Detail předmětu

Hospodářská angličtina 2

FP-HA2PLAk. rok: 2020/2021

Je vyžadována velmi dobrá znalost obecného jazyka minimálně na středně-pokročilé úrovni a alespoň základní znalosti obchodní angličtiny. Předmět je zaměřen na charakteristické vlastnosti obchodní angličtiny na úrovni B1. Poskytuje studentům příslušnou slovní zásobu a dovednosti nezbytné pro formální komunikaci v ekonomických profesích.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Předmět je zaměřen na prohloubení jazykových dovedností studentů, které jsou nezbytné pro obchodní komunikaci s použitím relevantní slovní zásoby. Seznámí je se základní ekonomickou terminologií a umožní jim porozumět jednodušším ekonomickým textům.

Prerekvizity

Velmi dobré středoškolské znalosti jazyka a znalosti odborných struktur a slovní zásoby odpovídající kurzu Hospodářská angličtina 1

Doporučená nebo povinná literatura

COTTON, David, David FALVEY, Simon KENT, Bill MASCULL a John ROGERS. Market leader: intermediate: business English. 3rd ed. Harlow: Pearson Longman, 2010. ISBN 978-1-4082-3695-6.
MASCULL, B.: Business Vocabulary in Use Intermediate, CUP 2010
MURPHY, Raymond. English grammar in use: a self-study reference and practice book for intermediate learners of English: with answers. 4th ed. Cambridge: Cambridge University Press, c2012, x, 380 s. ISBN 9780521189064.
MANN, Malcolm a Steve TAYLORE-KNOWLES. Destination B1: grammar and vocabulary : [with answer key]. Oxford: Macmillan, 2007. ISBN 9780230035362. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou praktických jazykových cvičení s důrazem na nácvik jazykových dovedností a rozvíjení slovní zásoby.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení se skládá z následujících částí:

Zápočet:
75 % aktivní účast na cvičeních
E-learnigová testovací cvičení
Zápočtový test
Zkouška:
Poslech s porozuměním
Porozumění odbornému textu

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Kurz navazuje na předchozí semestr. Vyžaduje velmi dobrou znalost obecného jazyka minimálně na středně-pokročilé úrovni. Předmět je zaměřen na charakteristické vlastnosti obchodní angličtiny na úrovni B1. Poskytuje studentům příslušnou slovní zásobu a dovednosti nezbytné pro formální komunikaci v ekonomických profesích.
1. U7: Cultures - Cultural awareness in business, Cultures shock.
2. U7: Cultures - Business relationships, Giving advice, Expressing obligation and necessity.
3. U8: Human resources – Job interviews, Expressions for talking about job applications.
4. U8: Human resources – Infinitives and -ing forms, Getting information on the telephone.
5. U9: International markets – Development of international markets, Words and expressions for talking about free trade.
6. U9: International markets – Conditionals, Negotiating.
7. U10: Ethics – Ethics at work, Words to describe illegal activity or unethical behaviour.
8. U10: Ethics – Narrative tenses, Considering options.
9. U11: Leadership – Qualities of good relationship, Words to describe character .
10. U11: Leadership – Relative clauses, Presenting.
11. U12: Competition , Idioms from sport to describe competition.
12. U12: Competition – Passives, Negotiating.
13. Zápočtový test.

Cíl

Cílem kurzu je rozvíjení všech jazykových dovedností (poslech, čtení, mluvení, psaní) s důrazem na osvojení terminologie a specifických struktur odborného jazyka, schopnost porozumění odborným ekonomickým textům a komunikace o odborných tématech.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Výuka probíhá 13 týdnů formou jazykových cvičení. Je požadována aktivní 75% účast v prezenčním vyučování a průběžné plnění zadaných úkolů. Případné absence musí být řádně omluveny.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK bakalářský

    obor BAK-EPM , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
    obor BAK-EP , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
    obor BAK-UAD-D , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

  • Program BAK-EP bakalářský, 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
  • Program BAK-PM bakalářský, 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
  • Program BAK-UAD bakalářský, 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný