Detail předmětu

Oborový ateliér II - Tělový design - zimní

FaVU-B2TD-ZAk. rok: 2021/2022

Výuka má dvě hlavní větve - společné projekty a individuální projekty.
Téma společného projektu bude definováno na začátku semestru.
Úkol pro 3. semestr v rámci společného úkolu: suverénní a plnohodnotná práce v kolektivu
Úkol pro 3. semestr volné tvorby:
Doporučené téma: Rodinné tělo, genderové a milenecké vztahy
Doporučená technika: video

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

15

Výsledky učení předmětu

Studentka/student bude schopen sám nalézat témata své tvorby.
Studentka/student bude seznámena/seznámen s přípravou tématu pro tvorbu, vyhledáváním literatury a dalších zdrojů informací.
Studentka/student se seznámí s genderovou problematikou, historickou i současnou.
Studentka/student si osvojí základy práce s videem a jeho střihem.
Studentka/student dokáže aktivně pracovat v kolektivu při společně řešených uměleckých dílech.

Prerekvizity

Obeznámenost s principy a chodem ateliéru.
Schopnost samostatné tvorby.
Schopnost verbální a vizuální komunikace.
Základy práce s počítačovými programy pro editaci obrazů.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Základní metodou je konzultace.
Doplňkovými metodami jsou:
- workshop - zaměřený na praktické složky tvorby - minimálně 1 za semestr - např. fyzické cvičení vhodné pro performance, workshop střihu oděvu, workshop práce s různými materiály
- konzultace s hostkou/hostem - konzultace individuálních projektů s pozvanou/ým odbornicí/íkem - obvykle před koncem semestru
- exkurze - vetšinou v souvislosti se společným projektem
- odborné prezentace - v souvislosti se společným projektem
- výjezdové soustředění

Způsob a kritéria hodnocení

Splněním aktivní účasti v nejméně jednom společném projektu, odevzdáním fotodokumentace a při minimálně 70% účasti na konzultacích studentka/student získá zápočet z předmětu.
Při nesplnění jedné z těchto složek má studentka/student šanci situaci napravit splněním individuálního úkolu.
Individuální projekt vyvrcholí v klauzurní práci, kterou hodnotí klauzurní komise.

Osnovy výuky

1. - 2. týden výuky - prezentace prací a zkušeností z období mezi semestry, vytýčení společného úkolu, určení postupu jeho řešení, zajištění teoretických podkladů a literatury a doprovodných akcí k němu.
3. - 5. týden výuky - obvykle práce na společném projektu
6. týden výuky - dokončení společného projektu a feedback
7. - 13. týden výuky - práce na individuálních projektech
11. týden - plenér, výjezd
13. týden - konzultace s hostkou/hostem.
Časový plán může variovat podle podmínek společného projektu.

Učební cíle

Rozvoj individuální tvorby.
V návrhu tématu posun od introspekce k širšímu tématu. Náznak zapojení sociálních motivů do tématiky umění.
Základy profesionální dokumentace tvorby.
V kolektivní činnosti suverénní práce v kolektivu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná přítomnost v konzultačních hodinách 70%.
Povinná účast nejméně v jednom společném projektu za semestr.
Odevzdaná fotodokumentace společného projektu i individuální práce.

Základní literatura

Julia Kristeva, Jazyk lásky (CS)
Martina Pachmanová, Neviditelná žena (CS)
Pavel Barša, Panství člověka a touha ženy (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUB bakalářský

    obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Přednášku vede vedoucí ateliéru podle potřeb aktuální výuky.

Seminář

156 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka probíhá podle pokynů vedoucího ateliéru a v souladu s individuálními tvůrčími kvalitami studentů.