Detail předmětu

Pokročilé 3D modelování

FEKT-MKC-POMAk. rok: 2020/2021

Zvládnout práce metodou elektronické definice výrobku na systému SolidWorks. Tato metoda oproti klasickému způsobu TPV, kdy na vývoji komplexního výrobku spolupracuje několik pracovních skupin a je nutná velmi precizní koordinace činností, představuje komplexního řešení, které spojuje jednotlivé ”ostrůvky” v jeden logický celek od formy skici - návrhu až po vlastní propojení na výrobu. Simulování technologického procesu výroby, analýza se vstupem simulačních programů do procesu TPV, simulace kinematiky, metoda konečných prvků, metoda konečných objemů, 3D tisk, tvorba videí pomocí modulu PhotoView studio.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Výsledky učení předmětu

Student bude seznámen s principem EPD - Electronics Product Definition – elektronická definice výrobku.
- Student bude zvládat v systému SolidWorks tvořit složitější tvary včetně tvorby plechových dílů typu rozvaděčových skříní.
Student bude zvládat tvorbu animací formátu *.avi včetně tvorby v prostředí 3D stuie Photo View.
Student bude mít přehled o systémech PDM, PLM, ERP jako nadstaveb systému CAD.
Student bude mít přehled o práci v systému CAM a o možnostech tvorby NC kodu.
Student bude mít přehled o možnostech 3D tisku.
Student bude mít přehled o možnostech CAE Computer Aided Engineering - výstupu 3D objemového modelování jako podkladu pro matematicko - fyzikální analýzy.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky jsou vedeny s použitím PowerPointové prezentace, krátkých videoklipů a filmů a diskuzí se studenty. Cvičení jsou rozdělena na počítačová a výpočtová cvičení. Student odevzdává jeden závěrečný samostatný projekt.

Způsob a kritéria hodnocení

30 bodů za práci v semestru, 70 bodů za záverečný test.

Osnovy výuky

Přednášky:
1. Způsob technické přípravy výroby před nástupem IT, výrazná změna přicházející s nástupem IT (CAD, PDM, PLM, ERP, CAE, CAM systémy).
2. Computer Aided Design (CAD), počítačem podporované projektování, poslední vývoj, 2D, 3D, explicitní a parametrické modelování.
3. Zásady parametrického modelování, Elektronická definice výrobku EPD (Electronic Product Definition).
4. Výkresová dokumentace v době 3D objemového modelování.
5. PDM jako nadstavba CAD. Product Data Management (PDM) – řízení a správa podnikových dat, jako systém určený k řízení a správě dat o výrobcích a s nimi spojených pracovních procesů: CAD modely, výkresy, kusovníky, údaje o dílech, produktové specifikace, NC programy, výsledky analýz, související korespondenci atd., verzování dokumentů. Uživatelé PDM: vývojáři, konstruktéři, pracovníci z výroby, projektoví manažeři, lidé z prodeje, marketingu, nákupu, financí, kteří také mohou přispět k návrhu produktu.
6. Product Lifecycle Management (PLM) – Řízení životního cyklu výrobku jako proces řízení celého životního cyklu výrobku od prvního nápadu přes návrh, konstrukci a výrobu až po servis a likvidaci výrobku. PLM jako centrální úložiště pro informace: poznámky z praxe prodejců, katalogy, reakce zákazníků, marketingové plány, archivované plány projektů a jiné informace nashromážděné za dobu života jednotlivých výrobků.
7. Enterprise Resource Planning (ERP), Plánování podnikových zdrojů. Podnikový systém pro počítačové řízení a integraci oblastí plánování, zásob, nákupů, prodeje, marketingu, financí, personalistiky, atd.
8. Computer Aided Engineering (CAE) – inženýrské analýzy, ekonomické výhody, vztah k experimentálním zkouškám.
9. Metoda konečných prvků – základy, použití.
10. Metoda konečných objemů – základy, použití, Computational fluid dynamics (CFD), výpočty dynamiky tekutin.
11. Computer Aided Manufacturing - počítačově řízená výroba, počítačové projektování výroby. Použití specializovaných programů a vybavení k automatizaci výroby, sestavování a kontrole výrobků.
12. Computer Aided Manufacturing CAM), Počítačová podpora výroby. Metodika práce při tvorbě NC kódu.
13. CAD, CAM, CAE, PDM, PLM, ERP, CAM – výhledy.

Cvičení:
Tvorba 3D objemovéhomodelu, základy.
Tvorba tažených profilů.
Tvorba plechových dílů - skříně rozvaděčů. 
Kinematická analýza
Tvorba videoprezentace
Tvorba videoprezentace v 3D studiu Photo View
Solid CAM
Problematika 3D tisku

Učební cíle

Cílem je seznámit studenty s novým trendem v Technické přípravě výroby, kdy se vývoj řeší komplexně nasazením systému od vývoje po výrobu. Studenti prohlubují znalosti v tvorbě složitějších 3D objemových modelů. Získávají přehled o možnostech kinematických analýz, tvorbu videosekvenců v prostředí 3D studia PhotoView, výstupu na CAM a 3D tisku.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

www.solidworks.cz (CS)
Pagáč, M.; Učebnice SolidWorks (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MKC-EVM magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor