Detail předmětu

Strategický management

FEKT-MKC-PMAAk. rok: 2020/2021

Strategické řízení firmy v tržním - konkurenčním prostředí lze označit za životně důležitý aspekt potenciálního úspěchu firmy. Rozhodnutí o strategii firmy, má-li zvolená strategie přivést firmu k požadovanému cíly, musí vycházet z důkladné strategické analýzy. Teprve na jejím základě lze generovat možná řešení, vybrat a implementovat optimální variantu. V rámci procesu strategické řízení pak management firmy hodnotí faktory jako jsou disponibilní zdroje, poslání a cíle a externí a interní prostředí firmy. Takto pojímaná a vytvořená strategie, se může stát solidním základem konkurenceschopnosti firmy.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou seznámeni s procesem strategického řízení ve firmě a principy strategického myšlení. Budou seznámeni s analytickými postupy pro strategickou analýzu interních i externích faktorů. Naučí se postupu pro formulaci strategií založeném na hierarchické struktuře strategií - corporate, business, a funkční strategie. Naučí se jak postupovat při výběru, realizaci a hodnocení strategie.

Prerekvizity

Studenti musí mít základní znalosti postupů v oblasti plánování, organizování, stimulace a kontroly. Je třeba aby se orientovali v základních funkcích podniku. Vyžaduje se znalost běžných marketingových metod.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro absolvování předmětu je rozhodující úspěšné absolvování písemné zkoušky formou závěrečného testu s následným ústním dozkoušením.
Písemná zkouška - závěrečný test - má dvě části. První část obsahuje 10 otázek s volitelnými odpověďmi A až E, druhá část pak dva otevřené úkoly s dílčími otázkami. U otázek s volitelnými odpověďmi bude pouze jedna odpověď správná. Správná odpověď je hodnocena 1 bodem, špatná odpověď -1 bodem a žádná odpověď 0 body. Otevřené otázky jsou hodnoceny každá maximálně 45 body. Maximální celkový počet bodů z testu je 100. Na zpracování první části (otázky s volitelnými odpověďmi) mají studenti 15 minut. Na zpracování části s otevřenými otázkami mají studenti 60 minut. Pro zpracování části s otázkami s volitelnými odpověďmi není možné používat žádné podklady. Zpracování otevřených otázek probíhá formou „open book“. Po testu následuje ústní rozprava.
Výsledná klasifikace se odvíjí od celkového počtu získaných bodů a je v souladu s ECTS. Opravné termíny zkoušek se řídí studijním a zkušebním řádem.

Osnovy výuky

1. Strategický management – vymezení procesu strategického řízení, hierarchie firemní strategie.
2. Strategické cíle, vazba cílů na vizi, misi, firemní, business a funkční strategii.
3. Vymezení a analýza tržního prostředí. Identifikace relevantních faktorů obecného a oborového okolí. Analýza konkurenčního prostředí. Identifikace zákazníků a konkurentů. Analýza konkurenčních vztahů.
4. Analýza interních faktorů konkurenční výhody na základě funkčního přístupu. Aplikace hodnotového řetězce jako nástroje pro analýzu a rozvoj konkurenční výhody.
5. Aplikace pojetí založeného na zdrojích a koncepce základních kompetencí v procesu identifikace a rozvoje konkurenční výhody.
6. Definice business strategie. Konkurenční charakter business strategie. Využití business modelu pro vymezení business strategie.
7. Formulace vize a mise. Firemní strategie v kontextu diversifikace. Restrukturalizační opatření. Firemní strategie v kontextu rozvoje strategické konkurenceschopnosti.
8. Hierarchie firemní strategie v kontextu internacionalizačních aktivit firmy.
9. Strategický rozvoj prostřednictvím externí spolupráce. Strategické aliance a sítě. Strategické dopady fúzí a akvizic.
10. Implementace strategie. Organizační aspekty implementace strategie. Strategická kontrola. Strategické vůdcovství a role managementu v implementaci strategie.

Učební cíle

Cílem kurzu je seznámit studenty s procesem strategického řízení firem v tržním a konkurenčním prostředí. Důraz je kladen na vysvětlení principu analytických metod a možností jejich aplikace a tvorbu strategie a její realizace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučená a kontrolovaná. Účast na cvičeních je vyžadována. V průběhu přednášek a cvičení probíhá také diskuze a konzultace projektů.

Základní literatura

HITT, M.A. - IRELAND, R.D. - HOSKISSON, R.E. Strategic Management - Competitiveness and Globalization: Concepts. 6th ed. South-Western College Pub, 2004. 544 p. ISBN 0324275307 (EN)
JOHNSON, G. - SCHOLES, K. Cesty k úspěšnému podniku. Přel. Z. Strnad. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2000. 803 s. Přel. z: Exploring Corporate Strategy. ISBN 80-7226-220-3 (CS)
ZICH, R. Koncepce úspěchuschopnosti Konkurenceschopnost - vítězství, nebo účast v soutěži?. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2012. 125 s. ISBN: 978-80-7204-818- 2. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MKC-EVM magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Úvod k managementu
Vlastnosti podnikatele
Klasické školy managementu (Taylor,Ford,Fayol)
Klasické školy managementu, vývoj u nás, Masarykova akademie práce, Pražský kongres
Baťův systém řízení
Baťův systém řízení. Uspěšnost Fr.Janečka
Současný managament, cíle, podstata, funkce,prvky
Management dle cílů
Hospodářská soutěž
Strategie,plánování
Organizování subjekty podnikání - státní podniky,obchod.společnosti
Organizování subjekty podnikání - veřejná obchodní společnost, komanditní společnost
Organizování subjekty podnikání - společnost s ručením omezeným, akciová společnost

Cvičení odborného základu

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Zadání seminárních prací
Role manažera
Ocenění vlastních limitů pro podnikání
Přednosti Taylorova přínosu, Fayolův přínos pro management
Řešení případové studie
Baťův systém řízení-strategie firmy
Baťův systém řízení - obchodní činnosti, sociální a vzdělávací činnosti
Řešení případové studie
Obchodní rejstřík -návrh na zápis společnosti
Efektivní delegování pravomoci
Týmová práce : Popis úspěšné firmy. Další doporučená témata na cvičení: - Evropská unie - Zapojení ČR do EU - Harmonizační úlohy při vstupu do EU - reengineering -tvorba procesní organizace

Projekt

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor