Detail předmětu

Oborový ateliér II - Tělový design - letní

FaVU-B2TD-LAk. rok: 2021/2022

Výuka má dvě hlavní větve - společné projekty a individuální projekty.
Téma společného projektu bude definováno na začátku semestru.
Úkol pro 4. semestr v rámci společného úkolu: poučená činnost v rámci kolektivu, schopnost koordinace
Úkol pro 4. semestr volné tvorby:
Doporučené téma: Společnost, hranice mezi společenskými vědami a uměním
Doporučená technika: participatorní projekt

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

15

Výsledky učení předmětu

Studentka/student již dokáže definovat vlastní zájem v rámci doporučené oblasti.
Studentka/student se seznámí s přesahy mezi uměním a obory humanitních věd.
Studentka/student se seznámí s inspirativními technikami výzkumné praxe humanitních věd.
Studentka/student se seznámí s problematiou participatorních projektů, včetně jejich historické i etické stránky.
Studentka/student bude schopna/schopen provádět dokumentaci své práce za využití své znalosti práce s fotografií a videem.
Studentka/student bude aktivním a sebevědomým členem tvůrčího kolektivu ateliéru.

Prerekvizity

Obeznámenost s principy a chodem ateliéru.
Schopnost samostatné tvorby.
Schopnost verbální a vizuální komunikace.
Základy práce s počítačovými programy pro editaci fotografií a videa.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Základní metodou je konzultace.
Doplňkovými metodami jsou:
- workshop - zaměřený na praktické složky tvorby - minimálně 1 za semestr - např. fyzické cvičení vhodné pro performance, workshop střihu oděvu, workshop práce s různými materiály
- konzultace s hostkou/hostem - konzultace individuálních projektů s pozvanou/ým odbornicí/íkem - obvykle před koncem semestru
- exkurze - vetšinou v souvislosti se společným projektem
- odborné prezentace - v souvislosti se společným projektem
- výjezdové soustředění

Způsob a kritéria hodnocení

Splněním aktivní účasti v nejméně jednom společném projektu, odevzdáním fotodokumentace a při minimálně 70% účasti na konzultacích student získá zápočet z předmětu.
Při nesplnění jedné z těchto složek má student šanci situaci napravit splněním individuálního úkolu.
Individuální projekt vyvrcholí v klauzurní práci, kterou hodnotí klauzurní komise.

Osnovy výuky

1. - 2. týden výuky - prezentace prací a zkušeností z období mezi semestry, vytýčení společného úkolu, určení postupu jeho řešení, zajištění teoretických podkladů a literatury a doprovodných akcí k němu.
3. - 5. týden výuky - obvykle práce na společném projektu
6. týden výuky - dokončení společného projektu a feedback
7. - 13. týden výuky - práce na individuálních projektech
11. týden - plenér, výjezd
13. týden - konzultace s hostkou/hostem.
Časový plán může variovat podle podmínek společného projektu.

Učební cíle

Hledání individuálního výrazu v tvorbě.
Osvojení si nových "nemateriálních" forem umění a forem inspirovaných humanitními vědami.
Důkladná práce s dokumentací díla jako součásti díla.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná přítomnost v konzultačních hodinách 70%.
Povinná účast nejméně v jednom společném projektu za semestr.
Odevzdaná fotodokumentace společného projektu i individuální práce.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

Mirzoeff Nicholas, Úvod do vizuální kultury (CS)
Naomi Wolf, Mýtus krásy (CS)
MARCUS, Greil,Stopy rtěnky (CS)
Zygmunt Bauman, Úvahy o postmoderní době (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUB bakalářský

    obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Přednášku vede vedoucí ateliéru podle potřeb aktuální výuky.

Seminář

156 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka probíhá podle pokynů vedoucího ateliéru a v souladu s individuálními tvůrčími kvalitami studentů.