Detail předmětu

Trojrozměrné modelování

FEKT-BPC-TMOAk. rok: 2020/2021

Zvládnout práce metodou elektronické definice výrobku na systému SolidWorks. Tato metoda oproti klasickému způsobu TPV, kdy na vývoji komplexního výrobku spolupracuje několik pracovních skupin a je nutná velmi precizní koordinace činností, představuje komplexního řešení, které spojuje jednotlivé ”ostrůvky” v jeden logický celek od formy skici - návrhu až po vlastní propojení na výrobu. Simulování technologického procesu výroby, analýza se vstupem simulačních programů do procesu TPV, simulace kinematiky, metoda konečných prvků, metoda konečných objemů, tepelná vodivost.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Výsledky učení předmětu

Student bude seznámen s principem EPD - Electronics Product Definition – elektronická definice výrobku.
- Student bude zvládat systém SolidWorks:
- tvorbu složitých 3D objemových modelů,
- tvorbu 3D sestav s analýzami kolizí, přesahů a tvorbu animací formátu *.avi
- odvození výkresové dokumentace z 3D objemového dílu.
- má přehled o systémech PDM, PLM, ERP jako nadstaveb systému CAD.
- má přehled o systémech CAE, možnostech simulačních nadstaveb systému SolidWorks pro simulace na vytvářených 3D objemových dílech v oblasti výpočtů chlazení elektronických zařízení.
- má přehled o možnostech tvorby NC kodu.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky jsou vedeny s použitím PowerPointové prezentace, krátkých videoklipů a filmů a diskuzí se studenty. Cvičení jsou rozdělena na počítačová a výpočtová cvičení. Student odevzdává jeden závěrečný samostatný projekt.

Způsob a kritéria hodnocení

30 bodů za práci v semestru, 70 bodů za záverečný test.

Zkouška proběhne distančně.

Osnovy výuky

1. Způsob technické přípravy výroby před nástupem IT, výrazná změna přicházející s nástupem IT (CAD, PDM, PLM, ERP, CAE, CAM systémy).
2. Computer Aided Design (CAD), počítačem podporované projektování, poslední vývoj, 2D, 3D, explicitní a parametrické modelování.
3. Zásady parametrického modelování, Elektronická definice výrobku EPD (Electronic Product Definition).
4. Výkresová dokumentace v době 3D objemového modelování.
5. PDM jako nadstavba CAD. Product Data Management (PDM) – řízení a správa podnikových dat, jako systém určený k řízení a správě dat o výrobcích a s nimi spojených pracovních procesů: CAD modely, výkresy, kusovníky, údaje o dílech, produktové specifikace, NC programy, výsledky analýz, související korespondenci atd., verzování dokumentů. Uživatelé PDM: vývojáři, konstruktéři, pracovníci z výroby, projektoví manažeři, lidé z prodeje, marketingu, nákupu, financí, kteří také mohou přispět k návrhu produktu.
6. Product Lifecycle Management (PLM) – Řízení životního cyklu výrobku jako proces řízení celého životního cyklu výrobku od prvního nápadu přes návrh, konstrukci a výrobu až po servis a likvidaci výrobku. PLM jako centrální úložiště pro informace: poznámky z praxe prodejců, katalogy, reakce zákazníků, marketingové plány, archivované plány projektů a jiné informace nashromážděné za dobu života jednotlivých výrobků.
7. Enterprise Resource Planning (ERP), Plánování podnikových zdrojů. Podnikový systém pro počítačové řízení a integraci oblastí plánování, zásob, nákupů, prodeje, marketingu, financí, personalistiky, atd.
8. Computer Aided Engineering (CAE) – inženýrské analýzy, ekonomické výhody, vztah k experimentálním zkouškám.
9. Metoda konečných prvků – základy, použití.
10. Metoda konečných objemů – základy, použití, Computational fluid dynamics (CFD), výpočty dynamiky tekutin.
11. Computer Aided Manufacturing - počítačově řízená výroba, počítačové projektování výroby. Použití specializovaných programů a vybavení k automatizaci výroby, sestavování a kontrole výrobků.
12. Computer Aided Manufacturing CAM), Počítačová podpora výroby. Metodika práce při tvorbě NC kódu.
13. CAD, CAM, CAE, PDM, PLM, ERP, CAM – výhledy

Učební cíle

Cílem je seznámit studenty s novým trendem v Technické přípravě výroby, kdy se vývoj řeší komplexně nasazením systému od vývoje po výrobu. Studenti se naučí vytvářet 3D objemové modely, které sestavují do sestav s kontrolou kolizí a přesahů vyhledávající chyby, které by se objevily až v momentu montáže či zkoušek funkčního vzorku. Provádí korekce v jednotlivých modelech. Z hotových dílů a sestav vytváří technickou dokumentaci. Získávají přehled o matematicko-fyzikálních simulacích pro analýzu dané problematiky a tvorbě NC programu pro výrobu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

MAXA, J. Třírozměrné modelování a simulace, VUT FEKT, Brno, 2014 (CS)
www.SolidVision.cz (CS)
www.SolidWorks.com (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-MET bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Způsob technické přípravy výroby před nástupem IT, výrazná změna přicházející s nástupem IT (CAD, PDM, PLM, ERP, CAE, CAM systémy).
2. Computer Aided Design (CAD), počítačem podporované projektování, poslední vývoj, 2D, 3D, explicitní a parametrické modelování.
3. Zásady parametrického modelování, Elektronická definice výrobku EPD (Electronic Product Definition).
4. Výkresová dokumentace v době 3D objemového modelování.
5. PDM jako nadstavba CAD. Product Data Management (PDM) – řízení a správa podnikových dat, jako systém určený k řízení a správě dat o výrobcích a s nimi spojených pracovních procesů: CAD modely, výkresy, kusovníky, údaje o dílech, produktové specifikace, NC programy, výsledky analýz, související korespondenci atd., verzování dokumentů. Uživatelé PDM: vývojáři, konstruktéři, pracovníci z výroby, projektoví manažeři, lidé z prodeje, marketingu, nákupu, financí, kteří také mohou přispět k návrhu produktu.
6. Product Lifecycle Management (PLM) – Řízení životního cyklu výrobku jako proces řízení celého životního cyklu výrobku od prvního nápadu přes návrh, konstrukci a výrobu až po servis a likvidaci výrobku. PLM jako centrální úložiště pro informace: poznámky z praxe prodejců, katalogy, reakce zákazníků, marketingové plány, archivované plány projektů a jiné informace nashromážděné za dobu života jednotlivých výrobků.
7. Enterprise Resource Planning (ERP), Plánování podnikových zdrojů. Podnikový systém pro počítačové řízení a integraci oblastí plánování, zásob, nákupů, prodeje, marketingu, financí, personalistiky, atd.
8. Computer Aided Engineering (CAE) – inženýrské analýzy, ekonomické výhody, vztah k experimentálním zkouškám.
9. Metoda konečných prvků – základy, použití.
10. Metoda konečných objemů – základy, použití, Computational fluid dynamics (CFD), výpočty dynamiky tekutin.
11. Computer Aided Manufacturing - počítačově řízená výroba, počítačové projektování výroby. Použití specializovaných programů a vybavení k automatizaci výroby, sestavování a kontrole výrobků.
12. Computer Aided Manufacturing CAM), Počítačová podpora výroby. Metodika práce při tvorbě NC kódu.
13. CAD, CAM, CAE, PDM, PLM, ERP, CAM – výhledy

Cvičení na počítači

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. SolidWorks - vytváření lineárních 3D tvarů.
2. SolidWorks - Vytvoření 3D rotačních tvarů, jak vytvořit model 3D pro konverzi do ANSYS.
3. SolidWorks - Editace historie modelování.
4. SolidWorks - sestava, kontrola kolizí, kontrola přesahů při přípravě 3D modelu pro převod do ANSYS.
5. Odvození výkresové dokumentace z 3D objemového modelu.
6. Zadání projektu
7. Práce na projektu
8. Práce na projektu
9. 3D tisk
10. Tvorba video prezentací v kódu * .avi
11. Matematická fyzikální analýza v systému SolidWorks FlowSimulation.
12. Vytvoření programu pro řízení obráběcího centra z existujících modelů 3D.
13. Kreditní test

eLearning