Detail předmětu

Ekonomika a ekologie energetiky

FEKT-BKC-EEEAk. rok: 2020/2021

Předmět proto seznámí se základy životního prostředí, ekologie a ekonomiky v energetice. Energetika je úzce spjata se životním prostředím a ekonomikou. Ve všech oblastech souvisejících s energetikou lze tak identifikovat environmentální a ekonomické aspekty. Ve vazbě na energetiku jsou identifikovány hlavní problémy životního prostředí, jsou například představeny metody a prostředky pro ochranu životního prostředí, je ukázána související legislativa a jiné. Předmět informuje o finanční matematice, nákladech, odpisech a hodnocení efektivnosti investic, které představují základ pro pochopení souvislostí mezi ekonomikou, ekologií a energetikou.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Výsledky učení předmětu

Po absolvování předmětu bude student umět zodpovědět následující otázky:
- Jaké existují techniky ochrany vod?
- Jaké existují techniky ochrany ovzduší?
- Jaké jsou technologie odpadového hospodářství?
- Jaké vliv na na životní prostředí má ionizující a neionizující záření?
- Jaké základní složky má tuhé palivo?
- Jaké znečišťující látky vznikají při spalování uhlí?
- Čím vzniká hluk v elektrárnách a jaké jsou limity hluku?
- Jak definujeme pojmy emise, imise a jaké mají jednotky?
- Co je to úrok, diskont, zásobitel?
- Jaká je současná hodnota peněz?
- Jaké existují metody hodnocení efektivnosti investic?
- Co jsou to odpisy a jaký je princip odpisování?
- Co je to CashFLow a jaký je tok financí v rámci firmy?
- Jaké je rozdělení nákladů a jaké je specifikum nákladů v energetice?
- Lze považovat energetický průmysl za specifikum v oblasti hodnocení projektů?
- Co to jsou podílové fondy?
- Jaké typy úvěry existují?
- Jaké typy společností lze založit?
- Jak lze hodnotit energetické projekty?
- Co znamená efektivní úroková míra?
- apod.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia a znalosti na úrovni předmětů matematiky a fyziky 1.ročníku bakalářského studia.
Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „pracovníka poučeného“ dle Vyhl. 50/1978 Sb., kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Přednášky jsou vedeny způsobem výkladu a diskuze o dané problematice dle osnovy. Cvičení slouží k praktickému procvičení zejména početních dovedností a problematiky vysvětlené na přednáškách. Na cvičeních je problematika dále rozebírána a diskutována.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu. Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu:
- v rámci Cz, Cl, Cp lze získat v rámci individuálně bodovaných aktivit až 30 bodů (konkrétně 10 b. za projekt a jeho obhajobu, 20 b. za zápočtový test. Pro udělení zápočtu je nutno získat z jednotlivých aktivit dohromady alespoň 15 b. )
- písemná zkouška je celkem za 70 bodů (zkoušku je možné absolvovat, pakliže byl udělen zápočet. Pro udělení zkoušky je nutno získat alespoň 35 bodů)

Osnovy výuky

1. Základy teorie životního prostředí a základní terminologie. Ekologie a základní pojmy. Ekosystém a jeho funkce. Vliv energetiky na životní prostředí a možnosti eliminace nepříznivých vlivů.
2. Ochrana ovzduší. Znečišťování ovzduší. Techniky ochrany ovzduší v energetice - současný stav a vývoj. Aktuální problémy. Legislativa.
3. Ochrana vod. Základní pojmy a souvislosti. Techniky ochrany vod v energetice - současný stav a vývoj. Aktuální problémy. Legislativa.
4. Odpadové hospodářství. Současný stav a vývoj odpadového hospodářství. Technologie odpadového hospodářství v energetice - současný stav a vývoj. Aktuální problémy. Legislativa.
5. Ionizující a neionizující záření, hluk a vibrace v energetice a jejich vliv na životní prostředí. Odpad z tepelných a jaderných elektráren a tepláren.
6. Základy ekonomiky, základní pojmy a definice.
7. Pojmy makroekonomie a mikroekonomie.
8. Založení firmy a druhy (akciová, s ručením omezením, apod.).
9. Základy daňové soustavy (Lafferova křivka).
10. Investiční rozhodování, hodnocení efektivnosti investic.
11. Spořící a úvěrová politika.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy teorie životního prostředí a problematiky týkající se vlivu energetických zařízení na životní prostředí a vlivu životního prostředí na energetická zařízení. Dále je cílem seznámit studenty se základy finanční matematiky, která je důležitá pro pochopení navazujících problémů týkajících se nákladů v energetice a hodnocení efektivnosti investic do energetických projektů. Cílem předmětu je ukázat studentům provázanost ekonomiky, ekologie a elektroenergetiky.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

MATOUŠEK, Antonín. Ekologie v elektroenergetice. Vyd. 1. Brno: Zdeněk Novotný, 2004. 94 s. ISBN 80-214-2538-5.
ŘÍHA, Josef. Úvod do teorie životního prostředí. 1. vyd. Praha, 1979.
MACHÁČEK, Jan, PTÁČEK, Michal. Ekonomika a ekologie v elektroenergetice. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. 1-197. (CS)

Doporučená literatura

VASTL, Jaromír, POVÝŠIL, Roman, NAVRÁTIL, Petr. Řízení výrobních systémů : Sbírka úloh. 2. vyd. Praha : Ediční středisko ČVUT, Praha 6, Zikov 4, 1990. 237 s. ISBN 80-01-00227-6.
TOMEK, Gustav, VÁVROVÁ, Věra, VAŠÍČEK, Jiří. Marketing v energetice. Sazba Milan Vokál. 1. vyd. Praha : Grada Publishing a.s., 2002. 248 s. ISBN 80-247-0370-X.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BKC-SEE bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

18 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

4 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

4 hod., povinná

Vyučující / Lektor