Detail předmětu

Klimatotechnologie

FEKT-MKC-KLMAk. rok: 2020/2021

Elektrotechnická klimatologie. Podnební oblasti. Činitelé klimatu. Atmosférické znehodnocování materiálů; koroze. Stárnutí organických materiálů. Zákonitosti stárnutí. Klimatotechnologie. Konstrukce a technologie výroby zařízení pro nepříznivá prostředí. Ochrana elektrických zařízení proti vlivům podnebí. Zkoušky klimatické odolnosti. Zkušební zařízení.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Výsledky učení předmětu

Po absolvování předmětu je student schopen:
- charakterizovat jednotlivé klimatické oblasti Země,
- popsat vliv činitelů prostředí na vlastnosti elektrotechnických materiálů,
- matematicky popsat degradaci materiálů působením teploty a elektrického pole,
- realizovat opatření, nutná k zabezpečení požadované doby života elektrotechnických zařízení v prostředích s různými klimatickými podmínkami,
- navrhnout použití optimálních materiálů i způsoby ochrany přístrojů a zařízení do prostředí s různými provozními podmínkami.

Prerekvizity

Znalost elektrotechnických materiálů na úrovni bakalářskéhých předmětů.
Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „pracovníka znalého pro samostatnou činnost“ dle Vyhl. 50/1978 Sb., kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky, numerická a laboratorní cvičení. Student odevzdává jeden samostatný projekt.

Způsob a kritéria hodnocení

až 40 bodů v průběhu semestru (12 bodů za laboratorní cvičení, 14 bodů za výpočty a 14 bodů za samostatnou práci a její prezentaci)
až 60 bodů za písemnou závěrečnou zkoušku
Zkouška je zaměřena na ověření znalostí v oblasti vlivů činitelů prostředí na vlastnosti elektrotechnických materiálů.

Osnovy výuky

Činitelé klimatu a jejich působení na materiály a řízení.
Vliv teploty, chemických činitelů, záření.
Vliv vody a vlhkosti vzduchu. Proces navlhávání materiálů.
Koroze. Mikrobiální koroze.
Působení klimatu na organické a anorganické materiály.
Atmosférické a tepelné stárnutí organických materiálů.
Zákonitosti stárnutí.
Technologie ochran proti klimatu.
Impregnace a povrchová ochrana. Fungicidy.
Ochranné nátěry. Galvanické povrchové ochrany.
Klimatické zkušební metody a zařízení. Klimatizační komory.
Klimatické zkoušky. Atmosférické zkoušky v přírodních podmínkách.
Provedení elektrických zařízení.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s charakteristikami jednotlivých klimatických oblasti Země, s vlivy činitelů prostředí na vlastnosti elektrotechnických materiálů a s opatřeními, nutnými k zabezpečení požadované doby života elektrotechnických zařízení v prostředích s extremními klimatickými a provozními podmínkami.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná účast ve výuce.

Základní literatura

Liedermann, K., Rozsívalová, Z.: Klimatotechnologie. Elektronický učební text. (CS)

Doporučená literatura

Bartoníček, R.:Protikorozní ochrany,SNTL Praha 1980 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MKC-EVM magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Činitelé klimatu a jejich působení na materiály a řízení.
Vliv teploty, chemických činitelů, záření.
Vliv vody a vlhkosti vzduchu. Proces navlhávání materiálů.
Koroze. Mikrobiální koroze.
Působení klimatu na organické a anorganické materiály.
Atmosférické a tepelné stárnutí organických materiálů.
Zákonitosti stárnutí.
Technologie ochran proti klimatu.
Impregnace a povrchová ochrana. Fungicidy.
Ochranné nátěry. Galvanické povrchové ochrany.
Klimatické zkušební metody a zařízení. Klimatizační komory.
Klimatické zkoušky. Atmosférické zkoušky v přírodních podmínkách.
Provedení elektrických zařízení.

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Povrchová ochrana laky.
Teplotní závislosti rezistivity a složek komplexní permitivity elektroizolačních laků.
Vliv vlhkosti na dielektrické vlastnosti plastů a laků.
Vliv tepelného stárnutí na dielektrické vlastnosti kompozitů.