Detail předmětu

Oborový ateliér IV - Grafický design 2 - letní

FaVU-B4PK-LAk. rok: 2021/2022

Studenti se soustředí na praktickou část bakalářské zkoušky, konzultují postupy s vedoucím práce. Případně konzultují projekt svého magisterského studia.

Osou výuky ve všech ročnících studia je ateliérový statement:

* V AGD2 budete každou středu povzbuzováni a vedeni k hledání vlastního způsobu práce.
* V AGD2 se soustředíme na objasnění role grafických designérů dneška.
* V AGD2 nepřinášíme jednoznačný návod jak na to.
* V AGD2 budete analyzovat zadání, zaujímat k nim postoj a nalézat řešení.
* V AGD2 zažijete tlak jednodenních úkolů i nadšení z dokončeného dlouhodobého projektu.
* V AGD2 pracujeme s domácími i zahraničními lektory a zahraničními stážisty.
* V AGD2 jsme více moderátory než učiteli.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

15

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Úspěšné složení závěrečné zkoušky. Porozumění principům kooperace v oborové praxi. Jedinec schopný definovat svou roli na trhu.

Prerekvizity

Teoretické a praktické zkušenosti z uzavřeného sedmého semestru studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou individuálních konzultací vedoucího závěrečné práce a studenta o bakalářském projektu.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet a zkouška. Podmínkou udělení zápočtu je účast na konzultacích s vedoucím závěrečné práce.

Osnovy výuky

1. Student konzultuje s vedoucím bakalářské práce postupy a průběh realizace.
2. Student odevzdává bakalářskou práci k posudkům vedoucímu a oponentovi.
3. Obhajoba bakalářské práce před komisí, hodnocení závěrečné zkoušky.

Učební cíle

Realizace a veřejná obhajoba praktické bakalářské práce. Absolvent bakalářského studia Ateliéru grafického designu 2 je kriticky uvažující designér schopný definovat šíři svých odborných schopností.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná účast na domluvených konzultacích.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

Literaturu doporučujeme individuálně, závisí na zvoleném tématu závěrečné práce. (CS)
Literaturu doporučujeme individuálně, závisí na zvoleném tématu závěrečné práce. (CS)
The literature is recommended individually, depending on the topic of the final project. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUB bakalářský

    obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

195 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka probíhá podle pokynů vedoucího ateliéru a v souladu s individuálními tvůrčími kvalitami studentů.