Detail předmětu

Podniková logistika

FP-RplPAk. rok: 2020/2021

Kurz je orientován na oblast optimalizace materiálového toku a s nimi spojených informačních sítí. Zároveň ukazuje vývojové tendence logistiky, jako průřezové disciplíny se synergickými efekty, směřující k řešení různých složitých až globálních problémů nákupu, zásobování, výroby a oběhu. Má poslání naučit studenty i určení rentability a hospodárnosti logistických procesů jak pro průmyslovou organizaci, tak i pro zákazníka. Vytváří předpoklady pro projektování logistických sítí pro zajištění plynulých materiálových toků s minimalizací zásob.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student bude obeznámen s materiálovým tokem - popis ve výrobní, obchodní, distribuční organizaci.
S průběhem zakázky výrobní organizací a návrh systému pro strategii dodavatelských vztahů.
S návrhem zavedení logistického systému ve vybrané firmě s použitím projektového řízení Microsoft Project,řízením zásob formou případové studie Řízení zásob.
S výrobní logistikou formou exkurse a.s. Škoda Auto.
S volbou zásobovací strategie - nákupní marketing formou případová studie.
Současně získá dovednosti logistického manažéra v podmínkách složitosti a nejistoty.

Prerekvizity

Student vstupuje do výuky předmětu se znalostmi výrobních technologií průmyslových organizací. Současně musí mít znalosti z podnikové ekonomiky, matematických a statistických disciplin, teorie rozhodování, informačních technologií a komunikačních technologií. Dále by měl navázat na znalosti rentability jmění, efektivnosti investic, teorie managementu a získání dat z účetnictví.

Doporučená nebo povinná literatura

LAMBERT,D.M.,STOCK,J.R.,ELLRAM,L.M. Logistika. Praha: Computer Press, 2006 - (CS)
JUROVÁ,M. Obchodní logistika1.a 2.díl, Brno Akademické nakladatelství CERM 2006,s. 86+130, ISBN 80-214-3128-8 (CS)
JUROVÁ,M. Evropská unie Odvětví a infrastruktura. 1.vyd. Brno: Computer Press 1999 (CS)
JUROVÁ,M. a kol. Výrobní procesy řízené logistikou.. 1.vyd. Praha Albatros Media 2013, 260s. ISBN 978-80-265-0059-9 (CS)
EMMETT,S. Řízení zásob. Brno Computer Press 2008, 298s. ISBN 978-80-251-1828-3 (CS)
STRAUBE,F. e-Logistika.Berlin Springer-Verlag 2004, 424s. ISBN 3-540-20869-0 (EN)
RUSHTON, A. a kol. The handbook of logistics & distribution management . London  Philadelphia Kogan Page 2010, 635p. ISBN 978-0-7494-5714-3 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Řízené konzultace jsou věnovány zejména konzultaci a kontrole úkolů zadaných k samostatnému
zpracování. Tento způsob výuky je dominantní v distanční formě studia,

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je zakončen zápočtem, který získá za prezentaci vlastní případové studie a tří společných případových studii. Podmínkou je i povinná účast v laboratoři. Současně pro zápočet musí prokázat teoretické znalosti a dovednosti.
Zkouška je písemná a ústní. Písemná zkouška je složena z příkladů a teorie. Její délka je 50 minut - hodnocení 70 %.
Ústní zkouška ověřuje výsledek klasifikace a upřesňuje jej z 30%.
Aby student získal klasifikační stupeň E, musí mít vypočteny příklady až po numerický výsledek a prokázat znalost teoretických přístupů např. ústním doplněním.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Základní pojmy logistiky.Podniková logistika.Metody pro řízení procesů
Znaky logistického přístupu
Logistická koncepce firmy - integrace. Cíle logistiky
Faktory ovlivňující úspěšnost logistických projektů
Rozhodování logistického managementu při využití systémové teorie.
Funkce a podmínky opatřování.Úkoly opatřován.Zdroje opatřování
Utváření trhu opatřování.Srovnání přístupů nákupního managementu
Náklady na logistické činnosti
Značení a identifikace zboží
Řízení zásob

Cíl

Předmět poskytuje základní znalosti k pochopení problematiky řízení a optimalizace materiálových toků při využití informačních toků a dosažení hospodárnosti. Poskytuje i ověření teoretických přístupů logistických koncepcí v průmyslových organizacích formou exkurzí. Student pochopí po absolvování předmětu,jak vytvářet plynulé materiálové toky, v bodu rozpojení projektovat optimální výši zásoby, aby všechny další činnosti mohly plynule pokračovat. Současným základním cílem je i oblast zajištění materiálových prvků jako zdrojů pro podnikání v průmyslové organizaci.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka je kontrolovaná osobní prezencí na všech formách cvičení přímo učiteli. Náhrada je nezbytná u cvičení v laboratoři a to po zakončení semestru, kdy náhradní termín pro laboratorní cvičení vypíše učitel předmětu.
Kontrola aktivit je prováděna formou prezentace vlastní případové studie.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR magisterský navazující

    obor MGR-ŘEP , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení s počítačovou podporou

20 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning