Detail předmětu

Metody analýzy EMC

FEKT-MPC-EMCAk. rok: 2020/2021

Studenti se seznámí (a) s matematickou reprezentací kauzálních signálů z oblasti EMC s důrazem na aplikace Laplaceovy transformace; (b) s modelováním elektromagnetické (EM) interference Kirchhoffových obvodů a přenosových vedení; (c) s analýzou emisí EM pole; (d) analýzou susceptibility systémů na rušivé EM pole.

Výsledky učení předmětu

Po úspěšném absolvování předmětu student rozumí základním konceptům EMC s důrazem na jejich fyzikální podstatu a matematický popis. Dále je student schopný (a) aplikovat Laplaceovu transformaci na analýzu kauzálních signálů; (b) odvodit stínící účinnost planárních clon; (c) odvodit characteristickou impedance jednoduchých vedení; (d) odvodit integrální rovnice pro analýzu rozptylu EM pole; (e) popsat EM záření fundamentálních antén; (f) aplikovat Lorentzův teorém reciprocity na analýzu EM susceptibility systémů.

Doporučená nebo povinná literatura

ŠTUMPF, M. Integrální formulace problémů elektromagnetického pole a jejich aplikace. Litera Brno, Tábor 43a, 612 00 Brno: VUT v Brně, Ústav radioelektroniky, 2014. s. 1-84. ISBN: 978-80-214-4869- 8. (CS)
TESCHE, F. M., M. IANOZ a T. KARLSSON. EMC Analysis Methods and Computational Models. New York: John Wiley & Sons, 1997. ISBN 978-0-471-15573-7. (EN)

Způsob a kritéria hodnocení

Bodové hodnocení:

-- Aktivita během cvičení: 10 bodů
-- Test: 20 bodů
-- Ústní zkouška: 70 bodů

Pro úspěšné získání zápočtu je nutné obdržet alespoň 10 bodů z testu.

Vzhledem k aktuální CoV-19 pandemické situaci, zkouška z předmětu bude probíhat distančně.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do elektromagnetické kompatibility (EMC); terminologie EMC.
2. Vybrané partie z vektorové analýzy; integrální věty matematické analýzy.
3. Vybrané partie z teorie EM pole.
4. Analýza signálů s důrazem na vlastnosti a aplikace Laplaceovy transformace.
5. Popis testovacích EMC pulsů; spektrální (Bodeho) diagramy a spektrální meze.
6. Analýza účinnosti stínění vodivé rovinné desky.
7. Teorie vedení; popis v časové oblasti; výpočet charakteristické impedance.
8. Integrální reprezentace EM pole.
9. Integrální formulace pro analýzu rozptylu EM pole.
10. EM emise vyzařujících systémů.
11. Lorentzovy teorémy reciprocity; interakce s Kirchhoffovými systémy.
12. EM susceptibilita Kirchhoffových systémů.
13. Analýza EM susceptibility vedení nad vodivou zemí.

Cíl

Cílem předmětu je studenty seznámit se základními principy elektromagnetické kompatibility s důrazem na matematické modelování electromagnetické interference.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPC-EKT magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning