Detail předmětu

Management informačních systémů

FEKT-MPC-IMAAk. rok: 2020/2021

Kurz je zaměřen na následující témata: historický vývoj informačních systémů a jejich kategorizace. Databázové systémy. Korporátní informační strategie. Strategický management informačních systémů. Efektivita informačních systémů a metrik. Vývoj informačních systémů, jejich plánování a řízení. Bezpečnost informačních systémů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou znát moderní metody strategického řízení v oblasti informačních systémů firmy, včetně základních znalostí z oblastí moderních informačních technologií. Osvojí si základní nezbytné dovednosti potřebné pro vypracování informační strategie, posouzení efektivnosti informačního systému, budou schopni posoudit vhodnými metrikami optimální variantu nového informačního systému a cíleně stanovit Service Level Agreement pro outsourcing v oblasti informačních systémů. Budou umět aktivně budovat bezpečnostní politiku firmy v oblasti informačních systémů a budou schopni aktivně se podílet na realizaci projektů implementace informačních systémů a jejich řízení.

Prerekvizity

Předpokládají se základní znalosti v oblasti informačních technologií.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách. Podpora výuky e-learning.

Způsob a kritéria hodnocení

Požadavky k zápočtu:
Zpracování souhrnného projektu k zápočtu.

Osnova projektu a struktura cvičení:

1 - výběr firmy a firemní strategie,
2 – definování potřeb firmy v oblasti IS – informační strategie
3 - výběr informačního systému a infrastruktury
4 - zajištění provozu, organizační struktura pro IS, SLA

Každý posluchač vytváří projekt na vlastní fiktivní nebo existující firmě samostatně. Na jednotlivých cvičeních se diskutují příslušné klíčové body projektu. Student si musí připravit své řešení na následující cvičení a prezentovat ho. Pokud není na cvičení připraven, učitel mu odečítá 5-10 bodů z hodnocení projektu. Za neúčast na cvičení (bez omluvy a náhrady) se odečítá 10 bodů z hodnocení projektu. Projekt musí být odevzdán v zápočtovém týdnu vytištěný vyučujícímu.

Z projektu student získá maximálně 100 bodů. Od bodů získaných z projektu se odečtou případné penalizační body ze cvičení. K zápočtu musí student získat nejméně 50 bodů.
Podle dosažených bodů je vstupní návrh známky k ústní zkoušce:

91-100 bodů - A
81- 90 bodů - B
71- 80 bodů - C
61- 70 bodů - D
51- 60 bodů - E

Tato známka bude upravena při ústní zkoušce podle teoretických znalostí studenta, kvality projektu a schopnosti obhájit svá řešení.

Požadavky ke zkoušce: znalost probrané látky a její praktické aplikace.
Forma zkoušky - ústní.

Zkouška z předmětu bude probíhat distančně.

Osnovy výuky

1. Úvod
2. Informační systémy
3. Podniková architektura
4. Procesní řízení
5. Informační strategie
6. Výběr informačních systémů
7. Akvizice a implementace IS
8. Řízení informačních systémů
9. Metodiky - Itil, Cobit
10. Efektivnost IS
11. Bezpečnost IS
12. Integrace informačních systémů
13. Shrnutí a perpektivy

Učební cíle

Hlavním cílem předmětu je, aby si studenti osvojili teoretické základy nutné pro řízení informačních systémů podniku. K tomu je nutné pochopit trendy vývoje informačních systémů, znát podstatu moderních informačních technologií a pochopit problematiku strategického řízení v oblasti informačních systémů. Dále studenti musí porozumět, jak mohou být informační systémy využity k získání strategické výhody, poznat a osvojit si problematiku efektivnosti informačního systému a jejího měření, umět analyzovat vhodnost nasazení různých druhů informačních systémů ve firmě a také pochopit základní zásady bezpečnostní politiky v oblasti informačních systémů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Koch,M.: Management informačních systémů. Scriptum, VUT Brno 2008
KOCH, M.; NENIČKOVÁ, H.; HRŮZA,T.; DOVRTĚL, J. Management informačních systémů. Brno, CERM. 2010. (169 p.). ISBN 978-80-214-4157-6.
MOLNÁR, Z. Efektivnost informačních systémů. 1. vyd. Praha: Grada, 2000. 142 s. ISBN 80-7169-410-X.75.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPC-IBE magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning