Detail předmětu

Oborový ateliér I - Tělový design - letní

FaVU-B1TD-LAk. rok: 2021/2022

Výuka má dvě hlavní větve - společné projekty a individuální projekty.
Téma společného projektu bude definováno na začátku semestru.
Úkol pro 2. semestr v rámci společného úkolu: osvojení si nové zkušenosti týmové kreativní práce
Úkol pro 2. semestr volné tvorby:
Doporučené téma: Fyzické tělo - jeho stavba a vlastnosti
Doporučená technika: materiální výtvarný objekt

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

15

Výsledky učení předmětu

Studentka/student se již orientuje v systému práce ateliéru i v systému chodu školy
Studentka/student pochopí vztah mezi konceptem a jeho převodem do materiálu.
Studentka/student si osvojí základy práce s vybraným materiálem - zorientuje se v systému dílenské pomoci v rámci školy i mimo ni.
Studentka/student si začne všímat významu instalace pro dokreslení významu artefaktu.
Studentka/student si osvojí praxi dokumentace výsledného díla.
Studentka/student pokračuje ve zdokonalování práce s myšlenkou a jejím sdělením verbální i neverbální formou.
Studentka/student nalezne své místo v kolektivu a objeví své schopnosti jako specifický přínos k týmové práci.

Prerekvizity

Úspěšná adaptace na způsob vysokoškolské ateliérové výuky.
Schopnost samostatné práce.
Schopnost komunikace ve vizuální a slovní formě.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Základní metodou je konzultace.
Doplňkovými metodami jsou:
- workshop - zaměřený na praktické složky tvorby - minimálně 1 za semestr - např. fyzické cvičení vhodné pro performance, workshop střihu oděvu, workshop práce s různými materiály
- konzultace s hostkou/hostem - konzultace individuálních projektů s pozvanou/ým odbornicí/íkem - obvykle před koncem semestru
- exkurze - vetšinou v souvislosti se společným projektem
- odborné prezentace - v souvislosti se společným projektem
- výjezdové soustředění

Způsob a kritéria hodnocení

Splněním aktivní účasti v nejméně jednom společném projektu, odevzdáním fotodokumentace a při minimálně 70% účasti na konzultacích studentka/student získá zápočet z předmětu.
Při nesplnění jedné z těchto složek má studentka/student šanci situaci napravit splněním individuálního úkolu.
Individuální projekt vyvrcholí v klauzurní práci, kterou hodnotí klauzurní komise.

Osnovy výuky

1. - 2. týden výuky - prezentace prací a zkušeností z období mezi semestry, vytýčení společného úkolu, určení postupu jeho řešení, zajištění teoretických podkladů a literatury a doprovodných akcí k němu.
3. - 5. týden výuky - obvykle práce na společném projektu
6. týden výuky - dokončení společného projektu a feedback
7. - 13. týden výuky - práce na individuálních projektech
11. týden - plenér, výjezd
13. týden - konzultace s hostkou/hostem.
Časový plán může variovat podle podmínek společného projektu.

Učební cíle

Pochopení významu a širokých možností konceptu pro tělové umění.
Propojení konceptu s reálným materiálem.
Duální přístup k tělu umělce - jako k tělu tvořícímu a jako k tělu - objektu.
Aspekty dokumentace uměleckého díla.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná přítomnost v konzultačních hodinách 70%.
Povinná účast nejméně v jednom společném projektu za semestr.
Odevzdaná fotodokumentace společného projektu i individuální práce.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

Annik de Souzenelle:"Symbolismus lidského těla", unitaria 1994
REZEK, Petr. Tělo, věc a skutečnost v současném umění (CS)
Robert Murphy, Umlčené tělo (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUB bakalářský

    obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Přednášku vede vedoucí ateliéru podle potřeb aktuální výuky.

Seminář

156 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka probíhá podle pokynů vedoucího ateliéru a v souladu s individuálními tvůrčími kvalitami studentů.