Detail předmětu

Oborový ateliér IV - Tělový design - zimní

FaVU-B4TD-ZAk. rok: 2021/2022

Výuka má dvě hlavní větve - společné projekty a individuální projekty.
Téma společného projektu bude definováno na začátku semestru.
Úkol pro 7. semestr v rámci společného úkolu: pozice iniciátora, inspirátora, produkční a organizátora
Úkol pro 7. semestr volné tvorby:
Doporučené téma: Tělo a duše, náboženské a esoterické systémy
Doporučená technika: libovolná

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

15

Výsledky učení předmětu

Studentka/student dokáže samostatně tvořit a svou tvorbu prezentovat jako součást širšího kontextu výtvarného umění i celospolečenského.
Studentka/student chápe výtvarnou tvorbu jako zasahující do mnoha poznávacích odvětví a sama/sám tyto extenze a přesahy dokáže vyhledávat.
Studentka/student se seznámí s širokým a živým tématem umělého těla.
Studentka/student se v rámci přípravy své bakalářské práce začne orientovat na výtvarné scéně a hledat si v ní své místo.
Studentka/student si skrze vedoucí roli v tvorbě a organizování společných projektů osvojí zkušenost s tříbením myšlenek v týmovém brain streamingu.
V této roli se také začne zabývat organizační a produkční stránkou tvorby uměleckých děl a vystavování.

Prerekvizity

Obeznámenost s principy a chodem ateliéru.
Schopnost samostatné tvorby.
Schopnost verbální a vizuální komunikace.
Základy práce s počítačovými programy pro editaci fotografií a videa.
Přehled o základním možnostech dokumentování časově determinované akce.
Základní schopnost produkčně naplánovat umělecký projekt.
Schopnost číst a rozumět teoretické literatuře v českém jazyce.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Základní metodou je konzultace.
Doplňkovými metodami jsou:
- workshop - zaměřený na praktické složky tvorby - minimálně 1 za semestr - např. fyzické cvičení vhodné pro performance, workshop střihu oděvu, workshop práce s různými materiály
- konzultace s hostkou/hostem - konzultace individuálních projektů s pozvanou/ým odbornicí/íkem - obvykle před koncem semestru
- exkurze - vetšinou v souvislosti se společným projektem
- odborné prezentace - v souvislosti se společným projektem
- výjezdové soustředění

Způsob a kritéria hodnocení

Splněním aktivní účasti v nejméně jednom společném projektu, odevzdáním fotodokumentace a při minimálně 70% účasti na konzultacích student získá zápočet z předmětu.
Při nesplnění jedné z těchto složek má student šanci situaci napravit splněním individuálního úkolu.
Individuální projekt vyvrcholí v klauzurní práci, kterou hodnotí klauzurní komise.

Osnovy výuky

1. - 2. týden výuky - prezentace prací a zkušeností z období mezi semestry, vytýčení společného úkolu, určení postupu jeho řešení, zajištění teoretických podkladů a literatury a doprovodných akcí k němu.
3. - 5. týden výuky - obvykle práce na společném projektu
6. týden výuky - dokončení společného projektu a feedback
7. - 13. týden výuky - práce na individuálních projektech
11. týden - plenér, výjezd
13. týden - konzultace s hostkou/hostem.
Časový plán může variovat podle podmínek společného projektu.

Učební cíle

Samostatná vědomá a kontextualizovaná umělecká tvorba.
Aktivní role v ateliéru - ideotvorná, organizační, dokumentarizační.
Začátek práce na samostatné bakalářské práci.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná přítomnost v konzultačních hodinách 70%.
Povinná účast nejméně v jednom společném projektu za semestr.
Odevzdaná fotodokumentace společného projektu i individuální práce.

Základní literatura

Rudolf Steiner:"Všeobecná nauka o člověku" Ioannes
Doležalová Iva ed., Náboženství a tělo (CS)
Knotková – Čapková, Blanka, Obrazy ženství v náboženských kulturách (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUB bakalářský

    obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Přednášku vede vedoucí ateliéru podle potřeb aktuální výuky.

Seminář

195 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka probíhá podle pokynů vedoucího ateliéru a v souladu s individuálními tvůrčími kvalitami studentů.