Detail předmětu

Oborový ateliér I - Tělový design - zimní

FaVU-B1TD-ZAk. rok: 2021/2022

Výuka má dvě hlavní větve - společné projekty a individuální projekty.
Téma společného projektu bude definováno na začátku semestru.
Úkol pro 1. semestr v rámci společného úkolu: osvojení si nové zkušenosti týmové kreativní práce
Úkol pro 1. semestr volné tvorby:
Doporučené téma: Autoportrét z hlediska sociálních determinantů
Doporučená technika: fotografie

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

15

Výsledky učení předmětu

Studentka/student se mentálně adaptuje na vysokoškolský typ učení, konkrétně na uměleckou ateliérovou tvorbu.
Studentka/student si osvojí základní mechanismy, vhodné pro konceptuální tvorbu - možnosti hledání námětů, význam skicování, význam vyhledávání zdrojů, význam konzultací.
Studentka/student se naučí artikulovat své myšlenky slovně i kresebně.
Studentka/student se naučí základním principům konzultací - posouvání a otáčení myšlenek pomocí komunikace s vedoucím kurzu i s kolegy.
Studentka/student se seznámí s kolektivem a zapojí se do kolektivního projektu dle svých možností. V 1. semestru se může jednat o aktivní výpomoc spojenou s učením se od zkušenějších.

Prerekvizity

umělecké, rozumové a teoretické schopnosti, prokázané při přijímací zkoušce.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Základní metodou je konzultace.
Doplňkovými metodami jsou:
- workshop - zaměřený na praktické složky tvorby - minimálně 1 za semestr - např. fyzické cvičení vhodné pro performance, workshop střihu oděvu, workshop práce s různými materiály
- konzultace s hostkou/hostem - konzultace individuálních projektů s pozvanou/ým odbornicí/íkem - obvykle před koncem semestru
- exkurze - vetšinou v souvislosti se společným projektem
- odborné prezentace - v souvislosti se společným projektem
- výjezdové soustředění

Způsob a kritéria hodnocení

Splněním aktivní účasti v nejméně jednom společném projektu, odevzdáním fotodokumentace a při minimálně 70% účasti na konzultacích studentka/student získá zápočet z předmětu.
Při nesplnění jedné z těchto složek má studentka/student šanci situaci napravit splněním individuálního úkolu.
Individuální projekt vyvrcholí v klauzurní práci, kterou hodnotí klauzurní komise.

Osnovy výuky

1. - 2. týden výuky - prezentace prací a zkušeností z období mezi semestry, vytýčení společného úkolu, určení postupu jeho řešení, zajištění teoretických podkladů a literatury a doprovodných akcí k němu.
3. - 5. týden výuky - obvykle práce na společném projektu
6. týden výuky - dokončení společného projektu a feedback
7. - 13. týden výuky - práce na individuálních projektech
11. týden - plenér, výjezd
13. týden - konzultace s hostkou/hostem.

Časový plán může variovat podle podmínek společného projektu.

Učební cíle

Úvod do studia v ateliéru. hledání možností komunikace s pedagogem a skupinou. Seznámení s možnostmi forem a přístupů k řešení danných nebo osobních témat při společných konzultacích v atelieru.
Seznámení se s konceptuálním přístupem k umělecké tvorbě.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná přítomnost v konzultačních hodinách 70%.
Povinná účast nejméně v jednom společném projektu za semestr.
Odevzdaná fotodokumentace společného projektu i individuální práce.

Základní literatura

John Berger, Způsoby vidění (CS)
Roland Barthes, Světlá komora (CS)
Susan Sontag, O fotografii (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUB bakalářský

    obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Přednášku vede vedoucí ateliéru podle potřeb aktuální výuky.

Seminář

156 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka probíhá podle pokynů vedoucího ateliéru a v souladu s individuálními tvůrčími kvalitami studentů.