Detail předmětu

Odpovědnost v právu ICT

FEKT-MPC-ODPAk. rok: 2020/2021

Pojem právní odpovědnosti a rozdíly mezi odpovědností v civilním, správním a trestním právu, trestní postih jako ultima ratio, anomálie a systematice odpovědnosti v ochraně osobních údajů a kybernetické bezpečnosti, podrobný rozbor problematiky soukromoprávní odpovědnosti poskytovatelů služeb informační společnosti a provozovatelů platforem (včetně aktuální judikatury SDEU a českých soudů), odpovědnost v právu kybernetické bezpečnosti - odpovědnost povinného subjektu, odpovědnost za kybernetický bezpečnostní incident a vyšetřovací a sankční pravomoci NÚKIB, odpovědnost v ochraně osobních údajů - odpovědnost správce a zpracovatele, odpovědnost za dokumentační a informační povinnosti, vyšetřování a ukládání sankcí v ochraně osobních údajů, odpovědnost za počítačový trestný čin, odpovědnost autonomního systému, pojem a podstata compliance, budování systému compliance ve středních a velkých organizacích, typické nástroje compliance.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Výsledky učení předmětu

Na konci tohoto předmětu bude student schopen rozumět konkrétním aspektům a systematickým souvislostem praktické aplikace vybraných odpovědnostních institutů soukromého, správního a trestního práva na nasazení informačních a komunikačních technologií. Student bude schopen řešit praktické situace vznikající při založení a uplatnění právní odpovědnosti a bude ovládat základní a středně pokročilé nástroje k systematickému omezení rizika odpovědnosti v oblasti odpovědnosti ISP, ochrany osobních údajů a kybernetické bezpečnosti.

Prerekvizity

Znalost látky kursů Právní nauka, Úvod do práva ICT 1, Úvod do práva ICT 2, Softwarové právo, Kyberkriminalita.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek a samostudia za užití distanční studijní opory.

Způsob a kritéria hodnocení

Kurs je ukončen formou znalostního testu sestávajícího z pěti otevřených otázek a následné kolokviální rozpravy.

Osnovy výuky

1. Systematika odpovědnosti, princip ultima ratio, pojem a podstata compliance
2. Odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti
3. Odpovědnost a compliance v právu kybernetické bezpečnosti
4. Odpovědnost a compliance při ochraně osobních údajů
5. Odpovědnost za počítačové trestné činy
6. Odpovědnost autonomních systémů

Učební cíle

Cílem předmětu je prohloubení a doplnění kompetencí v oboru práva informačních a komunikačních technologií získaných v bakalářském studiu o specifické typy soukromoprávní, správní a trestní odpovědnosti za protiprávní jednání učiněná prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Předmět se rovněž věnuje aktuálním trendům v oblasti systematického omezování právní odpovědnosti prostřednictvím mechanismů právní compliance.

Základní literatura

Polčák, R. a kol. Právo informačních technologií. Praha: Wolters Kluwer (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPC-IBE magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning