Detail předmětu

Ekologie výroby

FEKT-MKC-EKVAk. rok: 2020/2021

Ekologie výroby, negativní dopad produkce na životní prostředí. Čistší produkce a formy její aplikace v praxi. Recyklace produktů a výrobků elektrotechnických výrob. Odpadní vody při povrchové úpravě kovů. Použité transformátorové a kondenzátorové oleje. Toxické odpadní materiály. Odpady při výrobě zářivek, výbojek a obrazovek. Odpadní materiály při výrobě plastů, elektrochemických zdrojů elektrické energie.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu MEKV je schopen:
- charakterizovat jednotlivé druhy odpadů, vyjmenovat rozdělení a způsoby recyklace odpadů.
- definovat chemické toxické látky anorganické a organické.
- popsat (na základě stávajících znalostí) hlavní mechanismy podílející se na globálním oteplování, umí popsat princip skleníkového efektu.
- diskutovat rozdílné světové pohledy na životní prostředí se zaměřením na evropskou legislativu, americkou legislativu a legislativu rozvojových zemí.
- vysvětlit pojem trvalé udržitelnosti a popsat vývoj i stávající stav platné legislativy.
- popsat mechanismy působení koroze kovů a definovat základy povrchových úprav kovů.
- popsat základní projevy elektrostatického, magnetického a elektromagnetického pole a jejich vliv na biologické systémy.
- umí popsat životní cyklus výrobku a popsat poruchový model výrobku. Umí charakterizovat poruchy, definovat pravděpodobnost poruchy.

Prerekvizity

Student, který si zapíše předmět by měl být schopen vysvětlit základní principy elektrotechnických postupů při výrobě izolantů, polovodičů a kovů, diskutovat základní pojmy z oblasti ekologie, globálního oteplování a vlivu lidské populace na okolní prostředí.Obecně jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského, resp. středoškolského studia.
Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „pracovníka znalého pro samostatnou činnost“ dle Vyhl. 50/1978 Sb., kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a laboratoře. Předmět využívá e-learning (Moodle). Student odevzdává dva samostatné projekty.

Způsob a kritéria hodnocení

Prezentované semestrální práce max. 40b
Závěrečná zkouška - max. 60b
Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu mohou být každoročně aktualizovány vyhláškou garanta předmětu.

Zkouška z předmětu bude probíhat distančně.

Osnovy výuky

1. Ekologie a společnost, negativní dopad produkce na životní prostředí.
2. Globální oteplování, princip skleníkového efektu, vliv lidské civilizace.
3. Recyklace odpadů, produktů a výrobků.
4. Hlavní složky životního prostředí – ovzduší
5. Hlavní složky životního prostředí – voda
6. Hlavní složky životního prostředí – půda
7. Výroba elektrické energie, přenos a její dopad na životní prostředí
8. Výroba elektrických zařízení, a dopad na životní prostředí
9. Ekologicky šetrné technologie provozu elektrotechnických výrobků.
10. Čistší produkce a formy její aplikace při výrobních procesech.
11. Životní cyklus výrobku LCA, Ekologicky šetrný výrobek, Čistší produkce, EIA, popis, specifikace, použití
12. Elektrostatické, magnetické Elektromagnetické a geomagnetické pole. Hygienické aspekty.
13. Teplo, světlo, zdroje a jejich vlastnosti.

Učební cíle

Cílem předmětu je uplatnění ekologických poznatků a postupů při výrobě, provozu a recyklaci elektrotechnických výrobků. Při výrobě se jedná v rámci poznatků čistší produkce o minimalizaci jeho negativního vlivu na životní prostředí. Během recyklace vyrobků se jedná o zajištění minimalního vlivu technologie na životní prostředí a snahu o maximální podíl recyklovaných komponent při jejich druhotném použití.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

US Environmet Protection Agency:Profile of the Electronic and Computer Industry,EPA/310-R-95-002, 1995 (EN)
Elektronická skripta předmětu (CS)

Doporučená literatura

CBI Rotterdam:Environmental Quick Scan Electronic Components,The Netherlands 1997 (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MKC-EVM magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Ekologie výroby, negativní dopad produkce na životní prostředí.
Čistší produkce a formy její aplikace při výrobních procesech.
Ekologicky šetrné technologie provozu elektrotechnických výrobků.
Recyklace produktů a výrobků elektrotechnických výrob.
Zpracování odpadních vod při povrchové úpravě kovů.
Zpracování použitých transformátorových a kondenzátorových olejů.
Toxické materiály při výrobě a recyklaci elektrotechnických výrobků.
Odpadní materiály při výrobě a recyklaci plastů.
Odpady při výrobě zářivek, výbojek a obrazovek a jejich recyklace.
Ekologické procesy při výrobě elektrochemických zdrojů.
Ekologicky šetrné technologie při provozu elektrochemických zdrojů.
Ekologicky šetrné technologie recyklace elektrochemických zdrojů.

Cvičení odborného základu

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Řešení projektu čistší produkce ve výrobních podnicích.
Ekologicky šetrné aplikace elektrochemických zdrojů v elektrických vozidlech a při akumulaci elektrické energie z obnovitelných zdrojů.

Laboratorní cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Exkurze do provozu pro zpracování použitých transformátorových a kondenzátorových olejů.

eLearning