Detail předmětu

Dějiny umění – umění středověku

FaVU-1DUUS-LAk. rok: 2021/2022

Předmět je součástí přednáškového cyklu, který probíhá celým bakalářským studiem. Studenti jsou v chronologickém sledu seznamováni s hlavními epochami, slohy, proudy, směry, osobnostmi a architektonickými, sochařskými a malířskými díly dějin umění od nejstarších dob po současnost ve světě a na území ČR. Přednášky 1. ročníku začínají pravěkými jeskynními malbami a končí italskou renesancí.

Semestrální cyklus se v několika kapitolách zaměří na problematiku křesťanského umění – zejména románské a gotické epochy (s přihlédnutím k českým zemím a zvl. umění lucemburské, korvínské a jagellonské doby) a na jeho interpretaci ve světle současné umělecké teorie a metodologie. V těžišti pozornosti bude charakteristika periody a všechny podstatné aspekty středověkého díla (zejména jeho funkce), stejně jako proměna statutu středověkého „umělce“ i otázky týkající se kategorie „umění“.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Výsledky učení předmětu

Student by měl získat základní představu o dějinách umění z hlediska časové posloupnosti jejich vývoje, formálních, obsahových a technologických proměn, přičemž by mu tyto znalosti sloužily jako inspirační orientace v jeho vlastní tvůrčí práci.

Prerekvizity

Středoškolské znalosti z dějin umění.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka se odehrává formou přednášek doprovázených prezentací obrazového materiálu z digitálních nosičů.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška formou písemného testu.

Osnovy výuky

1. Vznik, obsah a proměny pojmu středověk. Kulturně geografický aspekt a otázky periodizace.
2. Od středověku k novověku: Povaha uměleckého díla, druhy umění a jejich funkce, společenský kontext, objednavatel a publikum.
3. Středověk a antická tradice, románská architektura.
4. Počátky gotiky v českých zemích. Místo a funkce výtvarného objektu v architektuře
5. Kult svatých, relikvie a jejich místo v liturgii, fenomén poutních cest
6. Umění středověku v Čechách, Itálie versus střední a západní Evropa,
7. Umění v době vlády Lucemburků (Jan Lucemburský, Karel IV.)
8. Petr Parléř – architekt a sochař Karla IV.
9. Období Václava IV. Společenská a náboženská krize, kostnický a basilejský koncil a jejich důsledky pro výtvarné umění
10.Umění v Nizozemí a jeho vliv na střední Evropu: Jan van Eyck, Nicolaus Gerhaert z Leydenu
11.Umění pozdní gotiky v Evropě a umělecká situace v renesanční Itálii
12.Umění a kultura za vlády Jagellonců

Učební cíle

Seznámit studenty s náročnou a specifickou problematikou architektury a výtvarného umění tak, jak se utvářely a rozvíjely od nejstarších dob. Výuka není omezena jen na základní fakta, ale zaměřuje se také na slohové, sociální, ikonografické, technologické a pojmové stránky umění. Studenti jsou upozorňováni na četné souvislosti mezi starým a moderním uměním.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášky jsou nepovinné.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

Antonín Matějček, Dějepis umění I-IV, Praha 1922-1929
Jose Pijoan, Dějiny umění I-VI, Praha 1977-1980
Dějiny českého výtvarného umění I-II, Praha 1984-1989
Kol.: Pozdně gotické umění v Čechách, Praha 1978.
Le Goff J.: Kultura středověké Evropy, Praha 1991.
Royt, Jan: Středověké malířství v Čechách. Praha 2002 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

52 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Úvodní přednášky uzavírají dějiny gotiky v českých zemích od příchodu Petra Parléře do Prahy až po vyznění slohu na počátku 16. století. Podstatná část semestru je pak věnována renesančnímu umění v Itálii 15. a 16. století. Vývojové proměny renesance jsou dokládány na dílech největších osobností italské architektury, sochařství a malířství.