Detail předmětu

Základy spolehlivosti elektrotechnických výrob

FEKT-MKC-ZSEAk. rok: 2020/2021

Předmět se věnuje problematice spolehlivosti, základním pojmům, využití statistiky ve spolehlivosti, výpočtům spolehlivostních ukazatelů. Dále se studenti seznámí se spolehlivostními modely, zálohováním systémů a metodami analýzy spolehlivosti. Další část předmětu je věnována provozním a modelovým namáháním, degradačním mechanismům v materiálech, prvcích a systémech.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- definovat základní pojmy z oblasti spolehlivosti,
- popsat metody analýzy spolehlivosti systémů,
- vysvětlit metody řízení spolehlivosti,
- vysvětlit problematiku rizika ve výrobě,
- vypočítat vybrané ukazatele spolehlivosti systémů.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.
Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „pracovníka znalého pro samostatnou činnost“ dle Vyhl. 50/1978 Sb., kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky, cvičení na počítači a laboratoře.
Student odevzdává jeden samostatný projekt.

Způsob a kritéria hodnocení

až 20 bodů za cvičení (student body získává za samostatnou práci z oblasti spolehlivosti a její prezentaci)
až 80 bodů za písemnou zkoušku.
Zkouška je zaměřena na problematiku spolehlivosti probíranou na přednáškách i cvičeních.

Osnovy výuky

1. Úvod do studia spolehlivosti. Základní pojmy spolehlivosti.
2. Matematická statistika. Náhodná proměnná, využití rozdělení náhodné proměnné ve spolehlivosti. Exponenciální rozdělení.
3. Kvantil. Bodový a intervalový odhad parametrů základního souboru. Rozdělení chí-kvadrát a Studentovo.
4. Neobnovované objekty. Spolehlivostní charakteristiky neobnovovaných objektů.
5. Obnovované objekty. Spolehlivostní charakteristiky obnovovaných objektů.
6. Sériové a paralelní spolehlivostní modely. Kombinované modely.
7. Základy zálohování systémů. Formy a funkce zálohy. Statická záloha. Dynamická záloha.
8. Zavádění systému jakosti ISO 9000.
9. Degradační činitelé působící na elektrické zařízení. Vztah provozního, dílčího a modelového namáhání.
10. Degradační mechanismy v materiálech, prvcích a systémech.
11. Přehled diagnostických metod.
12. Zkoušky spolehlivosti prvků.
13. Zkoušky spolehlivosti zařízení.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámení studentů s problematikou spolehlivosti elektrotechnických výrobků.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Hauschild-Mosch: Statistic fur Elektrotechniker, Berlin (DE)
Bednařík a kol.: Technika spolehlivosti v elektronické praxi (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MKC-EVM magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Úvod do studia spolehlivosti. Základní pojmy spolehlivosti.
Matematická statistika. Náhodná proměnná, využití rozdělení náhodné proměnné ve spolehlivosti. Exponenciální rozdělení.
Kvantil. Bodový a intervalový odhad parametrů základního souboru.. Rozdělení chí-kvadrát a Studentovo.
Neobnovované objekty. Spolehlivostní charakteristiky neobnovovaných objektů.
Obnovované objekty. Spolehlivostní charakteristiky obnovovaných objektů.
Sériové a paralelní spolehlivostní modely. Kombinované modely.
Základy zálohování systémů. Formy a funkce zálohy. Statická záloha. Dynamická záloha.
Zavádění systému jakosti ISO 9000.
Degradační činitelé působící na elektrické zařízení. Vztah provozního, dílčího a modelového namáhání.
Degradační mechanismy v materiálech, prvcích a systémech.
Přehled diagnostických metod.
Zkoušky spolehlivosti prvků.
Zkoušky spolehlivosti zařízení.

Cvičení na počítači

20 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Matematický software, využití ve spolehlivosti.
Statistika, využití rozdělení náhodné proměnné ve spolehlivosti.
Kvantil. Pravděpodobnost poruchy, bezporuchového provozu, intenzita poruch.
Spolehlivostní modely.
Výpočet spolehlivostních charakteristik systémů s neobnovovanými objekty.(4 hod)
Spolehlivostní charakteristiky systémů s obnovovanými objekty.(4 hod)

Laboratorní cvičení

6 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Elektrické metody měření materiálů.
Strukturální metody měření materálů.