Detail předmětu

Oborový ateliér III - Tělový design - letní

FaVU-B3TD-LAk. rok: 2021/2022

Výuka má dvě hlavní větve - společné projekty a individuální projekty.
Téma společného projektu bude definováno na začátku semestru.
Úkol pro 6. semestr v rámci společného úkolu: vedení společných projektu, brainstreamová forma nalézání nápadů
Úkol pro 6. semestr volné tvorby:
Doporučené téma: tělo a smysly - fenomenologický pohled
Doporučená technika: performance

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

15

Výsledky učení předmětu

Studentka/student dokáže nalézt souvislost mezi vlastní tvorbou a odborným textem k vybranému okruhu.
Studentka/student se seznámí s filosofickým směrem fenomenologie a jeho vztahem k tělovému desingu.
Studentka/student se seznámí s fenoménem performance.
Studentka/ student se seznámí s úskalími a strategiemi pro záznam dočasných výtvarných forem.
Studentka/student si skrze vedoucí roli v tvorbě a organizování společných projektů osvojí zkušenost s tříbením myšlenek v týmovém brain streamingu.
V této roli se také začne zabývat organizační a produkční stránkou tvorby uměleckých děl a vystavování.

Prerekvizity

Obeznámenost s principy a chodem ateliéru.
Schopnost samostatné tvorby.
Schopnost verbální a vizuální komunikace.
Základy práce s počítačovými programy pro editaci fotografií a videa.
Přehled o základním možnostech dokumentování časově determinované akce.
Základní schopnost produkčně naplánovat umělecký projekt.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Základní metodou je konzultace.
Doplňkovými metodami jsou:
- workshop - zaměřený na praktické složky tvorby - minimálně 1 za semestr - např. fyzické cvičení vhodné pro performance, workshop střihu oděvu, workshop práce s různými materiály
- konzultace s hostkou/hostem - konzultace individuálních projektů s pozvanou/ým odbornicí/íkem - obvykle před koncem semestru
- exkurze - vetšinou v souvislosti se společným projektem
- odborné prezentace - v souvislosti se společným projektem
- výjezdové soustředění

Způsob a kritéria hodnocení

Splněním aktivní účasti v nejméně jednom společném projektu, odevzdáním fotodokumentace a při minimálně 70% účasti na konzultacích student získá zápočet z předmětu.
Při nesplnění jedné z těchto složek má student šanci situaci napravit splněním individuálního úkolu.
Individuální projekt vyvrcholí v klauzurní práci, kterou hodnotí klauzurní komise.

Osnovy výuky

1. - 2. týden výuky - prezentace prací a zkušeností z období mezi semestry, vytýčení společného úkolu, určení postupu jeho řešení, zajištění teoretických podkladů a literatury a doprovodných akcí k němu.
3. - 5. týden výuky - obvykle práce na společném projektu
6. týden výuky - dokončení společného projektu a feedback
7. - 13. týden výuky - práce na individuálních projektech
11. týden - plenér, výjezd
13. týden - konzultace s hostkou/hostem.
Časový plán může variovat podle podmínek společného projektu.

Učební cíle

Pochopení smyslu kontextualizace vlastní tvorby.
Práce s odborným textem v rámci tvorby.
Doporučení pro realizace prvních výstav mimo rámec školy.
Posun do čela týmové práce v ateliéru.
Osvojení si základů technické a organizační stránky produkce uměleckých děl.
Pokus o práci s bezprostředností vlastního těla v rámci performance.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná přítomnost v konzultačních hodinách 70%.
Povinná účast nejméně v jednom společném projektu za semestr.
Odevzdaná fotodokumentace společného projektu i individuální práce.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

Pallasmaa, Juhani, Oči kůže (CS)
Urban Petr, ed. Fenomenologie tělesnosti (CS)
Soukup Martin ed., Tělo: čichat, česat, hmatat (CS)
Soukup Martin ed., Tělo 2.0 (CS)
Morganová Pavlína, Akční umění (CS)
Michel Foucault, Dějiny sexuality (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUB bakalářský

    obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Přednášku vede vedoucí ateliéru podle potřeb aktuální výuky.

Seminář

156 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka probíhá podle pokynů vedoucího ateliéru a v souladu s individuálními tvůrčími kvalitami studentů.