Detail předmětu

Semestrální práce

FEKT-BKC-B2MAk. rok: 2020/2021

Samostatná technická práce studenta řešící jím vybraný problém z nabídky zadání na oborových ústavech oboru Mikroelektronika a technologie (MET).
Téma projektu se vybírá na počátku zimního semestru akademického roku a může být odvozeno od budoucího tématu bakalářské práce.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Výsledky učení předmětu

Student zpracuje úvodní studii samostatného technického projektu.
- Je schopen pracovat s doporučenou, i samostatně vyhledanou, literaturou, včetně základní orientace v cizojazyčných literárních zdrojích.
- Umí řešit samostatnou technickou práci na vybrané téma, včetně vytvoření přehledu možných způsobů řešení a výběru optimální varianty.
- Dokáže navrhnout a sestavit měřicí pracoviště, realizovat experiment a jeho výsledky statisticky zpracovat.
- Zvládne, využitím výpočetní techniky, přehledně a výstižně sepsat závěrečnou technickou zprávu, s vnější úpravou a grafickým zpracováním na dobré úrovni a respektující odpovídající technické normy.

Prerekvizity

Student by měl být schopen
- pracovat s tuzemskou i cizojazyčnou literaturou
- samostatně provádět praktické činnosti řešící esperimentální část projektu podle pokynů vedoucího projektu.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na tématu semestrálního projektu. Student odevzdává, prezentuje a obhájí samostatný projekt.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky získání klasifikovaného zápočtu:
Vypracování předepsané písemné zprávy a její úspěšná prezentace a obhajoba před odbornou komisí.

Zkouška z předmětu bude probíhat distančně.

Osnovy výuky

Zpracování a sepsání individuální samostatné technické práce podle zadání a pokynů vedoucího semestrálního projektu.
Příprava PowerPointové prezentace.
Prezentace vytvořeného semestrálního projektu a jeho obhajoba před komisí.

Učební cíle

Cílem předmětu je prokázání schopnosti studenta zpracovat samostatnou technickou práci na vybrané téma z nabídky oborových ústavů, nebo průmyslových podniků připravit si její PowerPointovou prezentaci a obhájit projekt před zkušební komisí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pravidelné konzultace s odborným vedoucím a kontrola postupu zpracovávání semestrálního projektu.

Základní literatura

Podle tématu projektu.
ČSN ISO 690:2011 - Bibliografické citace (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BKC-MET bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Zpracování individuálního technického projektu.