Detail předmětu

Nekonvenční přeměny

FEKT-MKC-NPEAk. rok: 2020/2021

Předmět seznamuje studenty s využitím různých forem primární energie méně známými a perspektivními technologickými procesy jejich přeměny na energii elektrickou.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Posluchač získá přehled o aktuálních trendech v oblasti nekonvenčních způsobů získávání elektrické energie a bude umět zodpovědět základní otázky týkající se nekonvenčních zdrojů. To znamená. Jaké jsou nekonvenční přeměny. Jak parametrizujeme a dimenzujeme tyto zdroje. Jaká je účinnost přeměny u těchto zdrojů.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.
Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „pracovníka znalého pro samostatnou činnost“ dle Vyhl. 50/1978 Sb., kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Metody vyučování zahrnují přednášky, cvičení na počítači a laboratoře. Předmět využívá e-learning (Moodle). Student odevzdává jeden samostatný projekt.

Způsob a kritéria hodnocení

Bodové hodnocení závěrečné zkoušky předmětu je podle pravidel FEKT:
Minimální celkový počet bodů k získání závěrečné zkoušky 50 bodů, maximálně 100 bodů.
Minimální počet bodů k úspěšnému absolvování ústní zloušky je 40 bodů ze 70 bodů možných.
Minimální počet bodů k získání zápočtu stanoví na začátku semestru vyučující (do závěrečné zkoušky bude započítáno maximálně 30 bodů)
Dílčí hodnocení je upřesněno každoročně pokyny garanta předmětu.

Zkouška z předmětu bude probíhat prezenčně i distančně.

Osnovy výuky

1. Úvod, seznámení s podmínky předmětu
2. Sluneční, větrná a další dnes již konvenční způsoby získávání energie a jejich využití
3. Akumulace energie a její přeměna na energii elektrickou
4. Elektrochemické palivové články
5. Termoelektrické přeměny
6. Termojaderná syntéza
7. Magnetohydrodynamické generátory - I.
8. Magnetohydrodynamické generátory - II.
9. Energie moří a oceánů
10. Power to gas
11. Vidina budoucnosti, mikro zdroje a podobné teorie
12. Zápočet

Učební cíle

Cílem předmětu je posluchače seznámit s nekonvenčními způsoby získávání elektrické energie.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu. Všechny druhy cvičení jsou obvykle povinné. Přednášky jsou doporučené, zejména nejsou-li vydána skripta!

Základní literatura

VEIS,Š.: Magnetohydrodynamické generátory,ALFA Bratislava 1980, 272 s.
MARKO,Š.,a kol.: Energetické zdroje a premeny,ALFA Bratislava 1989
CELINSKI,Z; VOJTÁŠEK, S..: Nové zdroje el.energie,SNTL Praha, 188 s.
McCRACKEN, G. , STOTT, P: Fúze, energie vesmíru. Mladá fronta 2006, ISBN: 80-204-1453-3

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MKC-EEN magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program MKC-EVM magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Magnetohydrodynamické generátory
2.Termojaderná syntéza
3.Termoelektrické přeměny
4.Elektrochemické palivové články
5.Využití sluneční energie
6. Využití větrné energie

Cvičení odborného základu

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Termojaderná syntéza základní výpočty
MHD přeměna základní fyzikální výpočty
Termoelektrická a termoemisní přeměna energie
Palivové články,využití elektrického oblouku, plazmatrony
Fotovoltaická přeměna energie
Základy využívání sluneční energie, výpočet slunečního kolektoru.

Laboratorní cvičení

14 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Měření vlastností termoelektrického měniče
Měření vlastností palivového článku
Měření V-A charakteristik fotovoltaických měničů
Vodík jako nosič energie
Měření V-A charakteristik plazmatronu
Měření V-A charakteristiky elektrochemického palivového článku
Účinnost slunečních kolektorů

eLearning