Detail předmětu

Dějiny populární hudby

FEKT-BPC-DPHAk. rok: 2018/2019

Přehled o žánrech a stylech populární hudby - včetně znalosti dílčích žánrů, skladatelů a interpretů v rámci obsahu předmětu.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- vyjmenovat a charakterizovat počátky populární hudby: typy a uplatnění hudebního folklore a charakteristiku tradiční populární hudby,
- vyjmenovat a charakterizovat vývoj populárního hudebního divadla a jeho společenské funkce,
- vyjmenovat a charakterizovat společenské tance a jejich funkce v 19. století v Evropě a Latinskoamerické tance,
- definovat charakter žánrů populární hudby,
- vysvětlit hudební podstatu žánrů populární hudby a jejich společenské funkce.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti z oblasti všeobecného vzdělání, na jejichž základě student prošel přijímacím řízením.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Přednášky mají charakter výkladu doplněného poslechem zvukových a vizuálních ukázek a jejich rozborem. Účast na přednáškách je doporučená.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Je třeba odevzdat písemnou podobu seminární práce na individuálně zvolené téma z okruhu jazzové a rockové hudby. Za zkoušku ve formě ústního pohovoru je uděleno maximálně 100 bodů. Pro úspěšné složení zkoušky je potřeba získat alespoň 50 bodů.

Osnovy výuky

1. Dělení hudby na oblast hudby artificiální (tzv. vážné) a nonartificiální / v širokém smyslu populární)
2.-5. Otázky multilaterální sociální a estetické funkce hudebního folkloru, zvl. U nás a v okolních zemích
6.-7. Tradiční populární hudba od nejstarších hudebních dějin po 18.století
8.-9. Populární hudební divadlo 19.století – vznik operety a společenské tance 19.století.
10. Situace v populární oblasti u nás v době narodního obrození
11.- 13. Česká populární hudba v první třetině 20.století.
14. Vznik a předpoklady jazzu (spirituály,gospely, worksong aj.)
15.-18. Neworleánský archaický jazz, kapely, styl,dixieland a šíření do jiných měst USA, swingová éra
19. Hudební revue na Broadwayi, Gershwin ad. skladatelé
20. Historie muzikálů mezi dvěma válkami až do současnosti
21. Vznik koncertního moderního jazzu od 40.let a jeho dílčí styly
22. Vznik a vývoj rockové hudby včetně jejich substylů
23. Meziválečné populární hudební divadlo u nás – Jaroslav Ježek a Osvobozené divadlo
24. Country, folk a trampská píseň ve světě a u nás
25. Divadla tzv. malých forem – Semafor aj.
26. Problematika soudobé pop music.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s vybranými kapitolami z dějin populární hudby (otázky hudebního folkloru zejména u nás a v sousedních zemích, jeho společenské funkce – tradiční populární hudba od antiky až po 19.století, populární hudební divadlo – vznik operety a společenské tance 19.století aj.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Schnierer M. Přehled vývoje populární hudby. Učební text, JAMU, Brno, 2013. (CS)
Horák J. Naše lidová píseň. J.R.Vilímek, Praha, 1946. (CS)
Trojan J. Moravská lidová píseň. Supraphon, Praha, 1988. (CS)
Vysloužil J. L. Janáček o lidové písni a lidové hudbě. SNKLHU, Praha, 1955.
Poledňák I. Úvod do problematiky hudby jazzového okruhu. Učební text, UP Olomouc, 2005.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-AUD bakalářský

    specializace AUDB-TECH , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor