symbol, alegorie, pomník
11. Masové rozšíření užitého umění v zaalpských zemích: Biedermeier
12. Popkulturní formáty (karikatura, komiks) coby komentáře neklidné doby a jejího vyvrcholení v revolučním roce 1848
13. Exkurze dle aktuální nabídky (Brno a okolí)

Učební cíle

Cílem kurzu je získat základní přehled o určujících teoretických konceptech, vývojových tendencích a autorských přístupech v oblasti malířství, sochařství, užitého umění a architektury a urbanismu první poloviny 19. století. Zvláštní důraz je při tom kladen na revoluční aspekt doby a provázanost umění a architektury se společenskými a politickými změnami.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je povinná (tolerovány jsou max 3 absence).

Doporučená literatura

Naděžda Blažíčková-Horová – Šárka Leubnerová – Tomáš Sekyrka, Umění 19. století v Čechách (1790–1910). Malířství,
sochařství a užité umění. Národní galerie v Praze, Klášter sv. Jiří na Pražském hradě. Průvodce expozicí, Praha 2009.
Naděžda Blažíčková-Horová (ed.), České malířství 19. století. Katalog stálé expozice Sbírky umění 19. století Národní galerie v Praze, Klášter sv. Anežky České, Praha 1998.
Jiří Kuthan, Aristokratická sídla v českých zemích 1780–1914, Praha 2014.
Taťána Petrasová – Helena Lorencová (eds.), Dějiny českého výtvarného umění 1780/1890 (III/1), Praha 2001.
Roman Prahl et al., Umění náhrobku v českých zemích let 1780–1830, Praha 2004.
Robert Rosenblum – Horst Woldemar Janson, 19th-Century Art, New Jersey 2005.
Oldřich Ševčík, Architektura – historie – umění. Kulturně-civilizační vývoj v Evropě od antiky do počátku 19. století, Praha 2007.
Vojtěch Volavka, České malířství a sochařství 19. století, Praha 1968.
Radim Vondráček (ed.), Biedermeier. Umění a kultura v českých zemích 1814–1848, Praha 2008.
Jindřich Vybíral, Česká architektura na prahu moderní doby. Devatenáct esejů o devatenáctém století, Praha 2002.
Pavel Zatloukal, Meditace o architektuře. Olomouc – Brno – Hradec Králové 1815–1915, Řevnice 2016.
Pavel Zatloukal, Brněnská architektura 1815–1915. Průvodce, Brno 2006.
Pavel Zatloukal, Příběhy z dlouhého století. Architektura let 1750–1918 na Moravě a ve Slezsku, Olomouc 2002.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor