Detail předmětu

Compliance a právní odpovědnost

FEKT-MPC-CPOAk. rok: 2020/2021

Pojem a metoda právní regulace prostřednictvím chytrých performativních pravidel, pojem a podstata korporátní compliance, typologie právní odpovědnosti, disciplinární odpovědnost, odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti, standardní compliance nástroje v kybernetické bezpečnosti, odpovědnost za kybernetický bezpečnostní incident, standardní compliance nástroje v ochraně osobních údajů a nespecifických dat, odpovědnost za porušení ochrany osobních údajů, odpovědnost za porušování práv duševního vlastnictví.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Výsledky učení předmětu

Po absolvování tohoto předmětu bude student schopen chápat a aplikovat základní a pokročilé postupy pro řešení právní compliance v soukromých a veřejných korporacích, chápat a aplikovat metody identifikace, predikce a prevence odpovědnostních následků v soukromých a veřejných korporacích, aktivně vytvářet korporátní schemata pro compliance v oblasti kybernetické bezpečnosti, ochrany osobních údajů, duševního vlastnictví a trestněprávní odpovědnosti, aktivně vytvářet a implementovat procesy pro důkazně spolehlivý oběh elektronických dokumentů v rámci soukromé nebo veřejné korporace, chápat a aplikovat elektronické nástroje pro efektivní spolupráci s orgány veřejné moci.

Osnovy výuky

1. regulatorní metoda compliance
2. právní odpovědnost (soukromoprávní, veřejnoprávní, správní), odpovědnost ISP
3. praxe bezpečnostních opatření a odpovědnost povinných subjektů dle zákona o kybernetické bezpečnosti
4. compliance a certifikace bezpečnostních technologií
5. compliance v ochraně osobních údajů I - subsidiární prameny, subjekty, subjektivní práva
6. compliance v ochraně osobních údajů II - předávání dat, kontrolní a sankční činnost DPA, činnost DPO, ochrana dat v trestním řízení
7. compliance při vývoji a distribuci software - standardní nástroje, licence
8. nástroje elektronické identifikace, užití elektronické identifikace v compliance procesech
9. elektronická dokumentace právního jednání
10. praxe práva na informace a dalšího užití PSI (povinné subjekty, standardní procedury, odpovědnost)
11. tvorba a provoz informačních systémů veřejné správy a sdílených služeb (povolovací řízení, standardy, odpovědnost správce)
12. sběr a předávání dat v procesech autoritativní aplikace práva a spolupráce s ogány činnými v trestním řízení

Učební cíle

Cílem kursu je navázat na poznatky získané v profilových a specializovaných kursech práva ICT a práva kybernetické bezpečnosti a poskytnout studentům specifické znalosti v oblasti řešení souladu s požadavky právních předpisů (compliance) a odpovědnosti v praxi nasazení bezpečnostních opatření v soukromých a veřejných korporacích. Kurs je prakticky zaměřen na compliance procedury a specifická odpovědnostní rizika v oblasti práva kybernetické bezpečnosti, ochrany osobních údajů, duševního vlastnictví a trestního práva.

Základní literatura

Polčák, R. a kol. Právo informačních technologií, Praha: Wolters Kluwer, 2018 (vyd. září 2018). (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPC-IBE magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor