Detail předmětu

Počítače a programování 1

FEKT-BKC-PC1SAk. rok: 2020/2021

V úvodu kurzu jsou studenti seznámeni s informačním systém na VUT/FEKT, odpovídajícími servery a uživatelskými účty (pravidla počítačové sítě VUT, fakultní UNIX server, elektronická pošta). Dále jsou v rámci kurzu probírány základy programování v prostředí MATLAB. Studenti se seznámí se základy práce s vektory, maticemi, datovými strukturami a typy. Dále jsou vysvětleny základní principy tvorby a řízení programu, vizualizace dat a práce se soubory. Úvod do simulačního prostřední Simulink, tvorba jednoduchých dynamických soustav na základě diferenciální rovnic ve stavovém tvaru. Úvod do specializovaného toolboxu pro aplikace v silnoproudé elektrotechnice. V rámci kurzu probíhá paralelní výuka informační výchovy, kde se studenti seznámí se základy e-learningového prostředí Moodle a práci s elektronickými informačními zdroji.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu:
- rozumí základním pojmům výpočetní techniky,
- používá základní programovací techniky pro návrh algoritmů a programů pro řešení problémů,
- rozumí a umí používat základní stavební prvky programů jako, jsou datové typy, proměnné, rozhodovací podmínky, smyčky, funkce, apod.,
- umí popsat a vysvětlit funkci jednotlivých částí zdrojového kódu programu zapsaného v jazyce MATLAB
- umí realizovat modely dynamických soustav v simulačním nástroji MATLAB/Simulink

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia, studenti by měli znát základy maticového počtu.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a počítačová cvičení. Součástí výuky je i kurz informační výchovy využívající prostředků e-learningu (Moodle). Studenti vypracovávají 1 samostatný projekt.

Způsob a kritéria hodnocení

Student může získat maximálně 60 za průběžné testy během semestru, 20 bodů za individuální projekt v Matlabu a 20 bodů za individuální projekt v Simulinku.

Osnovy výuky

1. Informační systém na VUT/FEKT, odpovídající servery a uživatelské účty. Pravidla počítačové sítě VUT. Fakultní UNIX server, elektronická pošta.
2. Informační výchova - úvod do e-learningového prostředí Moodle,
elektronické informační zdroje.
3. MATLAB - uživatelské rozhraní, základní syntaxe
4. MATLAB - základní operace s vektory a maticemi
5. MATLAB - základní matematické operace, operátory a logické operace
6. MATLAB – základy programování I. – řízení programu, cykly, větvení
7. MATLAB – základy programování II. – tvorba a použití funkcí
8. MATLAB - grafika a vizualizace, práce se soubory
10. MATLAB – Úvod do Simulinku
11. MATLAB /Simulink: Tvorba modelu na základě diferenciálních rovnic
12. MATLAB/Simulink: Praktické příklady dynamických soustav
13. MATLAB/Simulink – Úvod do toolboxu Simscape

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Doňar, B., Zaplatílek, K. MATLAB - tvorba uživatelských aplikací. BEN, 2004. (CS)
Lasser, J. Rozumíme Unixu. Computer Press, 2002. ISBN: 80-7226-706-X (CS)
Doňar, B., Zaplatílek, K. MATLAB pro začátečníky. BEN, 2003. (CS)
Attaway, S. MATLAB:A Practical Introduction to Programming and Problem Solving, Elsevier, 2009 Attaway, S. MATLAB:A Practical Introduction to Programming and Problem Solving, Elsevier, 2009 Attaway, S. MATLAB:A Practical Introduction to Programming and Problem Solving, Elsevier, 2009 Attaway, S. MATLAB:A Practical Introduction to Programming and Problem Solving, Elsevier, 2009 Attaway, S. MATLAB:A Practical Introduction to Programming and Problem Solving, Elsevier, 2009 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BKC-SEE bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení na počítači

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvodní cvičení - seznámení s počítačovou učebnou
2. Matlab - základní seznámení s prostředím
3. Matlab - základní syntaxe
4. Matlab - základní syntaxe
5. Matlab - základy programování
6. Matlab - základy programování
7. Matlab - základy vizualizace dat
8. Matlab - příklady aplikace v technické praxi
9. Simulink - základní seznámení s prostředím
10. Simulink - základy tvorby fyzikálního modelu
11. Simulink - příklady modelů fyzikálních soustav
12. Simulink - příklady modelů fyzikálních soustav
13. Udělení zápočtu.