Detail předmětu

Oborový ateliér IV - Video - letní

FaVU-B4VI-LAk. rok: 2021/2022

Náplní 4 ročníku je realizace praktické bakalářské práce. Student by měl být schopen uplatnit osvojené dovednosti a znalosti na ploše delšího časového úseku. Očekává se, že praktická bakalářská práce bude koncentrovaným výstupem potvrzujícím autorova dosavadní stanoviska a získané zkušenosti. Konečný výstup by měl být po formální stránce na vysoké úrovni a předpokládá se také výborné zvládnutí všech technologických aspektů práce s pohyblivým obrazem nebo jiného uměleckého díla. Bakalářská práce by měla vykazovat vysokou úroveň také po koncepční a obsahové stránce a student by měl být schopen jasně artikulovat svůj další umělecký program, který by chtěl případně rozvíjet v navazujícím magisterském studiu.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

15

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Zkušenost z realizace bakalářského projektu.

Prerekvizity

Schopnost najít a realizovat pro bakalářskou zkoušku vhodný ateliérový úkol.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Analytický rozbor děl a příkladů z historie filmu a vizuálního umění vážících se k předmětu studia.
Rozhovor v rámci individuálních a skupinových prezentací studentských prací v rámci ateliérových setkání.

Způsob a kritéria hodnocení

Státní bakalářská zkouška.

Osnovy výuky

Autorské projekty a jejich praktická realizace v rámci nových médií. Na rozdíl od dosavadní "horizontální" orientace - kde studenti zejména hledali svoje "vlastní" cesty, polohy - zde jde o (jakési) "vertikální" prohloubení v (už nalezené) problematice: Ponor do jednotlivých autorských projektů. Pedagogové atelieru se konzultacemi speciálně zaměří na (studentem) vybranou tématiku - doporučí speciální odbornou literaturu, případně zprostředkují kontakty s jinými odborníky ( z jiného atelieru / školy). Vznikne tzv. týmová práce, kde pedagog částečným vstupem do procesu vytvoření teoreticko-praktického výsledku se stane (určitým způsobem) spoluautorem...
Vzpomínaná modelová situace - proces - slouží jako konceptuální příprava pro bakalářskou práci (v letním semestru čtvrtého ročníku).

Učební cíle

Studenti se soustřeďují na vykonání praktické části bakalářské zkoušky, vyhledávají pro sebe nejvhodnější téma a realizační formu s předpokladem veřejné prezentace. Zároveň předloží ke schválení projekt svého magisterského studia.studiu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast ve výuce je povinná.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

McLuhan, Marshall : Jak rozumět médiím
Belting, Hans : Konec dějin umění

Doporučená literatura

Dempsey, Amy : Umelecké styly, školy a hnutí

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUB bakalářský

    obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

195 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka probíhá podle pokynů vedoucího ateliéru a v souladu s individuálními tvůrčími kvalitami studentů.