Detail předmětu

Vybrané stati z pozemního stavitelství 1

FAST-CH004Ak. rok: 2018/2019

Obsah předmětu je zaměřen na detailní řešení obalových konstrukcí staveb, a to zejména střešních a svislých obvodových plášťů. Kurz také poskytuje znalosti speciálních systémů tepelných izolací na bázi odrazivosti tepelného záření a moderní a netradiční druhy montovaných konstrukcí plášťů budov včetně solárního zastřešení. Další část kurzu bude zaměřena na moderní hydroizolační vrstvy a tepelné izolace a jejich napojení na různé typy střech a svislých plášťů. Podrobně je v předmětu řešeno opláštění halových objektů, jejich vlastností a detailů.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Výsledky učení předmětu

Cílem výuky předmětu je výrazně prohloubit znalosti studentů z oblasti obalových konstrukcí staveb – střešních a stěnových plášťů budov.
Studenti budou podrobně seznámeni s nejnovějšími technologiemi a konstrukčním řešením včetně využití moderních stavebních materiálů. Získají rovněž vědomosti z problematiky vhodného návrhu detailů a budou schopni nabyté poznatky uplatnit nejen ve cvičeních a v diplomových pracích, ale i ve svém budoucím působení ve stavební praxi.

Prerekvizity

Znalosti základních zásad navrhování obalových konstrukcí budov z předmětů zařazených do bakalářského studia. Znalost stavebně fyzikální problematiky a stavebně fyzikálních požadavků kladených na obalové konstrukce budov i vnějších a vnitřních působících na tyto konstrukce.

Korekvizity

Není nutné studovat předmět s jinými předměty. Student bude mít pro absolvování předmětu dostatečné znalosti z předchozího studia.

Doporučené volitelné složky programu

Podklady pro vypracování elaborátů je možné čerpat z předmětu Diplomový seminář.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu probíhá formou přenášek a cvičení. V rámci přednášek jsou studenti seznámeni se zásadami komplexního i optimálního návrhu s využitím nejnovějších poznatků v oboru včetně příkladů vhodných řešení u již realizovaných staveb.
V rámci cvičení studenti pod vedením učitele aplikují získané poznatky na konkrétních případech.

Způsob a kritéria hodnocení

Individuální práce studenta je během cvičení průběžně konzultována učitelem. S podrobným programem cvičení stejně jako i s podmínkami a požadavky pro udělení zápočtu jsou studenti seznámeni na začátku semestru. Získání zápočtu je v souladu se Studijním a zkušebním řádem nutnou podmínkou pro konání zkoušky.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod. Šikmé střechy – skladby jedno dvou a tříplášťových šikmých střech, materiály pojistných hydroizolací, parozábran. Tepelné izolace šikmých střech včetně materiálů na bázi odrazivosti sálavého tepla.
2. Šikmé střechy – Krytiny plechové (hladké, vlnité, imitující střešní tašky, šablony, šindele), plastové, asfaltovláknité, kamenné, dřevěné (desky, šindele) doškové, solární – zásady a detaily řešení.
3. Šikmé střechy – Navrhování šikmých střech v horských oblastech (zabezpečení proti sesuvu sněhu a větrnému vztlaku). Šikmé střechy zatravněné.
4. Ploché střechy – Hydroizolace plochých střech jejich použití a aplikace. Solární fólie. Hydroizolace stěrkové. Sanace šikmých střech.
5. Ploché střechy – Způsoby stabilizace plochých střech proti větrnému vztlaku (lepení, stabilizační vrstva, mechanické kotvení).
6. Ploché střechy – Střešní terasy a střechy pojízdné (parkoviště, heliporty). Konstrukční zásady, detaily. Zatravněné střechy. Druhy zatravnění, konstrukční zásady, detaily.
7. Ploché střechy – Sanace plochých střech.
8. Halové stavby – druhy hal (výrobní, skladové, administrativní, sportovní, apod.), požadavky, konstrukce, opláštění hal.
9. Halové stavby – střechy, podlahy, detaily. Vestavky v halách.
10. Svislé obvodové pláště budov – rozdělení, požadavky na svislé pláště.
11. Svislé obvodové pláště budov – jednoplášťové – detaily, materiálové řešení.
12. Svislé obvodové pláště budov – dvouplášťové – detaily, materiálové řešení, návaznosti na jiné skladby.
13. Lehké obvodové pláště – terminologie dle ČSN EN 13119, konstrukční řešení, vlastnosti.

Cíl

Přesný, jasný a zcela konkrétní návrh ploché či šikmé střechy nad teplotně a vlhkostně jakékoliv vnitřní prostředí. Znalost detailního návrhu a materiálového řešení i střešních teras, střešních parkovišť, heliportů a střech zatravněných. Vše v těsné návaznosti na detaily. Základní přehled o konstrukčních a stavebně fyzikálních principech řešení sanací jednoplášťových a dvouplášťových plochých střech.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod. Šikmé střechy – skladby jedno dvou a tříplášťových šikmých střech, materiály pojistných hydroizolací, parozábran. Tepelné izolace šikmých střech včetně materiálů na bázi odrazivosti sálavého tepla.
2. Šikmé střechy – Krytiny plechové (hladké, vlnité, imitující střešní tašky, šablony, šindele), plastové, asfaltovláknité, kamenné, dřevěné (desky, šindele) doškové, solární – zásady a detaily řešení.
3. Šikmé střechy – Navrhování šikmých střech v horských oblastech (zabezpečení proti sesuvu sněhu a větrnému vztlaku). Šikmé střechy zatravněné.
4. Ploché střechy – Hydroizolace plochých střech jejich použití a aplikace. Solární fólie. Hydroizolace stěrkové. Sanace šikmých střech.
5. Ploché střechy – Způsoby stabilizace plochých střech proti větrnému vztlaku (lepení, stabilizační vrstva, mechanické kotvení).
6. Ploché střechy – Střešní terasy a střechy pojízdné (parkoviště, heliporty). Konstrukční zásady, detaily. Zatravněné střechy. Druhy zatravnění, konstrukční zásady, detaily.
7. Ploché střechy – Sanace plochých střech.
8. Halové stavby – druhy hal (výrobní, skladové, administrativní, sportovní, apod.), požadavky, konstrukce, opláštění hal.
9. Halové stavby – střechy, podlahy, detaily. Vestavky v halách.
10. Svislé obvodové pláště budov – rozdělení, požadavky na svislé pláště.
11. Svislé obvodové pláště budov – jednoplášťové – detaily, materiálové řešení.
12. Svislé obvodové pláště budov – dvouplášťové – detaily, materiálové řešení, návaznosti na jiné skladby.
13. Lehké obvodové pláště – terminologie dle ČSN EN 13119, konstrukční řešení, vlastnosti.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. – 2. Zadání a konzultace tří variant skladeb šikmých střech.
3. Studie odvodnění ploché střechy
4. – 5. Dvě varianty skladeb jednoplášťové ploché střechy, detaily 1:10 u atiky, střešního vtoku, dilatace, návaznosti různých skladeb
6. Odvodnění a skladba střešního pláště střechy dvouplášťové
7. Praktická ukázka provádění hydroizolačních vrstev plochých střech
8. Dvě varianty skladeb dvouplášťové střechy různých sklonů
9. – 10. Návrh pláště haly dle zadaného účelu, detaily u soklu a okapu.
11. – 12. Návrh a detaily dvou variant dvouplášťových svislých plášťů budov
13. Zápočet