Detail předmětu

Bakalářský seminář 2

FaVU-BSK-P2Ak. rok: 2021/2022

Diplomový seminář pro bakaláře je oporou pro tvorbu textové části dokumentace závěrečné (bakalářské) práce. Vyučující (konzultanti) vedou studenty k formulování základní osnovy textu a jejímu následnému rozvinutí; dále k účelné práci se zdroji a k dodržování zásad odborné práce s textem.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Výsledky učení předmětu

Studenti napíší textovou část dokumentace závěrečné práce, jež svým rozsahem a komplexností odpovídá závažnosti závěrečného výstupu bakalářského studia. Rozsah textové části DZP by měl být cca 5000 až 8000 znaků.
Textová část DZP zpravidla zahrnuje: Stručnou anotaci (abstrakt); motivační úvod; vymezení cíle práce, event. jejího praktického přínosu; základní popis díla / souboru děl / projektu; zasazení díla do kontextu umělecké / designérské praxe, popř. srovnání s dosavadním řešením příbuzné problematiky; případné zasazení práce do kontextu teorie umění, respektive vizuální teorie; zhodnocení dosažených výsledků s ohledem na vytyčené cíle, popř. naznačení možností, či podnětů pro další práci.
Po formální stránce je textová část DZP souvislým textem, který musí splňovat kritéria jazykové (gramatické a stylistické) správnosti. Nemusí mít nutně podobu odborného textu (obsahuje-li seznam literatury a poznámkový aparát, měly by tyto podléhat citační a bibliografické normě), vyžaduje se nicméně věcná správnost a přesnost.

Prerekvizity

Schopnost práce se strukturovanými informacemi, práce s odborným textem, schopnost vlastních teoretických reflexí.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Po vstupní schůzce a přednáškách, kde jsou studenti seznámeni s průběhem semináře, s rozdělením mezi konzultanty a požadavky na obsah a formu textové části DZP, probíhá výuka formou individuálních konzultací, případně kolokviální formou. Konzultace jsou podloženy individuální prací na textech, při kterých je zohledňována zpětná vazba ze strany konzultantů.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou k udělení zápočtu je předložení dokončeného textu, který obsahuje požadované obsahové složky a vyhovuje požadavkům věcné i formální správnosti.

Osnovy výuky

1. Seznámení studentů s požadavky na obsah a formu textové části dokumentace bakalářské práce.
2. Představení/zopakování pravidel práce s odborným textem.
3. Individuální konzultace směřující k formulování osnov, na kterých bude vystavěn text.
4. Individuální konzultace zaměřené na výběr zdrojů, práci s nimi a na samotné psaní textu.

Učební cíle

Cílem semináře je vznik textové části dokumentace závěrečné práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na vstupních přednáškách i následných individuálních konzultacích je povinná.

Základní literatura

Hal FOSTER - Yve-Alain BOIS - Benjamin BUCHLOH - Rosalind KRAUSS, Umění po roce 1900, Praha: Slovart 2015. (CS)
Další odborná literatura odpovídající individulním zadáním bakalářských prací. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, povinný